Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Krepitev zmogljivosti – mladi

Opis možnosti

Projekti krepitve zmogljivosti so mednarodni projekti sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med mladinskimi organizacijami. Cilji ukrepa:

 • povečati zmogljivosti organizacij, ki delajo z mladimi zunaj okvira formalnega učenja
 • spodbujati aktivnosti neformalnega učenja v državah, ki niso članice EU in ne sodelujejo v programu, zlasti za mlade z manj priložnostmi, da se izboljša raven kompetenc in spodbudi udeležba mladih v družbi
 • podpirati mladinsko delo v državah, ki niso članice EU in ne sodelujejo v programu, izboljšati kakovost in priznavanje
 • podpirati nove programe neformalne učne mobilnosti v državah, ki niso članice EU in ne sodelujejo v programu
 • prispevati k strategiji EU za mlade (2019–2027)
 • zapolniti vrzeli s sistemi formalnega izobraževanja in/ali trgom dela

Kdo se lahko prijavi

Koordinatorji

Za koordinatorstvo se lahko prijavijo naslednje vrste organizacij:

 • nevladne organizacije (vključno z evropskimi mladinskimi nevladnimi organizacijami in nacionalnimi mladinskimi sveti), ki delujejo na področju mladih
 • lokalni, regionalni ali nacionalni javni organi

Prijavijo se v imenu vseh sodelujočih organizacij.

Drugi udeleženci

Sodeluje lahko katera koli organizacija, javna ali zasebna, s pridruženimi subjekti (če obstajajo), ki sodeluje z mladimi ali za njih zunaj formalnega okolja, s sedežem v državi programa Erasmus+ ali partnerski državi.

Mednje spadajo:

 • neprofitne organizacije, združenja, nevladne organizacije (vključno z evropskimi mladinskimi nevladnimi organizacijami)
 • nacionalni mladinski sveti
 • lokalni, regionalni in nacionalni organi
 • izobraževalne in raziskovalne ustanove
 • fundacije

Čeprav so projekti za krepitev zmogljivosti v prvi vrsti namenjeni tovrstnim nepridobitnim organizacijam, lahko sodelujejo tudi javna ali zasebna podjetja, denimo mala, srednja ali velika podjetja, vključno s socialnimi podjetji. Vendar je treba dokazati jasno dodano vrednost. Pri cilju krepitve zmogljivosti morajo biti naloge usklajevanja omejene na nepridobitne organizacije.

Trajanje

1, 2 ali 3 leta. Trajanje mora biti izbrano ob prijavi na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so načrtovane v tem času.

Prijavni postopek

Več informacij o nepovratnih sredstev in drugih možnostih financiranja.

Več informacij

Natančnejše informacije o možnostih krepitve zmogljivosti vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Zaprto
Deadline
8 Mar 2023

Capacity Building in the field of Youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Zaprto
Deadline
7 Apr 2022

Capacity building in the field of youth

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.