Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Budowanie potencjału (młodzież)

Opis projektu

Projekty budowania potencjału to projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach między organizacjami działającymi w dziedzinie młodzieży. Celem działania jest:

 • zwiększenie potencjału organizacji pracujących z młodzieżą poza ramami formalnej edukacji
 • promowanie działań w zakresie edukacji pozaformalnej w państwach spoza UE niestowarzyszonych z programem, w szczególności skierowanych do młodych ludzi o mniejszych szansach, w celu podniesienia poziomu kompetencji i zachęcenia młodych ludzi do udziału w życiu społecznym
 • wspieranie pracy z młodzieżą w państwach spoza UE niestowarzyszonych z programem, poprawa jej jakości i uznawania
 • wspieranie nowych programów mobilności w ramach edukacji pozaformalnej w państwach spoza UE niestowarzyszonych z programem
 • wkład w strategię UE na rzecz młodzieży (2019-2027)
 • likwidowanie luk między pozaformalnymi systemami kształcenia i systemami formalnymi lub potrzebami rynku pracy.

Kto może się zgłosić?

Koordynatorzy

Następujące rodzaje organizacji mogą składać wnioski jako koordynatorzy:

 • organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieży) działające w dziedzinie młodzieży
 • lokalne, regionalne lub krajowe organy publiczne.

Składają one zgłoszenia w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących. Koordynatorzy muszą mieć siedzibę i znajdować się w UE lub w kraju programu.

Inni uczestnicy

W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie organizacje, publiczne lub prywatne, wraz z ewentualnymi podmiotami powiązanymi, pracujące z osobami młodymi lub na ich rzecz poza formalnymi ramami obowiązującymi w programie Erasmus+ lub w kraju partnerskim.

Przykładowe organizacje:

 • organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe),
 • krajowe rady młodzieży,
 • publiczne organy na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym,
 • organizacje edukacyjne lub badawcze,
 • fundacje.

Mimo że projekty budowania potencjału są zasadniczo ukierunkowane na organizacje nienastawione na zysk, mogą jednak wziąć w nich udział również przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, np. małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Muszą one jednak wykazać wyraźną wartość dodaną. Zadania koordynacyjne w ramach celu budowania potencjału muszą być ograniczone do organizacji nienastawionych na zysk.

Czas trwania

1 rok, 2 lub 3 lata Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Jak wysłać zgłoszenie?

Dowiedz się, jak otrzymać dotację i poszukaj innych możliwości finansowania.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej budowania potencjału w Przewodniku po programie Erasmus+.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Zamknięte
Deadline
8 Mar 2023

Capacity Building in the field of Youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Zamknięte
Deadline
7 Apr 2022

Capacity building in the field of youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.