Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Изграждане на капацитет (младеж)

За възможността

Проектите за изграждане на капацитет са проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на младежта. Действието цели да:

 • се повиши капацитетът на организациите, работещи с млади хора извън формалното учене
 • се насърчат дейностите за неформално учене в държави извън ЕС, които не са асоциирани към програмата, по-специално насочени към младите хора с по-малко възможности, за да се подобри нивото на компетентностите и да се насърчи участието на младите хора в обществото
 • се подпомогне работата с младежта в държави извън ЕС, които не са асоциирани към програмата, като се подобрят нейното качество и признанието за нея
 • се подкрепят нови схеми за мобилност в сферата на неформалното образование с държави извън ЕС, които не са асоциирани към програмата
 • се допринесе към стратегията на ЕС за младежта (2019-2027 г.)
 • се преодолеят различията с формалните образователни системи и/или пазара на труда

Кой може да кандидатства

Координатори

Следните видове организации могат да кандидатстват за координатор.

 • НПО (включително европейски младежки НПО и национални младежки съвети), работещи в областта на младежта
 • местни, регионални или национални публични органи

Те кандидатстват от името на всички участващи организации.

Други участници

Може да участва всяка организация, публична или частна, заедно със свързаните с нея субекти (ако има такива), която работи със или за млади хора извън формалната среда и е установена в държава по програма „Еразъм+“ или държава партньор.

Някои от примерите са:

 • организации с нестопанска цел, асоциации, НПО (вкл. европейски младежки НПО);
 • национални младежки съвети;
 • органи на местно, регионално или национално равнище;
 • образователни или научноизследователски институции;
 • фондации.

Въпреки че проектите за изграждане на капацитет са насочени към тези видове организации с нестопанска цел, в тях могат да участват и публични или частни дружества. Примери за това са малки, средни или големи предприятия, включително социални предприятия. Трябва обаче ясно да се докаже наличието на добавена стойност. По отношение на целта за изграждане на капацитет координационните задачи трябва да бъдат ограничени до организации с нестопанска цел.

Продължителност

1, 2 или 3 години. Продължителността трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целта на проекта и на вида на планираните дейности.

Как се кандидатства?

Научете как да получите безвъзмездни средства и как да търсите други възможности за финансиране.

Научете повече

По-подробна информация можете да намерите в раздела за изграждане на капацитет в ръководството за програма „Еразъм+“.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Закрито

Capacity Building in the field of Youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Закрито

Capacity building in the field of youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.