Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Fothú acmhainní (an t-ardoideachas)

Cad is aidhm dóibh?

Is éard is tionscadail fothaithe acmhainní i réimse an ardoideachais ann ná tionscadail chomhair thrasnáisiúnta atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí iltaobhacha idir institiúidí ardoideachais ó thíortha cláir agus ó thíortha comhpháirtíochta incháilithe den chuid is mó.

Is éard is aidhm do na tionscadail seo tacú le Tíortha Comhpháirtíochta incháilithe chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • rochtain ar an ardoideachas a nuachóiriú, a idirnáisiúnú agus a mhéadú
 • aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh a n-institiúidí agus a gcóras ardoideachais féin
 • an comhar leis an Aontas Eorpach a mhéadú
 • forbairtí i réimse an ardoideachais san Aontas Eorpach a ghlacadh chucu féin ar bhonn deonach, agus
 • teagmhálacha idir daoine, an fheasacht idirchultúrtha agus an tuiscint idirchultúrtha a chur chun cinn.

Tá sin á chur i gcrích i bhfianaise dhá phríomhdhoiciméad beartais agus i bhfianaise an bheartais atá sainithe le ceithre ionstraim airgeadais chomhlántacha;

Cén deis atá ann?

A bhuí le Erasmus+ tugtar an deis d'eagraíochtaí ó Thíortha Comhpháirtíochta incháilithe, d'institiúidí ardoideachais den chuid is mó, an comhar a chur chun cinn trí ghníomhaíochtaí a mbíonn de thoradh orthu:

 • cáilíocht an ardoideachais a fheabhsú agus an t-ardoideachas a chur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh saothair ar bhealach níos fearr,
 • an leibhéal scileanna in Institiúidí Ardoideachais a fheabhsú trí chláir nua oideachais,
 • cur lena bhfuil ann d'acmhainní bainistíochta, rialachais agus nuálaíochta chomh maith le hacmhainní idirnáisiúnaithe,
 • tógáil ar acmhainní na n-údarás náisiúnta chun a gcórais ardoideachais féin a nuachóiriú, agus
 • an comhtháthú réigiúnach agus an comhar réigiúnach a chothú ar fud réigiúin éagsúla an domhain.

Is gnách go ndíríonn tionscadail fothaithe acmhainní ar cheann amháin de na trí phríomhghníomhaíocht seo a leanas:

 • gníomhaíochtaí forbartha curaclaim
 • córas rialachais agus bainistíochta Institiúidí Ardoideachais agus na gcóras ardoideachais a nuachóiriú
 • an caidreamh idir an t-ardoideachas agus an timpeallacht eacnamaíoch agus shóisialta i gcoitinne a neartú

Féadfaidh eagraíochtaí rogha a dhéanamh idir dhá chineál tionscadal:

 1. Comhthionscadail arb é is aidhm dóibh tacú le heagraíochtaí ó thíortha comhpháirtíochta (i.e. trí fhorbairt curaclaim, nuachóiriú bainistíochta, etc.), agus
 2. Tionscadail Struchtúracha arb é is aidhm dóibh córais ardoideachais a neartú agus athchóirithe a chur chun cinn ar an leibhéal náisiúnta agus/nó réigiúnach.

Conas a oibríonn sé?

Eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach, ní foláir dóibh an t-iarratas sin a dhéanamh faoi scáth cuibhreannais. I dtaca le tionscadail atá dírithe ar aon Tír Chomhpháirtíochta amháin, caithfidh dhá Thír Chláir, i bprionsabal, a bheith rannpháirteach in aon chuibhreannas ar leith chomh maith leis na rannpháirtithe seo a leanas:

 • aon institiúid ardoideachais amháin ar a laghad ó gach Tír Chláir rannpháirteach
 • trí institiúid ardoideachais ar a laghad ón Tír Chomhpháirtíochta
 • an oiread céanna institiúidí ardoideachais ón Tír Chomhpháirtíochta agus ón Tír Chláir

I dtaca le tionscadail atá dírithe ar bhreis agus aon Tír Chomhpháirtíochta amháin, caithfidh dhá Thír Chomhpháirtíochta incháilithe ar a laghad agus dhá Thír Chláir ar a laghad a bheith rannpháirteach iontu. Ní foláir, i bprionsabal, na rannpháirtithe seo a leanas a bheith in aon chuibhreannas:

 • aon institiúid ardoideachais amháin ar a laghad ó gach Tír Chláir rannpháirteach
 • dhá institiúid ardoideachais ar a laghad ó gach Tír Chomhpháirtíochta rannpháirteach
 • an oiread céanna institiúidí ardoideachais ón Tír Chomhpháirtíochta agus ón Tír Chláir

Is iad na tíortha atá i Réigiúin 1-4 agus 6-11 na tíortha comhpháirtíochta atá incháilithe. Maidir le tionscadail a bhfuil tíortha ó Réigiún 8 (Meiriceá Laidineach) bainteach leo, ní foláir dhá Thír Chomhpháirtíochta ar a laghad ón Réigiún sin a bheith ina rannpháirtithe iontu; maidir le tionscadail a bhfuil Cónaidhm na Rúise (Réigiún 4) bainteach leo, ní foláir aon Tír Chomhpháirtíochta eile ar a laghad ó réigiún eile a bheith rannpháirteach iontu. I dtaca le Tionscadail Struchtúracha, ní foláir an Aireacht a bhfuil cúram an oideachais uirthi sa Tír Chomhpháirtíochta a bheith rannpháirteach iontu freisin.

Ní foláir an cuibhreannas a bheith faoi cheannas iarratasóra, arb é atá ann eagraíocht a chuireann an moladh isteach thar ceann na gcomhpháirtithe agus atá freagrach as cur chun feidhme foriomlán an tionscadail. Is éard a bheidh san iarratasóir:

 • Institiúid Ardoideachais (ó thír chomhpháirtíochta más féidir sin)
 • cumann nó eagraíocht institiúidí ardoideachais, nó
 • i gcás Tionscadail Struchtúracha, eagraíocht uachtarán ollscoile, múinteoirí nó mac léinn de chineál náisiúnta nó idirnáisiúnta a bhfuil aitheantas dlíthiúil aici.

Ní féidir le heagraíochtaí ón Libia, ón tSiria ná ó Chónaidhm na Rúise iarratais a dhéanamh.

Féadfaidh institiúid ardoideachais nó eagraíocht phoiblí nó phríobháideach atá gníomhach i margadh an tsaothair nó i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige feidhmiú mar chomhpháirtithe ar thionscadal. Ceann den dá ról seo a leanas a bheidh ag na heagraíochtaí sin:

 • comhpháirtithe iomlána, i.e. comhpháirtithe a bhfuil páirt ghníomhach sa tionscadal acu faoi cheannas an iarratasóra, nó
 • comhpháirtithe comhlachaithe, i.e. comhpháirtithe a chuidíonn le cúraimí nó le gníomhaíochtaí ar leith a dhéanamh.

Ní mheastar gur cuid den chuibhreannas iad na comhpháirtithe comhlachaithe, agus, dá réir sin, ní bhfaighidh siad aon mhaoiniú ón tionscadal.

Cén t-eolas eile is ceart a bheith agat?

Is gnách go ndíríonn tionscadail fothaithe acmhainní ar na trí phríomhghníomhaíocht seo a leanas:

 • gníomhaíochtaí forbartha curaclaim
 • córas rialachais agus bainistíochta na n-institiúidí ardoideachais agus na gcóras ardoideachais a nuachóiriú
 • an caidreamh idir an t-ardoideachas agus an timpeallacht eacnamaíoch agus shóisialta i gcoitinne a neartú

Maireann tionscadail ar feadh 2 bhliain nó 3 bliana de ghnáth agus bronntar deontas idir EUR 500,000 agus EUR 1 milliún. Féadfar úsáid a bhaint as an deontas chun costais foirne, costais taistil, costais lóistín, costais trealaimh agus costais gníomhaíochtaí fochonartha a chumhdach.

Más i dTíortha Cláir atá na hinstitiúidí ardoideachais lonnaithe caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus bhailí a bheith ag na hinstitiúidí sin.

Iarratas a dhéanamh

Ba cheart iarratas a dhéanamh ar líne mar fhreagra ar cheann de na glaonna bliantúla ar mholtaí a chuireann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir amach.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi dheiseanna fothaithe acmhainní, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Más as tír atá lonnaithe i gceann de réigiúin 1, 2, 3, 4 nó 7 duit, nó más spéis leat comhoibriú le hinstitiúidí ó cheann de na tíortha sin, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Oifig Náisiúnta Erasmus+ sa tír chomhpháirtíochta sin.

Más as Tír Chláir duit, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Teagmhálaí Erasmus+ sa Ghníomhaireacht Náisiúnta agat féin freisin.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Closed
Deadline
16 Feb 2023

Capacity building in the field of higher education Strand 2

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Closed
Deadline
16 Feb 2023

Capacity building in the field of higher education Strand 1

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Closed
Deadline
16 Feb 2023

Capacity building in the field of higher education Strand 3

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-EUstatus

Closed
Deadline
6 Oct 2022

Pilot institutionalised EU cooperation instruments to explore the feasibility for a possible European legal status for alliances of higher education institutions

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-EUdegree

Closed
Deadline
6 Oct 2022

Pilot a joint European degree label

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.