Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Avaintoimi 3: Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Avaintoimella 3 tuetaan poliittista yhteistyötä Euroopan unionin tasolla ja edistetään näin sellaisten nykyisten toimintapolitiikkojen toteuttamista ja uusien toimintapolitiikkojen kehittämistä, joilla voidaan käynnistää koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan nykyaikaistamista ja uudistuksia Euroopan unionin ja järjestelmien tasolla.

Tämän avaintoimen mukaisesti toteutettavilla toiminnoilla on seuraavat tavoitteet:

 • Valmistellaan ja tuetaan koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualaa koskevan poliittisen ohjelman toimeenpanoa helpottamalla avointen koordinointimenetelmien hallinnointia ja toimintaa.
 • Toteutetaan eurooppalaisia kokeiluhankkeita, joita vetävät korkean tason viranomaiset ja joihin liittyy luotettaviin arviointimenetelmiin perustuvia poliittisten aloitteiden kenttäkokeita useissa maissa.
 • Kerätään näyttöä ja tietoa koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan järjestelmistä ja toimintapolitiikoista kansallisella ja EU-tasolla perustellun päätöksenteon helpottamiseksi.
 • Lisätään osaamisen ja tutkintojen avoimuutta ja helpotetaan niiden tunnustamista ja opintosuoritusten siirtämistä, tehostetaan laadunvarmistusta, digitaalisten osaamistodistusten myöntämistä ja edistetään epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista, taitojen hallintaa ja neuvontaa.
 • Edistetään toimintapoliittisia linjauksia koskevaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella konferensseilla, tapahtumilla ja muulla toiminnalla, joihin osallistuu koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan päättäjiä, toimijoita ja muita sidosryhmiä, tietoisuuden lisäämiseksi asiaan liittyvistä EU:n toimintapoliittisista ohjelmista ja Euroopan tunnetuksi tekemiseksi erinomaisena opiskelu- ja tutkimuspaikkana.
 • Parannetaan ohjelman laadullista toteutusta helpottamalla tiedon ja käytäntöjen vaihtoa kansallisten toimistojen välillä, antamalla kansallisille toimistoille ja komissiolle ”ajatushautomoresursseja”, jotka mahdollistavat toimenpiteiden ja strategioiden laatimisen poliittisen kehityksen ottamiseksi tiiviimmin huomioon ohjelman toteuttamisessa sekä antamalla välineitä synergiavaikutusten ja täydentävyyden hyödyntämiseksi paremmin.
 • Tarjotaan ihmisille elämän kaikissa vaiheissa mahdollisuuksia ulkomailla tapahtuvaan oppimiskokemukseen heidän erikoisaloillaan, kuten julkishallinnossa, maataloudessa ja maaseudun kehittämisessä, uusissa teknologioissa tai yritystoiminnassa.
 • Mahdollistetaan se, että Erasmus+ -ohjelmaa toteuttavat tahot helpottavat Erasmus+ -hankkeiden laajentamista, jotta ne voivat hakea avustuksia tai kehittää synergiavaikutuksia kansallisella ja alueellisella tasolla hallinnoitujen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuen, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman sekä maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvien ohjelmien avulla.
 • Tuetaan tapahtumia, kampanjoita ja muita toimenpiteitä, joilla tiedotetaan kansalaisille ja organisaatioille Erasmus+ -ohjelmasta ja Euroopan unionin opetus- ja koulutusalan, nuorisoalan sekä liikunta- ja urheilualan toimintapolitiikoista.
 • Edistetään hyvien käytäntöjen ja tuettujen hankkeiden menestystarinoiden tunnistamista ja levittämistä niiden näkyvyyden lisäämiseksi ja niiden laajentamiseksi paikalliselle, valtakunnalliselle ja Euroopan tasolle.

Mitä toimintoja tuetaan?

 Seuraava toiminto toteutetaan tämän ohjelmaoppaan mukaisesti:

 • European Youth Together -toiminto.

Tätä toimintoa hallinnoi Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

Avaintoimi 3 kattaa monia muita toimintoja, joilla tuetaan koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista ja jotka Euroopan komissio toteuttaa suoraan tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallinnoimien erityisten ehdotuspyyntöjen avulla. Nämä toiminnot on ryhmitelty seuraavasti:

 • tuki eurooppalaisen toimintapolitiikan kehittämiseen
 • tuki sellaisille unionin välineille ja toimenpiteille, joilla edistetään taitojen, osaamisen ja tutkintojen laatua, avoimuutta ja tunnustamista
 • toimintapoliittisia linjauksia koskeva vuoropuhelu ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien ja kansainvälisten järjestöjen kanssa
 • toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman laadullista ja osallistavaa toteuttamista
 • yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuki muille unionin toimintapolitiikoille
 • tulosten levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toimenpiteet.

Lisätietoja tuettavista toiminnoista on Euroopan komission ja toimeenpanoviraston verkkosivustoilla.