Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitetsuppbyggnad (högre utbildning)

Vad går det ut på?

Kapacitetsuppbyggande projekt inom den högre utbildningen är multilaterala partnerskap, främst mellan lärosäten från program- och partnerländer.

Projekten kan hjälpa partnerländerna att

 • modernisera, internationalisera och förbättra tillgången till den högre utbildningen
 • ta itu med problem inom den högre utbildningen
 • stärka samarbetet med EU
 • närma sig utvecklingen inom den högre utbildningen i EU på frivillig basis
 • främja kontakter mellan människor samt interkulturell medvetenhet och förståelse.

Initiativen bygger på två viktiga policydokument och strategin i fyra kompletterande finansieringsinstrument:

Vilka möjligheter finns?

Erasmus+ ger organisationer från partnerländer, främst lärosäten, möjlighet att främja samarbete för att förbättra

 • kvaliteten på den högre utbildningen och anpassa den till efterfrågan på arbetsmarknaden
 • kunskapsnivån i lärosäten med hjälp av nya utbildningsprogram
 • ledning, styrning, innovation och internationalisering
 • myndigheternas förmåga att modernisera sina system för högre utbildning
 • den regionala integrationen och samarbetet mellan olika regioner i världen.

Projekten ska främst vara inriktade på en av följande tre huvudverksamheter:

 • Utveckla läroplaner
 • Modernisera styrning och förvaltning av lärosäten och system för den högre utbildningen
 • Stärka förbindelserna mellan den högre utbildningen och samhället och ekonomin i stort

Organisationerna kan välja mellan två typer av projekt:

 1. Gemensamma projekt som ska stödja organisationer från partnerländer (t.ex. via utveckling av läroplaner och modernisering av ledning).
 2. Strukturprojekt som ska stärka den högre utbildningen och främja reformer i länder eller regioner.

Hur går det till?

För att få söka måste din organisation ingå i ett konsortium. För projekt som riktar sig till ett partnerland måste ett konsortium i princip omfatta två programländer och dessutom

 • minst ett lärosäte från varje programland
 • minst tre lärosäten från partnerlandet
 • minst lika många lärosäten från partnerländer som lärosäten från programländer.

Om projektet riktar sig till mer än ett partnerland måste minst två partnerländer och minst två programländer delta. Ett konsortium måste i princip omfatta

 • minst ett lärosäte från varje programland
 • minst två lärosäten från varje partnerland
 • minst lika många lärosäten från partnerländer som lärosäten från programländer.

Partnerländer i regionerna 1–4 och 6–11 är berättigade att delta. Projekt som gäller region 8 (Latinamerika) måste omfatta minst två partnerländer från regionen och projekt som gäller Ryssland (region 4) måste omfatta minst ett annat partnerland från en annan region. Ett strukturprojekt måste omfatta utbildningsministeriet i partnerlandet.

Konsortiet ska ledas av den organisation som skickar in ett förslag för parternas räkning. Den organisationen har också det övergripande ansvaret för projektet. Den sökande organisationen kan vara

 • ett lärosäte (helst från ett partnerland)
 • en sammanslutning eller organisation för högskolor
 • för strukturprojekt, en lagligen erkänd nationell eller internationell skolledar-, lärar- eller studentorganisation.

Organisationer från Libyen, Syrien eller Ryssland får inte vara en sökande organisation.

Projektpartner får antingen vara lärosäten eller offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller sysslar med utbildnings- eller ungdomsfrågor. Organisationerna kan delta som

 • fullvärdiga partner som deltar aktivt i projektet eller
 • associerade partner som arbetar med vissa uppgifter eller insatser.

Associerade partner anses inte ingå i konsortiet och kan därför inte få något ekonomiskt stöd från projektet.

Vad mer behöver jag veta?

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inriktar sig vanligen på tre huvudverksamheter:

 • Utveckla läroplaner
 • Modernisera styrning och förvaltning av lärosäten och system för högre utbildning
 • Stärka förbindelserna mellan den högre utbildningen och samhället och ekonomin i stort

Projekten pågår vanligtvis i två eller tre år och bidraget ligger på mellan 500 000 och 1 miljon euro. Bidraget får användas för kostnader för personal, resor, uppehälle, utrustning och underleverantörer.

Lärosäten i programländerna måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Hur söker jag?

Den sökande organisationen ansöker på nätet till en av de årliga ansökningsomgångar som genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur utlyser.

Mer information

Läs om kapacitetsuppbyggnad i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet.

Om du kommer från ett land i region 1, 2, 3, 4 och 7 – eller vill samarbeta med institutioner i ett land i de regionerna, kan du kontakta det nationella Erasmuskontoret i det partnerlandet.

Om du kommer från ett programland kan du också kontakta ditt programkontor.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.