Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje

Apie galimybę

Gebėjimų stiprinimo projektai – tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale jaunimo srityje aktyviai veikiančių organizacijų partneryste. Šiais projektais siekiama:

 • sustiprinti su jaunimu už formaliojo švietimo ribų dirbančių organizacijų gebėjimus;
 • skatinti neformaliojo mokymosi veiklą su Programa nesusijusiose trečiosiose šalyse, itin daug dėmesio skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, kad pakiltų kompetencijos lygis, o jaunimas būtų paskatintas dalyvauti visuomenės gyvenime;
 • remti darbą su jaunimu su Programa nesusijusiose trečiosiose šalyse, gerinti jo kokybę ir pripažinimą;
 • remti naujas mobilumo neformaliojo mokymosi tikslais sistemas su Programa nesusijusiose trečiosiose šalyse;
 • prisidėti prie ES jaunimo strategijos (2019–2027 m.);
 • sumažinti atotrūkį nuo formaliojo švietimo sistemų ir (arba) darbo rinkos.

Kas gali teikti paraišką?

Koordinatoriai

Koordinatoriais gali būti tokios organizacijos kaip:

 • NVO (įskaitant Europos jaunimo NVO ir nacionalines jaunimo tarybas), veikiančios jaunimo srityje;
 • vietos, regioninės ar nacionalinės valdžios institucijos.

Šios organizacijos gali teikti paraišką visų dalyvaujančių institucijų vardu.

Kiti dalyviai

Dalyvauti gali bet kuri viešoji arba privačioji organizacija ir su jomis susiję subjektai (jei tokių yra), veikiantys jaunimo srityje ir įsteigti programos „Erasmus+“ šalyje ar šalyje partnerėje.

Tai, be kita ko:

 • ne pelno organizacijos, asociacijos, NVO (įskaitant Europos jaunimo NVO);
 • nacionalinės jaunimo reikalų tarybos;
 • vietos, regioninio arba nacionalinio lygmens valdžios institucijos;
 • švietimo ar mokslinių tyrimų institucijos;
 • fondai.

Nors gebėjimų stiprinimo projektai yra orientuoti į minėtas ne pelno organizacijas, dalyvauti gali ir viešosios ar privačiosios bendrovės. Tai, pavyzdžiui, gali būti mažosios, vidutinės ar didelės įmonės, įskaitant socialines įmones. Tačiau jos turi įrodyti aiškią pridėtinę vertę. Gebėjimų stiprinimo projektų atveju koordinatoriaus vaidmenį gali atlikti tik ne pelno organizacijos.

Trukmė

1, 2 arba 3 metai. Trukmė turi būti pasirinkta paraiškos teikimo etape pagal projekto tikslą ir veiklos, kurią ilgainiui planuojama vykdyti, rūšį.

Kaip pateikti paraišką?

Sužinokite, kaip gauti dotaciją ir rasti kitų finansavimo galimybių.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos rasite capacity building in the programos „Erasmus+“ vadovo skyriuje „Gebėjimų stiprinimas“.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.