Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Suutlikkuse suurendamine (noored)

Võimalusest lähemalt

Suutlikkuse suurendamise projektid on rahvusvahelised koostööprojektid, mis põhinevad noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide mitmepoolsel partnerlusel. Meetme eesmärk on

 • suurendada noortega väljaspool formaalõpet töötavate organisatsioonide suutlikkust;
 • edendada mitteformaalset õpet riikides, mis ei ole programmiga ühinenud ega kuulu ELi, keskendudes eelkõige vähemate võimalustega noortele, et suurendada noorte pädevust ja julgustada neid ühiskonnas osalema;
 • toetada noorsootööd riikides, mis ei ole programmiga ühinenud ega kuulu ELi, parandades noorsootöö kvaliteeti ja tunnustamist;
 • toetada uusi mitteformaalse õppimisega seotud liikuvuskavasid riikides, mis ei ole programmiga ühinenud ega kuulu ELi;
 • panustada ELi noortestrateegia (2019–2027) elluviimisele;
 • viia formaalharidus vastavusse tööturu vajadustega.

KES VÕIB ESITADA TAOTLUSE?

Koordinaatorid

Koordinaatoriks võivad olla järgmised organisatsioonid:

 • noortevaldkonna vabaühendused (sh Euroopa noorte valitsusvälised organisatsioonid ja riiklikud noortenõukogud);
 • kohalikud, piirkondlikud või riiklikud ametiasutused.

Need organisatsioonid saavad esitada taotluse kõigi osalevate organisatsioonide nimel.

Muud osalejad

Kõik avaliku või erasektori organisatsioonid (koos seotud üksustega, kui neid on), kes töötavad noortega programmi „Erasmus+“ mõnes programmi- või partnerriigis.

Näiteks:

 • mittetulundusühendus, ühendus, vabaühendus (sh Euroopa noorte valitsusväline organisatsioon);
 • riiklik noortenõukogu;
 • kohaliku, piirkonna või riigi tasandi avaliku sektori asutus;
 • haridus- või teadusasutus;
 • fond.

Kuigi suutlikkuse suurendamise projektid on suunatud eespool osutatud mittetulundusühendustele, võib kaasata ka avalik-õiguslikke või eraõiguslikke äriühinguid, näiteks avaliku või erasektori väikeseid, keskmisi või suuri ettevõtteid (sh sotsiaalsed ettevõtted), kuid sellega peab kaasnema selge lisaväärtus. Suutlikkuse suurendamise eesmärki silmas pidades peab koordineerimisülesandeid täitma mittetulundusühendus.

Kestus

Üks, kaks või kolm aastat. Projekti kestus tuleb valida taotluse esitamise etapis, lähtudes projekti eesmärgist ja selle aja sisse kavandatavate meetmete liigist.

Kuidas kandideerida?

Toetuse taotlemine ja muud rahastamisvõimalused

Lisateave

Lisateave on esitatud Erasmus+ programmijuhendis suutlikkuse suurendamist käsitlevas jaos.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Suletud
Deadline
8 Mar 2023

Capacity Building in the field of Youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Suletud
Deadline
7 Apr 2022

Capacity building in the field of youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.