Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Budowanie potencjału (młodzież)

Opis projektu

Projekty budowania potencjału to projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach między organizacjami działającymi w dziedzinie młodzieży. Celem działania jest:

 • zwiększenie potencjału organizacji pracujących z młodzieżą poza ramami formalnej edukacji
 • promowanie działań w zakresie edukacji pozaformalnej w państwach spoza UE niestowarzyszonych z programem, w szczególności skierowanych do młodych ludzi o mniejszych szansach, w celu podniesienia poziomu kompetencji i zachęcenia młodych ludzi do udziału w życiu społecznym
 • wspieranie pracy z młodzieżą w państwach spoza UE niestowarzyszonych z programem, poprawa jej jakości i uznawania
 • wspieranie nowych programów mobilności w ramach edukacji pozaformalnej w państwach spoza UE niestowarzyszonych z programem
 • wkład w strategię UE na rzecz młodzieży (2019-2027)
 • likwidowanie luk między pozaformalnymi systemami kształcenia i systemami formalnymi lub potrzebami rynku pracy.

Kto może się zgłosić?

Koordynatorzy

Następujące rodzaje organizacji mogą składać wnioski jako koordynatorzy:

 • organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe i krajowe rady młodzieży) działające w dziedzinie młodzieży
 • lokalne, regionalne lub krajowe organy publiczne.

Składają one zgłoszenia w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących. Koordynatorzy muszą mieć siedzibę i znajdować się w UE lub w kraju programu.

Inni uczestnicy

W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie organizacje, publiczne lub prywatne, wraz z ewentualnymi podmiotami powiązanymi, pracujące z osobami młodymi lub na ich rzecz poza formalnymi ramami obowiązującymi w programie Erasmus+ lub w kraju partnerskim.

Przykładowe organizacje:

 • organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe),
 • krajowe rady młodzieży,
 • publiczne organy na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym,
 • organizacje edukacyjne lub badawcze,
 • fundacje.

Mimo że projekty budowania potencjału są zasadniczo ukierunkowane na organizacje nienastawione na zysk, mogą jednak wziąć w nich udział również przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, np. małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Muszą one jednak wykazać wyraźną wartość dodaną. Zadania koordynacyjne w ramach celu budowania potencjału muszą być ograniczone do organizacji nienastawionych na zysk.

Czas trwania

1 rok, 2 lub 3 lata Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Jak wysłać zgłoszenie?

Dowiedz się, jak otrzymać dotację i poszukaj innych możliwości finansowania.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej budowania potencjału w Przewodniku po programie Erasmus+.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.