Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

För Organisationer

Översikt

Organisationer som vill delta i Erasmus+ kan bland annat satsa på fortbildning för personalen, kapacitetsuppbyggnad och samarbeten med organisationer från andra länder för att ta fram innovativa lösningar och utbyta bästa praxis.

Man kan också anordna utbyten för studenter, personal, praktikanter, lärlingar, volontärer, ungdomsledare och ungdomar..

Erasmusprojekten ger flera positiva effekter, bland annat bättre förmåga att arbeta internationellt, bättre förvaltning, tillgång till finansiering och projekt, bättre förmåga att planera, leda och följa upp projekt och ett attraktivare utbud för studenter och personal.

Avståndsberäknare

Programområden

Programområde 1 – Utbyten för enskilda deltagare

Utbytena är till för studenter, lärare och annan personal, volontärer, ungdomsledare och unga. Organisationer kan skicka ut eller ta emot studenter och personal till eller från de deltagande länderna och anordna utbildning, praktik och volontärverksamhet.

Läs mer

Programområde 2 – Samarbete om innovation och bra lösningar

Syftet är att utveckla utbildnings- och ungdomsverksamheten genom olika samarbetsprojekt:

  1. Strategiska partnerskap stöder innovation och gemensamma initiativ för att främja samarbete och erfarenhetsutbyte.
  2. Kunskapsallianser ska främja innovation inom högskolan och näringslivet, utveckla nya metoder för undervisning och lärande, främja entreprenörskap i utbildningen och modernisera den högre utbildningen i Europa.
  3. Branschspecifika kunskapsallianser ska råda bot på kompetensbrister och anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov. Initiativen går ut på att modernisera yrkesutbildningen, utbyta kunskaper och bästa praxis, uppmuntra utlandserfarenheter och se till att kvalifikationerna erkänns.
  4. Kapacitetsuppbyggnad inom den högre utbildningen ska bidra till att modernisera, tillgängliggöra och internationalisera den högre utbildningen i partnerländerna.
  5. Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet ska stödja ungdomsverksamhet, icke-formellt lärande och volontärarbete samt främja utbyten för icke-formellt lärande med partnerländerna.

Läs mer

Programområde 3 – Stöd till politiska reformer

Projekten ska ge de unga fler möjligheter att delta i det demokratiska livet och diskutera med beslutsfattare och öka kunskapen om utbildnings- och ungdomsfrågor.

Läs mer

Jean Monnet

Insatser för undervisning, forskning och debatt om EU och dess politik.

Läs mer

Idrott

Projekten ska främja idrott och fysisk aktivitet, ta fram och genomföra innovativa idrottsaktiviteter och anordna ideella evenemang för att få fler att idrotta.

Läs mer

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport