Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

3. Põhimeede: Toetus poliitika arendamiseks ja koostööks

3. põhimeetmega toetatakse poliitilist koostööd Euroopa Liidu tasandil, aidates Euroopa Liidu ja süsteemi tasandil ellu viia olemasolevaid poliitikapõhimõtteid ning välja töötada uusi, ajakohastamist ja reformi soosivaid poliitikapõhimõtteid haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas.

Selle põhimeetme raames ellu viidavate meetmete eesmärk on:

 • valmistada ette ELi poliitiline tegevuskava haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas ning toetada selle elluviimist, hõlbustades avatud koordinatsiooni meetodite haldamist ja toimimist;
 • viia ellu Euroopa poliitikaeksperimente, mida juhivad kõrgetasemelised avaliku sektori asutused ning mis hõlmavad paljudes riikides kohapeal toimuvat ja usaldusväärsetel hindamismeetoditel põhinevat poliitikameetmete katsetamist;
 • koguda tõendeid ja teadmisi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna süsteemide ja poliitika kohta riigi ja Euroopa tasandil, et soodustada läbimõeldud poliitikakujundamist;
 • suurendada oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvust ning hõlbustada nende tunnustamist, ent samuti lihtsustada ainepunktide ülekandmist, edendada kvaliteedi tagamist ja digitaalsete kvalifikatsioonitunnistuste kasutamist ning toetada mitteformaalse ja informaalse õppimise valideerimist, oskuste juhtimist ja nõustamist;
 • toetada poliitikadialoogi sidusrühmadega Euroopa Liidust ja mujalt konverentside, ürituste ja muu tegevuse abil, millesse kaasatakse haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna poliitikakujundajad, nendes valdkondades tegutsejad ning teised sidusrühmad, et suurendada teadlikkust asjaomastest Euroopa poliitilistest tegevuskavadest ning tutvustada Euroopat kui suurepärast õppe- ja teadustöö sihtkohta;
 • parandada programmi elluviimise kvaliteeti, hõlbustades teadmiste ja tavade ülekandmist riiklike büroode vahel, andes riiklikele büroodele ja komisjonile vahendid mõttekodade korraldamiseks, mis aitavad tegevusi ja strateegiaid täiendada, et programmi viidaks ellu paremas kooskõlas poliitikasuundadega, ning tagades töövahendid, mis aitavad paremini ära kasutada sünergiast ja vastastikusest täiendavusest tulenevat potentsiaali;
 • luua igas eluetapis inimestele võimalusi omandada oma erialal (nt avalik haldus, põllumajandus ja maaelu areng, uued tehnoloogiad, ettevõtlus jne) õpikogemusi välismaal;
 • võimaldada programmi „Erasmus+“ rakendavatel asutustel tegutseda vahendajana programmi „Erasmus+“ projektide laiendamisel, et taotleda toetusi või luua sünergiat riigi ja piirkonna tasandil hallatavate Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetuse, teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi ning rände, turvalisuse, õiguse ja kodakondsuse, tervishoiu ja kultuuriga seotud programmide abil;
 • toetada üritusi, kampaaniaid ja muid tegevusi, mis annavad kodanikele ja organisatsioonidele teavet programmi „Erasmus+“ ja Euroopa Liidu poliitika kohta hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonnas;
 • aidata kindlaks teha ja levitada toetust saanud projektidest välja kasvanud häid tavasid ja edulugusid, et suurendada nende nähtavust ja laiendada neid kohalikul, riigi ja Euroopa tasandil.

Mis meetmeid toetatakse?

 Käesoleva programmijuhendi toel viiakse ellu järgmine meede:

 • algatus „Euroopa noored üheskoos“.

Seda meedet haldab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).

3. põhimeede hõlmab mitut muud meedet, millega toetatakse poliitikareformi haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas ning mida viib ellu Euroopa Komisjon otse või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti korraldatavate projektikonkursside kaudu. Need meetmed jagunevad järgmiste eesmärkide alusel:

 • toetus Euroopa poliitika väljatöötamiseks;
 • toetus Euroopa Liidu töövahenditele ja meetmetele, mille eesmärk on parandada oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide kvaliteeti, suurendada nende läbipaistvust ja edendada nende tunnustamist;
 • poliitikadialoog ja koostöö peamiste sidusrühmade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • meetmed, mis aitavad programmi kvaliteetselt ja kaasaval viisil ellu viia;
 • koostöö liidu muude algatustega ja toetus liidu muudele poliitikavaldkondadele;
 • tulemuste levitamine ja teadlikkuse suurendamine.

Lisateavet leiab Euroopa Komisjoni ja rakendusameti veebisaidilt.