Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Budování kapacit (v oblasti mládeže)

Základní informace

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže. Cílem těchto projektů je

 • zvýšit kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání
 • podporovat činnosti neformálního učení v zemích mimo EU, které nejsou přidruženy k programu, a to zejména se zaměřením na mladé lidi s omezenými příležitostmi, s cílem zlepšit úroveň jejich kompetencí a podpořit je v aktivní účasti na životě společnosti
 • podporovat práci s mládeží v zemích mimo EU, které nejsou přidruženy k programu, zvyšováním její úrovně a míry uznávání
 • poskytovat podporu novým programům mobility v oblasti neformálního učení v zemích mimo EU, které nejsou přidruženy k programu
 • přispívat k plnění cílů strategie EU pro mládež (2019-2027)
 • odstraňovat nedostatky v systémech formálního vzdělávání a na trhu práce

Kdo se může zapojit?

Koordinátoři

Jako koordinátor se mohou přihlásit tyto typy organizací:

 • nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže,
 • místní, regionální nebo celostátní veřejné orgány

Přihlášku podávají jménem všech zúčastněných organizací.

Další účastníci

Zapojit se může jakákoli veřejná nebo soukromá organizace (s případnými přidruženými subjekty), která pracuje s mladými lidmi nebo pro ně mimo formální prostředí a je usazená v programové zemi Erasmus+ nebo v partnerské zemi.

Jedná se zejména o tyto subjekty:

 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže)
 • národní rady mládeže
 • veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni
 • vzdělávací nebo výzkumné instituce
 • nadace

Projekty budování kapacit jsou zaměřeny na uvedené typy neziskových organizací, ale zapojit se mohou i veřejné nebo soukromé společnosti. Může jít například o malé, střední nebo velké podniky, včetně sociálních. V takovém případě však musí být jasně prokázána jejich přidaná hodnota. V rámci cíle budování kapacit však musí být koordinační úkoly omezeny na neziskové organizace.

Doba trvání

1, 2 nebo 3 roky. Dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to v závislosti na cíli projektu a druhu činností, které jsou naplánovány.

Jak podat přihlášku

Více informací o tom, jak grant získat a jak sehnat další možnosti financování, najdete zde.

Další informace

Podrobnější informace najdete v části týkající se budování kapacit Příručky k programu Erasmus+.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.