Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Изграждане на капацитет (висше образование)

Каква е целта?

Проектите за изграждане на капацитет в областта на висшето образование са транснационални проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства, предимно между висши училища в държави по програма „Еразъм+“ и допустими държави партньори.

Чрез тези проекти допустимите държави партньори се подпомагат с цел:

 • модернизиране и повишаване на достъпа до висше образование и развиване на международното му измерение
 • справяне с предизвикателствата, пред които са изправени техните висши училища и системи за висше образование
 • засилване на сътрудничеството с ЕС
 • доброволно хармонизиране с развитието на ЕС във висшето образование и
 • насърчаване на междуличностните контакти, междукултурната информираност и взаимното разбиране.

Това се извършва в контекста на два важни политически документа, а политиката се определя с четири допълнителни инструмента за финансиране.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на организации от допустими държави партньори, предимно висши училища (ВУЗ), да насърчават сътрудничеството чрез действия, с които се:

 • подобряват качеството на висшето образование и съответствието между него и нуждите на пазара на труда,
 • подобрява равнището на уменията във ВУЗ чрез нови образователни програми,
 • засилва капацитетът за управление и иновации, както и за развитие на международното измерение,
 • изгражда капацитетът на националните органи за модернизиране на техните собствени системи за висше образование и
 • стимулират регионалната интеграция и сътрудничеството между различни региони по света.

Проектите за изграждане на капацитет обикновено са съсредоточени върху една от три основни дейности:

 • разработване на учебни програми
 • модернизиране на управлението на ВУЗ и системите за висше образование
 • укрепване на отношенията между висшето образование и по-широката икономическа и социална среда.

Организациите могат да избират между два вида проекти:

 1. Съвместни проекти, които имат за цел подпомагане на организации от държави партньори (напр. чрез разработване на учебни програми, модернизация на управлението и др.) и
 2. Структурни проекти, които имат за цел укрепване на системите за висше образование и насърчаване на реформите на национално и/или регионално равнище.

Как функционира?

Организациите, които планират да кандидатстват, трябва да го направят като част от консорциум. При проекти, насочени към една държава партньор, консорциумът по принцип трябва да включва две държави по програмата, както и:

 • поне един ВУЗ от всяка участваща страна по програмата
 • поне три висши учебни заведения от държавата партньор
 • поне толкова висши училища в държавите партньори, колкото в държавите по програмата.

При проекти, насочени към повече от една държава партньор, трябва да участват поне две допустими държави партньори и поне две държави по програмата. По принцип всеки консорциум включва:

 • поне един ВУЗ от всяка участваща страна по програмата
 • поне две висши училища от всяка участваща държава партньор
 • поне толкова висши училища в държавите партньори, колкото в държавите по програмата.

Допустимите държави партньори се намират в региони 1-4 и 6-11. При проекти със страни от регион 8 (Латинска Америка) трябва да участват поне две държави партньори от региона, а при проекти с Руската федерация (регион 4) трябва да участва поне една друга държава партньор от различен регион. Във всички структурни проекти трябва също да участва министерството на образованието в държавата партньор.

Всеки консорциум се ръководи от кандидатстваща организация, която внася предложението от името на партньорите и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Кандидатстващата организация трябва да бъде:

 • висше учебно заведение (за предпочитане от държава партньор),
 • сдружение или организация на висши учебни институции, или
 • в случай на структурни проекти — правно призната национална или международна ректорска, преподавателска или студентска организация.

Организации от Либия, Сирия и Руската федерация не могат да бъдат кандидатстващи организации.

Партньорите по проекта могат да бъдат висши училища или публични или частни организации, работещи на пазара на труда или в областта на образованието, обучението и младежта. Тези организации могат да участват като:

 • Пълноправни партньори, които участват активно в проекта под ръководството на кандидатстващата организация, и
 • Асоциирани партньори, които допринасят за определени задачи или дейности.

Асоциираните партньори не се смятат за част от консорциума и не могат да се ползват с финансова подкрепа по линия на проекта.

Какво друго трябва да знаете?

Проектите за изграждане на капацитет обикновено са съсредоточени върху три основни дейности:

 • разработване на учебни програми
 • модернизиране на управлението на висшите училища и системите за висше образование
 • укрепване на отношенията между висшето образование и по-широката икономическа и социална среда.

Проектите обикновено са с продължителност от 2 или 3 години, а размерът на безвъзмездните средства е между 500 000 и 1 милион евро. Средствата могат да се използват за покриване на разходи за персонал, пътуване, пребиваване, оборудване и дейности на подизпълнители.

Висшите училища от държавите по програмата трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“.

Как се кандидатства?

Кандидатурите се подават онлайн в отговор на една от ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Научете повече

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният източник на информация за възможностите за изграждане на капацитет, а повече информация за процедурата за кандидатстване ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

За допълнителна информация можете да се свържете с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Ако вашата страна е в регион 1, 2, 3, 4 или 7 или ако се интересувате от сътрудничество с институции от една от тези страни, можете да се свържете с националното бюро на „Еразъм+“ в съответната държава партньор.

Ако сте от държава по програмата, можете също да се свържете със звеното за международни контакти по „Еразъм+“ във вашата национална агенция.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.