Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

3 Pagrindinis Veiksmas: Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas

3 pagrindiniu veiksmu remiamas politinis bendradarbiavimas Europos Sąjungos lygmeniu, taip prisidedant esamos politikos įgyvendinimo ir naujos politikos, galinčios Europos Sąjungos ir sistemų lygmeniu paskatinti modernizavimą ir reformas švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir sporto srityse, rengimo.

Pagal šį pagrindinį veiksmą įgyvendinamais veiksmais siekiama:

 • parengti ES švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir sporto sričių politikos darbotvarkę bei remti jos įgyvendinimą sudarant palankesnes sąlygas valdymui ir atvirųjų koordinavimo metodų veikimui;
 • įgyvendinti Europos politikos bandomuosius projektus, vadovaujamus aukšto lygio valdžios institucijų ir apimančių keliose šalyse atliekamus vietos politinių priemonių tyrimus, remiantis patikimais vertinimo metodais;
 • rinkti įrodymus ir žinias apie švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sistemas ir politiką nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad būtų lengviau formuoti pagrįstą politiką;
 • sudaryti palankesnes sąlygas įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumui ir pripažinimui, taip pat mokymosi kreditų perkėlimui, siekti kokybės užtikrinimo, skaitmeninių kredencialų naudojimo, remti neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimą, įgūdžių valdymą ir orientavimą;
 • skatinti politinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais Europos Sąjungoje ir už jos ribų, pavyzdžiui, per konferencijas, renginius ir kitą veiklą, įtraukiant politikos formuotojus, specialistus ir kitus švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių suinteresuotuosius subjektus, didinti informuotumą apie atitinkamas Europos politikos darbotvarkes ir populiarinti Europą kaip perspektyvių studijų ir mokslinių tyrimų vietą;
 • tobulinti programos įgyvendinimą kokybiniu požiūriu sudarant palankesnes sąlygas nacionalinėms agentūroms dalytis žiniomis ir patirtimi, aprūpinant nacionalines agentūras ir Komisiją idėjų generavimo ištekliais, kuriuos naudojant galima rengti veiksmus ir strategijas programai įgyvendinti, labiau atsižvelgiant į politikos raidą, suteikiant priemones, padedančias geriau išnaudoti sinergijos ir papildomumo potencialą;
 • sudaryti galimybes žmonėms bet kuriuo gyvenimo etapu mokytis užsienyje jų kompetencijos srityje, kaip antai viešojo valdymo, žemės ūkio ir kaimo plėtros, naujųjų technologijų, įmonių ir kt. srityse;
 • suteikti galimybę programą „Erasmus+“ įgyvendinančioms institucijoms tarpininkauti išplečiant programos „Erasmus+“ projektus, kad būtų galima teikti paraišką dotacijai gauti ar užtikrinti sinergiją gaunant nacionalinio ir regioninio lygmens paramą iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų, Mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios programos ir programų, susijusių su migracija, saugumu, teisingumu ir pilietiškumu, sveikata ir kultūra;
 • remti renginius, kampanijas ir kitus veiksmus, kuriais piliečiai ir organizacijos bus informuojami apie programą „Erasmus+“ ir Europos Sąjungos politiką švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir sporto srityse;
 • padėti nustatyti ir skleisti gerąją patirtį, taip pat dalytis sėkmės pavyzdžiais įgyvendinant remiamus projektus, siekiant padidinti jų matomumą ir mastą vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Kokie veiksmai remiami?

 Pagal šį Programos vadovą įgyvendinamas veiksmas –

 • iniciatyva „Europos jaunimas kartu“.

Šį veiksmą valdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).

3 pagrindinis veiksmas apima daugelį kitų su politikos reformų rėmimu susijusių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiksmų , kuriuos tiesiogiai įgyvendina Europos Komisija arba jie įgyvendinami pagal specialius kvietimus teikti paraiškas, kuriuos tvarko Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga. Šie veiksmai suskirstyti taip:

 • Europos politikos plėtotės rėmimas;
 • Sąjungos priemonių, kuriomis skatinama įgūdžių, kompetencijų ir kvalifikacijų kokybė, skaidrumas ir pripažinimas, rėmimas;
 • politinis dialogas ir bendradarbiavimas su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • priemonės, kuriomis prisidedama prie kokybiško ir įtraukaus Programos įgyvendinimo;
 • sąsajos su kitomis Sąjungos priemonėmis ir kitų Sąjungos politikos sričių rėmimas;
 • sklaidos ir informuotumo didinimo veikla.

Daugiau informacijos apie remiamus veiksmus pateikiama Europos Komisijos ir vykdomosios įstaigos interneto svetainėse.