Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitātes nostiprināšana (jaunatne)

Par partnerību

Spēju nostiprināšanas projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kuru pamatā ir daudzpusējas partnerības starp organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā. Šīs darbības mērķis ir:

 • nostiprināt to organizāciju spējas, kas strādā ar jauniešiem ārpus oficiālajām mācībām;
 • veicināt neformālo mācību aktivitātes ārpussavienības valstīs, kas nav programmas asociētās valstis, jo īpaši pievēršoties jauniešiem ar ierobežotām iespējām nolūkā uzlabot kompetenču līmeni un veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā;
 • atbalstīt darbu ar jaunatni ārpussavienības valstīs, kas nav programmas asociētās valstis, uzlabojot tā kvalitāti un tā atzīšanu;
 • atbalstīt jaunas mobilitātes programmas neoficālo mācību nolūkiem ārpussavienības valstīs, kas nav programmas asociētās valstis;
 • sekmēt ES jaunatnes stratēģiju (2019-2027);
 • pārvarēt atšķirības ar oficiālās izglītības sistēmām un/vai darba tirgu.

Organizācijas, kas drīkst izvirzīt savu kandidatūru

Koordinatori

Šādu veidu organizācijas var izvirzīt savu kā koordinatora kandidatūru:

 • NVO (tostarp Eiropas NVO, darbojas jaunatnes jomā, un nacionālas jaunatnes padomes), kas darbojas jaunatnes jomā;
 • vietējās, reģionālās vai nacionālās publiskās iestādes.

Tās kandidē visu iesaistīto organizāciju vārdā.

Citi dalībnieki

Piedalīties drīkst visas organizācijas, publiskas vai privātas, līdz ar to saistītajām subjektiem (ja tādi ir), kas ārpus oficiālas struktūras strādā ar jauniešiem vai to labā un ir reģistrētas kādā valstī, kas piedalās programmā “Erasmus+”, vai partnervalstī.

Attiecīgie piemēri šajā sakarībā ir šādi:

 • bezpeļņas organizācijas, apvienības, NVO (tostarp Eiropas NVO, kas darbojas jaunatnes jomā);
 • nacionālas jaunatnes padomes;
 • vietēja, reģionāla vai nacionāla līmeņa publiskas iestādes;
 • izglītības un pētniecības iestādes;
 • fondi.

Arī publiski vai privāti uzņēmumi drīkst piedalīties, ja vien attiecīgie spēju nostiprināšanas projekti ir vērsti uz šāda veida bezpeļņas organizācijām. Piemēri: mazie, vidējie vai lielie uzņēmumi, ieskaitot sociālos uzņēmumus. Tomēr ir skaidri jāparāda pievienotā vērtība. Attiecībā uz spēju nostiprināšanas mērķi koordinēšanas uzdevumi jāattiecina tikai uz bezpeļņas organizācijām.

Ilgums

1, 2 vai 3 gadi. Projekta ilgums jāizvēlas kandidatūras izvirzīšanas posmā atkarībā no projekta mērķa un aktivitātēm, kuras paredzēts īstenot visā projekta laikā.

Kā izvirzīt kandidatūru

Uzziniet, kā saņemt dotāciju, un meklēt citas iespējas saņemt finansējumu.

Uzzināt vairāk

Lai uzzinātu vairāk, skatiet spēju nostiprināšanai veltīto sadaļu programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Related funding calls

Find out more

Read more details in the section on capacity building in the Erasmus+ Programme Guide.