Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Krepitev zmogljivosti – mladi

Opis možnosti

Projekti krepitve zmogljivosti so mednarodni projekti sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med mladinskimi organizacijami. Cilji ukrepa:

 • povečati zmogljivosti organizacij, ki delajo z mladimi zunaj okvira formalnega učenja
 • spodbujati aktivnosti neformalnega učenja v državah, ki niso članice EU in ne sodelujejo v programu, zlasti za mlade z manj priložnostmi, da se izboljša raven kompetenc in spodbudi udeležba mladih v družbi
 • podpirati mladinsko delo v državah, ki niso članice EU in ne sodelujejo v programu, izboljšati kakovost in priznavanje
 • podpirati nove programe neformalne učne mobilnosti v državah, ki niso članice EU in ne sodelujejo v programu
 • prispevati k strategiji EU za mlade (2019–2027)
 • zapolniti vrzeli s sistemi formalnega izobraževanja in/ali trgom dela

Kdo se lahko prijavi

Koordinatorji

Za koordinatorstvo se lahko prijavijo naslednje vrste organizacij:

 • nevladne organizacije (vključno z evropskimi mladinskimi nevladnimi organizacijami in nacionalnimi mladinskimi sveti), ki delujejo na področju mladih
 • lokalni, regionalni ali nacionalni javni organi

Prijavijo se v imenu vseh sodelujočih organizacij.

Drugi udeleženci

Sodeluje lahko katera koli organizacija, javna ali zasebna, s pridruženimi subjekti (če obstajajo), ki sodeluje z mladimi ali za njih zunaj formalnega okolja, s sedežem v državi programa Erasmus+ ali partnerski državi.

Mednje spadajo:

 • neprofitne organizacije, združenja, nevladne organizacije (vključno z evropskimi mladinskimi nevladnimi organizacijami)
 • nacionalni mladinski sveti
 • lokalni, regionalni in nacionalni organi
 • izobraževalne in raziskovalne ustanove
 • fundacije

Čeprav so projekti za krepitev zmogljivosti v prvi vrsti namenjeni tovrstnim nepridobitnim organizacijam, lahko sodelujejo tudi javna ali zasebna podjetja, denimo mala, srednja ali velika podjetja, vključno s socialnimi podjetji. Vendar je treba dokazati jasno dodano vrednost. Pri cilju krepitve zmogljivosti morajo biti naloge usklajevanja omejene na nepridobitne organizacije.

Trajanje

1, 2 ali 3 leta. Trajanje mora biti izbrano ob prijavi na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so načrtovane v tem času.

Prijavni postopek

Več informacij o nepovratnih sredstev in drugih možnostih financiranja.

Več informacij

Natančnejše informacije o možnostih krepitve zmogljivosti vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.