Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Avaintoimi 3: Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Avaintoimella 3 tuetaan poliittista yhteistyötä Euroopan unionin tasolla ja edistetään näin uusien toimintapolitiikkojen kehittämistä, joilla voidaan käynnistää koulutus-, nuoriso- ja urheilualan nykyaikaistamista ja uudistuksia Euroopan unionin ja järjestelmien tasolla.

Tämän avaintoimen mukaisesti toteutettavilla toimilla on seuraavat tavoitteet:

 • Valmistellaan ja tuetaan koulutus-, nuoriso- ja urheilualaa koskevan poliittisen ohjelman täytäntöönpanoa helpottamalla avointen koordinointimenetelmien hallinnointia ja toimintaa.
 • Toteutetaan eurooppalaisia kokeiluhankkeita, joita vetävät korkean tason viranomaiset ja joihin liittyy luotettaviin arviointimenetelmiin perustuvia poliittisten aloitteiden kenttäkokeita useissa maissa.
 • Kerätään näyttöä ja tietämystä koulutus-, nuoriso- ja urheilualan järjestelmistä ja toimintapolitiikoista kansallisella ja EU:n tasolla perustellun päätöksenteon helpottamiseksi.
 • Lisätään osaamisen ja tutkintojen avoimuutta ja helpotetaan niiden tunnustamista ja opintosuoritusten siirtämistä, tehostetaan laadunvarmistusta ja edistetään epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista, taitojen hallintaa ja neuvontaa.
 • Edistetään toimintapoliittisia linjauksia koskevaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella konferensseilla, tapahtumilla ja muilla toimilla, joihin osallistuu koulutus-, nuoriso- ja urheilualan päättäjiä, toimijoita ja muita sidosryhmiä, tietoisuuden lisäämiseksi asiaan liittyvistä EU:n toimintapoliittisista ohjelmista ja Euroopan tunnetuksi tekemiseksi erinomaisena opiskelu- ja tutkimuspaikkana.
 • Parannetaan ohjelman toteutusta laadullisesti helpottamalla tietämyksen ja käytäntöjen vaihtoa kansallisten toimistojen välillä, antamalla kansallisille toimistoille ja komissiolle ”ajatushautomoresursseja”, jotka mahdollistavat toimintojen ja strategioiden laatimisen poliittisen kehityksen ottamiseksi tiiviimmin huomioon ohjelman toteuttamisessa ja antavat välineitä synergiavaikutusten ja täydentävyyden hyödyntämiseksi paremmin.
 • Tarjotaan ihmisille elämän kaikissa vaiheissa mahdollisuuksia ulkomailla tapahtuvaan oppimiskokemukseen heidän erikoisaloillaan, kuten julkishallinnossa, maataloudessa ja maaseudun kehittämisessä, uusissa teknologioissa tai yritystoiminnassa.
 • Mahdollistetaan se, että Erasmus+ -ohjelmaa toteuttavat elimet helpottavat Erasmus+ -hankkeiden laajentamista, jotta ne voivat hakea avustuksia tai kehittää synergiavaikutuksia kansallisella ja alueellisella tasolla hallinnoitujen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuen, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman sekä maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusasioihin ja kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvien ohjelmien avulla.
 • Tuetaan tapahtumia, kampanjoita ja muita toimintoja, joilla tiedotetaan kansalaisille ja organisaatioilla Erasmus+ -ohjelmasta ja Euroopan unionin politiikasta koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla.
 • Edistetään hyvien käytäntöjen ja tuettujen hankkeiden menestystarinoiden tunnistamista ja levittämistä niiden näkyvyyden lisäämiseksi ja niiden laajentamiseksi paikalliselle, valtakunnalliselle ja Euroopan tasolle.

Mitä toimia tuetaan?

Seuraava toimi toteutetaan tämän ohjelmaoppaan mukaisesti:

 • Euroopan nuorisoyhteistyö.

Tätä toimea hallinnoi koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Avaintoimi 3 kattaa monia muita toimia, joilla tuetaan koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista ja jotka Euroopan komissio toteuttaa suoraan tai koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallinnoimien erityisten ehdotuspyyntöjen avulla. Nämä toimet on ryhmitelty seuraavasti:

 • tuki eurooppalaisen politiikan kehittämiseen
 • tuki sellaisille unionin välineille ja toimenpiteille, joilla edistetään taitojen, osaamisen ja tutkintojen laatua, avoimuutta ja tunnustamista
 • toimintapoliittisia linjauksia koskeva vuoropuhelu ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien ja kansainvälisten järjestöjen kanssa
 • toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman laadullista ja osallistavaa toteuttamista
 • yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuki muille unionin politiikoille
 • tulosten levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toimet.

Lisätietoja tuettavista toimista on Euroopan komission ja toimeenpanoviraston verkkosivustoilla.