Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Länder som får delta

EU:s medlemsstater får delta fullt ut i alla insatser inom Erasmus+-programmet. I enlighet med artikel 19 i förordningen om Erasmus+ är dessutom följande tredjeländer associerade till programmet:

 • Medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Norge, Island och Liechtenstein,
 • anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, Nordmakedonien, Turkiet och Serbien.

EU-medlemsstaterna och de ovannämnda tredjeländerna kommer hädanefter att kallas EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

I enlighet med artikel 20 i förordningen kan rättsliga enheter från tredjeländer som inte är associerade till programmet vara berättigade att delta i insatser inom Erasmus+, i vederbörligen motiverade fall som ligger i unionens intresse (de kallas hädanefter tredjeländer som inte är associerade till programmet).

Eu-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

Följande länder kan delta fullt ut i samtliga insatser inom ramen för programmet Erasmus+:

EU:s medlemsländer1

Belgien, Bulgarien, Tjeckien , Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige

Tredjeländer som är associerade till programmet2

 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Turkiet

Tredjeländer som inte är associerade till programmet

Följande länder får delta i vissa insatser inom programmet under förutsättning att särskilda kriterier eller villkor uppfylls (se del B i denna handledning för en exakt förteckning över vilka länder som får delta i varje specifik insats). Medel kommer att tilldelas organisationer i dessa länder inom deras territorium enligt internationell lag. Finansieringen måste respektera eventuella restriktioner för EU:s externa bistånd som föreskrivs av Europeiska rådet. Ansökan måste vara i linje med EU:s övergripande värderingar om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, såsom beskrivs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.

Följande tredjeländer som inte är associerade till programmet omgrupperas i enlighet med EU:s instrument för yttre åtgärder, nämligen Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) – Europa i världen3  och Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)4 .

Västra Balkan (Region 1)

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo5 , Montenegro

Grannskap öst (Region 2)

Armenien, Azerbajdzjan, Belarus6 , Georgien, Moldavien, Ukrainas i folkrätten erkända territorium

Länder i södra Medelhavsområdet (Region 3)

Algeriet, Egypten, Israe7 l, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina8 , Syrien9 , Tunisien

Ryska federationen (Region 4)

Rysslands territorium, såsom det erkänns enligt internationell rätt

Region 5 Asien10

 • Bangladesh, Bhutan, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Sri Lanka, Thailand och Vietnam
 • Höginkomstländer och höginkomstterritorier11 : Brunei, Hongkong, Japan, Korea, Macao, Singapore och Taiwan

Region 6 Centralasien12

Afghanistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Region 7 Mellanöstern

 1. Iran, Irak och Jemen
 2. Höginkomstländer: Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien

Region 8 Stillahavsområdet13

 1. Cooköarna, Fiji, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Östtimor
 2. Höginkomstländer: Australien, Nya Zeeland.

Region 9 Afrika söder om Sahara14  [ft/]Följande partnerländer för migration är tredjeländer som inte är associerade till programmet: Burkina-Faso, Burundi, Elfenbenskusten, Etiopien, Gambia, Guinea, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Sydafrika, Sydsudan

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Komorerna, Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydafrika, Sydsudan, Tanzania, Tchad, Togo, Uganda, Zambia och Zimbabwe

Region 10 Latinamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela

Region 11 Karibien15

Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Kuba, St Kitts och Nevis, St Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och Tobago

Region 12 USA och Kanada

Förenta staterna, Kanada

Följande tredjeländer som inte är associerade till programmet omfattas inte av instrumenten för yttre åtgärder:

Region 13

Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten

Region 14

Färöarna, Schweiz och Storbritannien

Du hittar mer information i den detaljerade beskrivningen av programmets insatser i del B i handledningen. 

Krav på visum och uppehållstillstånd

Deltagare i projekt inom ramen för Erasmus+ kan behöva få visum för vistelse utomlands i de EU-medlemsstater och de tredjeländer som är associerade till programmet eller de tredjeländer som inte är associerade till programmet som står värd för verksamheten. Alla deltagande organisationer har ansvar för att se till att de nödvändiga tillstånden (kort- eller långfristiga viseringar eller uppehållstillstånd) är i ordning innan den planerade verksamheten genomförs. Vi rekommenderar starkt att ni söker nödvändiga tillstånd från de behöriga myndigheterna i mycket god tid, eftersom processen kan ta flera veckor. Nationella myndigheter och genomförandeorganet kan ge ytterligare råd och stöd i fråga om visum, uppehållstillstånd, socialförsäkring och så vidare. Dessutom finns allmän information om visum och uppehållstillstånd för både kortare och längre vistelser på EU:s invandringsportal: https://ec.europa.eu/immigration/.   

 • 1 I enlighet med artikel 33.2 i rådets beslut (EU) 2021/1764 av den 5 oktober 2021 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (beslutet om ULT, inbegripet Grönland) (EUR-Lex – 32021D1764 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) ska unionen säkerställa att enskilda personer och organisationer från de utomeuropeiska länderna och territorierna kan delta i Erasmus+ enligt bestämmelserna för programmet och de arrangemang som är tillämpliga på den medlemsstat som dessa utomeuropeiska länder och territorier har anknytning till. Detta betyder att individer och organisationer från dessa länder deltar i Erasmus+ på samma sätt som individer och organisationer från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet (EU-medlemsstaten eller tredjelandet som är associerat till programmet blir det medlemsland de hör ihop med). Förteckningen över utomeuropeiska länder och territorier finns på https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_sv. ↩ back
 • 2 På villkor att ett associeringsavtal har ingåtts mellan Europeiska unionen och dessa länder. ↩ back
 • 3 EUT L 209, 14.6.2021 (europa.eu). ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1634972376952. ↩ back
 • 5 Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. ↩ back
 • 6 I linje med rådets slutsatser av den 12 oktober 2020 och mot bakgrund av Belarus inblandning i Rysslands militära aggression mot Ukraina, som erkänns i Europeiska rådets slutsatser från februari 2022, har EU slutat att samarbeta med företrädare för Belarus offentliga organ och statsägda företag. Om kontexten förändras kan detta komma att omprövas. Tillsvidare fortsätter EU att samarbeta med icke-statliga, lokala och regionala aktörer, och har där så varit möjligt ökat sitt stöd till dem, även i lämpliga fall inom ramen för det här programmet. ↩ back
 • 7 De kriterier för bidragsberättigande som anges i kommissionens meddelande nr 2013/C-205/05 (EUT C 205, 19.7.2013, s. 9) ska tillämpas för alla insatser som genomförs enligt denna programhandledning. Det gäller även för tredje part som får finansiellt stöd, om insatsen i fråga omfattar finansiellt stöd till tredje part från bidragsmottagaren i enlighet med artikel 204 i EU:s budgetförordning. ↩ back
 • 8 Denna beteckning ska inte uppfattas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda medlemsstaternas ståndpunkter i frågan. ↩ back
 • 9 I linje med rådets slutsatser från april 2018 om Syrien är syriska offentliga institutioner inte berättigade till finansiering inom ramen för Erasmus+. ↩ back
 • 10 En förteckning över de minst utvecklade länderna bland dessa länder finns på https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf ↩ back
 • 11 Detta inbegriper länder och territorier enligt OECD:s förteckning över höginkomstländer och påverkar inte något territoriums status eller suveränitet, dragningen av internationella gränser eller namnet på några territorier, städer eller områden. ↩ back
 • 12 Som ovan. ↩ back
 • 13 Som ovan. ↩ back
 • 14 Som ovan. ↩ back
 • 15 En förteckning över de minst utvecklade länderna bland dessa länder finns på https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf . ↩ back