Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ključni Ukrep 3: Podpora razvoju politik in sodelovanju

Ključni ukrep 3 zagotavlja podporo sodelovanju na področju politik na ravni Evropske unije ter tako prispeva k izvajanju obstoječih in razvoju novih politik, ki lahko spodbudijo modernizacijo in reforme na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa na ravni Evropske unije in na sistemski ravni.

Cilji ukrepov, ki se bodo izvedli v okviru tega ključnega ukrepa, so:

 • pripraviti in podpreti izvajanje programa politike EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa z olajšanjem upravljanja in delovanja odprtih metod koordinacije;
 • eksperimentirati na področju evropske politike pod vodstvom javnih organov na visoki ravni in z vključevanjem terenskih poskusov za politične ukrepe v več državah na podlagi zanesljivih metod ocenjevanja;
 • zbirati dokaze in znanje o sistemih in politikah na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa na nacionalni in evropski ravni, da bi se olajšalo utemeljeno oblikovanje politik;
 • lajšati preglednost ter priznavanje znanj in spretnosti in kvalifikacij ter prenos kreditnih točk, spodbujanje zagotavljanja kakovosti, digitalnega potrjevanja ter podpiranje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, upravljanja spretnosti in usmerjanja;
 • spodbujati dialog o politikah z deležniki v Evropski uniji in zunaj nje, na primer s konferencami, dogodki in drugimi aktivnostmi, pri katerih sodelujejo oblikovalci politik, strokovni delavci in drugi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, za ozaveščanje o ustreznih evropskih programih politik in promoviranje Evrope kot odlične študijske in raziskovalne destinacije;
 • izboljšati izvajanje programa v kvalitativnem smislu z olajšanjem prenosa znanja in praks med nacionalnimi agencijami, opremljanjem nacionalnih agencij in Komisije z viri možganskih trustov, ki omogočajo pripravo aktivnosti in strategij za izvajanje programa v večji povezanosti z razvojem politike, ter z zagotavljanjem instrumentov za boljšo uporabo možnih sinergij in komplementarnosti;
 • zagotoviti priložnosti ljudem v vseh življenjskih obdobjih, da pridobijo učne izkušnje v tujini na svojih strokovnih področjih, kot so javno upravljanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, nove tehnologije, podjetništvo itd.;
 • izvajalskim organom Erasmus+ omogočiti, da delujejo kot olajševalci povečanja obsega projektov Erasmus+, ki se prijavljajo za nepovratna sredstva ali razvijajo sinergije s podporo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, upravljanih na nacionalni in regionalni ravni, okvirnega programa za raziskave in inovacije ter programov, povezanih z migracijami, varnostjo, pravosodjem in državljanstvom, zdravjem in kulturo;
 • podpreti dogodke, kampanje in druge aktivnosti, ki bodo državljane in organizacije obveščali o programu Erasmus+ in politikah Evropske unije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa;
 • prispevati k prepoznavanju in razširjanju dobrih praks in zgodb o uspehu podprtih projektov, da bodo postali bolj prepoznavni in razširjeni na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Kateri Ukrepi so podprti?

 S tem vodnikom za prijavitelje se izvaja naslednji ukrep:

 • Evropska mladina skupaj.

Ta ukrep upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

V ključni ukrep 3 so zajeti mnogi drugi ukrepi za podporo reformi politik na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih izvaja neposredno Evropska komisija ali pa se izvajajo s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Ti ukrepi so združeni v naslednjih oddelkih:

 • podpora razvoju evropskih politik;
 • podpora orodjem in ukrepom Unije, ki spodbujajo kakovost, preglednost ter priznavanje spretnosti, kompetenc in kvalifikacij;
 • dialog o politikah in sodelovanje s ključnimi deležniki in mednarodnimi organizacijami;
 • ukrepi, ki prispevajo h kakovostnemu in vključujočemu izvajanju programa;
 • sodelovanje z drugimi instrumenti Unije in podpora drugim politikam Unije;
 • aktivnosti razširjanja in ozaveščanja.

Podrobnejše informacije o podprtih ukrepih so na voljo na spletiščih Evropske komisije in Izvajalske agencije.