Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023.

Vendar lahko vodnik za leto 2023 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Ključni ukrep 3: Podpora razvoju politik in sodelovanju

Ključni ukrep 3 zagotavlja podporo sodelovanju na področju politik na ravni Evropske unije ter tako prispeva k razvoju novih politik, ki lahko spodbudijo modernizacijo in reforme na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa na ravni Evropske unije in na sistemski ravni.

Cilji ukrepov, ki se bodo izvedli v okviru tega ključnega ukrepa, so:

 • pripraviti in podpreti izvajanje programa politike EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa z olajšanjem upravljanja in delovanja odprtih metod koordinacije;
 • eksperimentirati na področju evropske politike pod vodstvom javnih organov na visoki ravni in z vključevanjem terenskih poskusov za politične ukrepe v več državah na podlagi zanesljivih metod ocenjevanja;
 • zbirati dokaze in znanje o sistemih in politikah na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa na nacionalni in evropski ravni, da bi se olajšalo utemeljeno oblikovanje politik;
 • lajšati preglednost in priznavanje spretnosti in kvalifikacij ter prenos kreditnih točk za spodbujanje zagotavljanja kakovosti ter podpiranje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, upravljanja spretnosti in usmerjanja;
 • spodbujati dialog o politikah z deležniki v Evropski uniji in zunaj nje, na primer s konferencami, dogodki in drugimi aktivnostmi, pri katerih sodelujejo oblikovalci politik, strokovni delavci in drugi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, za ozaveščanje o ustreznih evropskih programih politik in promoviranje Evrope kot odlične študijske in raziskovalne destinacije;
 • izboljšati izvajanje programa v kvalitativnem smislu z olajšanjem prenosa znanja in praks med nacionalnimi agencijami, opremljanjem nacionalnih agencij in Komisije z viri možganskih trustov, ki omogočajo pripravo aktivnosti in strategij za izvajanje programa v večji povezanosti z razvojem politike, ter z zagotavljanjem instrumentov za boljšo uporabo možnih sinergij in komplementarnosti;
 • zagotoviti priložnosti ljudem v vseh življenjskih obdobjih, da pridobijo učne izkušnje v tujini na svojih strokovnih področjih, kot so javno upravljanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, nove tehnologije, podjetništvo itd.;
 • izvajalskim organom Erasmus+ omogočiti, da delujejo kot olajševalci povečanja obsega projektov Erasmus+, ki se prijavljajo za nepovratna sredstva ali razvijajo sinergije s podporo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, upravljanih na nacionalni in regionalni ravni, okvirnega programa za raziskave in inovacije ter programov, povezanih z migracijami, varnostjo, pravosodjem in državljanstvom, zdravjem in kulturo;
 • podpreti dogodke, kampanje in druge aktivnosti, ki bodo državljane in organizacije obveščali o programu Erasmus+ in politikah Evropske unije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa;
 • prispevati k prepoznavanju in razširjanju dobrih praks in zgodb o uspehu podprtih projektov, da bodo postali bolj prepoznavni in razširjeni na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Kateri ukrepi so podprti?

 S tem vodnikom za prijavitelje se izvaja naslednji ukrep:

 • Evropska mladina skupaj.

Ta ukrep upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

V ključni ukrep 3 so zajeti mnogi drugi ukrepi za podporo reformi politik na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih izvaja neposredno Evropska komisija ali pa se izvajajo s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Ti ukrepi so združeni v naslednjih oddelkih:

 • podpora razvoju evropskih politik;
 • podpora orodjem in ukrepom Unije, ki spodbujajo kakovost, preglednost ter priznavanje spretnosti, kompetenc in kvalifikacij;
 • dialog o politikah in sodelovanje s ključnimi deležniki in mednarodnimi organizacijami;
 • ukrepi, ki prispevajo h kakovostnemu in vključujočemu izvajanju programa;
 • sodelovanje z drugimi instrumenti Unije in podpora drugim politikam Unije;
 • aktivnosti razširjanja in ozaveščanja.

Podrobnejše informacije o podprtih ukrepih so na voljo na spletiščih Evropske komisije in Izvajalske agencije.