Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitetsuppbyggnad (ungdomsverksamhet)

Vad går det ut på?

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som arbetar med ungdomsfrågor. Projekten ska

 • öka kapaciteten hos organisationer som arbetar med ungdomar utanför det formella lärandet
 • främja icke-formellt lärande i länder utanför EU som inte är associerade till programmet, särskilt med inriktning på ungdomar med sämre förutsättningar, för att höja kompetensnivån och få fler unga att delta i samhället
 • stödja ungdomsverksamhet i länder utanför EU som inte är associerade till programmet, förbättra dess kvalitet och öka dess erkännande
 • stödja nya utbytesprogram för icke-formellt lärande i länder utanför EU som inte är associerade till programmet
 • bidra till EU:s ungdomsstrategi (2019–2027)
 • stärka samverkan med det formella utbildningssystemet och/eller arbetsmarknaden.

Vem kan söka?

Samordnare

Följande typer av organisationer kan ansöka som samordnare:

 • Icke-statliga organisationer (inklusive europeiska ungdomsorganisationer och nationella ungdomsråd) som är verksamma på ungdomsområdet.
 • Lokala, regionala eller nationella myndigheter.

Dessa ansökningar görs för alla deltagande organisationers räkning.

Andra deltagare

Alla offentliga eller privata organisationer med anknutna enheter (i förekommande fall) som arbetar med eller för unga utanför den formella utbildningen och som är etablerade i ett program- eller partnerland i Erasmus+ kan delta.

Det kan vara

 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer (även europeiska ungdomsorganisationer)
 • nationella ungdomsråd
 • myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå
 • utbildnings- och forskningsinstitutioner
 • stiftelser.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt riktar sig främst till dessa typer av ideella organisationer, men offentliga eller privata företag kan också delta, inklusive sociala företag. Ett tydligt mervärde måste dock påvisas. När det gäller målet för kapacitetsuppbyggnad får endast ideella organisationer samordna arbetsuppgifterna.

Hur länge?

Ett, två eller tre år. Tidslängden måste anges i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamheter som planeras.

Hur söker jag?

Ta reda på hur du får bidrag och letar efter andra finansieringsmöjligheter.

Mer information

Läs mer i avsnittet om kapacitetsuppbyggnad i programhandledningen för Erasmus+.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.