Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Krepitev zmogljivosti (visoko šolstvo)

Namen

Projekti krepitve zmogljivosti v visokem šolstvu so transnacionalni projekti sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih, predvsem med visokošolskimi ustanovami iz držav programa Erasmus+ in upravičenih partnerskih držav.

Cilj teh projektov je podpreti prizadevanja upravičene partnerske države za:

 • posodobitev, povečanje dostopnosti in internacionalizacijo njihovega visokega šolstva
 • reševanje izzivov, s katerimi se srečujejo njihove visokošolske ustanove in sistemi
 • povečanje sodelovanja z EU
 • prostovoljno prilagajanje razvoju visokošolskega izobraževanja v EU
 • spodbujanje medosebnih stikov, medkulturne ozaveščenosti in razumevanja

Projekti krepitve zmogljivosti temeljijo na dveh ključnih političnih dokumentih, podpirajo jih štirje dopolnjujoči se instrumenti financiranja:

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam iz upravičenih partnerskih držav, predvsem visokošolskim ustanovam, sodelovanje pri ukrepih, ki:

 • izboljšujejo kakovost visokošolskega izobraževanja in njegovo usklajenost s trgom dela
 • izboljšujejo kompetence in spretnosti z uvajanjem novih izobraževalnih programov
 • krepijo zmogljivosti upravljanja in vodenja, inovativnost ter internacionalizacijo visokošolskih ustanov
 • povečujejo zmogljivosti nacionalnih organov za posodabljanje sistemov visokošolskega izobraževanja
 • spodbujajo regionalno povezovanje in sodelovanje med različnimi regijami sveta

Projekti krepitve zmogljivosti so praviloma usmerjeni v eno od treh osnovnih dejavnosti:

 • razvoj učnega načrta
 • posodobitev vodenja in upravljanja in sistemov
 • krepitev odnosov med visokim šolstvom ter širšim gospodarskim in družbenim okoljem

Organizacije lahko izbirajo med dvema vrstama projektov:

 1. skupni projekti, namenjeni podpori organizacijam iz partnerskih držav (tj. prek razvoja učnega načrta, posodobitve vodenja itd.)
 2. strukturni projekti, namenjeni krepitvi visokošolskih sistemov in spodbujanju reform na nacionalni in/ali regionalni ravni

Postopek

Organizacije, ki želijo sodelovati, se prijavijo v okviru konzorcija. Pri projektih, ki zadevajo eno partnersko državo, morajo konzorcij praviloma sestavljati dve državi programa Erasmus+ ter:

 • najmanj ena visokošolska ustanova iz vsake sodelujoče države programa Erasmus+
 • najmanj tri visokošolske ustanove iz partnerske države
 • najmanj toliko visokošolskih ustanov iz partnerskih držav, kot je visokošolskih ustanov iz držav programa

Pri projektih, ki zadevajo več partnerskih držav, morajo sodelovati najmanj dve upravičeni partnerski državi in najmanj dve državi programa Erasmus+. Konzorcij morajo praviloma sestavljati:

 • najmanj ena visokošolska ustanova iz vsake sodelujoče države programa Erasmus+
 • najmanj dve visokošolski ustanovi iz vsake sodelujoče partnerske države
 • najmanj toliko visokošolskih ustanov iz partnerskih držav, kot je visokošolskih ustanov iz držav programa

Upravičene partnerske države so države regij 1–4 in 6–11. Pri projektih v regiji 8 (Latinska Amerika) morata sodelovati najmanj dve partnerski državi iz regije, pri projektih v Ruski federaciji (regija 4) poleg tega še najmanj ena partnerska država iz druge regije. Pri vseh strukturnih projektih mora sodelovati tudi pristojno ministrstvo za šolstvo partnerske države.

Konzorcij vodi organizacija prijaviteljica, ki odda predlog v imenu partneric in je odgovorna za celotno izvedbo projekta. Organizacija prijaviteljica mora biti:

 • visokošolska ustanova (če je le mogoče iz partnerske države)
 • združenje ali organizacija visokošolskih ustanov
 • pri strukturnih projektih pravno priznana nacionalna ali mednarodna organizacija rektorjev, učiteljev ali študentov

Organizacije iz Libije, Sirije in Ruske federacije ne morejo biti prijaviteljice.

Partnerice v projektu so lahko visokošolske ustanove ali javne in zasebne organizacije, ki so aktivne na trgu dela oziroma na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Te organizacije lahko sodelujejo kot:

 • polnopravne partnerske organizacije, ki so pod vodstvom organizacije prijaviteljice dejavno udeležene v projektu in
 • pridružene partnerske organizacije, ki sodelujejo pri določenih nalogah in dejavnostih v projektu

Pridružene partnerske organizacije ne veljajo za članice konzorcija in niso upravičene do finančne podpore projekta.

Dobro je vedeti

Projekti krepitve zmogljivosti so praviloma usmerjeni v tri osnovne dejavnosti:

 • razvoj učnega načrta
 • posodobitev vodenja in upravljanja visokošolskih ustanov in sistemov
 • krepitev odnosov med visokim šolstvom ter širšim gospodarskim in družbenim okoljem

Projekti navadno trajajo 2 do 3 leta in prejmejo nepovratna sredstva v višini 500 000 evrov do 1 milijona evrov. Nepovratna sredstva krijejo stroške osebja, potovanja, namestitve, opreme in podizvajalskih dejavnosti.

Sodelujoče visokošolske ustanove iz držav programa Erasmus+ morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Prijava

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov, prijaviti se je treba na spletu.

Več informacij

Natančnejše informacije o možnostih krepitve zmogljivosti vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Obrnete se lahko na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Če ste iz države v regijah 1, 2, 3, 4 in 7 oziroma vas zanima sodelovanje z ustanovami v eni teh držav, se obrnite na nacionalni urad Erasmus+ v tej partnerski državi.

Če ste iz države programa Erasmus+, se lahko obrnete tudi na kontaktno točko za mednarodne izmenjave Erasmus+ pri svoji nacionalni agenciji.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.