Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Hvad er målet?

Kapacitetsopbygningsprojekter inden for videregående uddannelse er nationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber primært mellem højere læreanstalter fra programlande og støtteberettigede partnerlande.

Målet med projekterne er at støtte berettigede partnerlande, så de kan:

 • modernisere, internationalisere og øge adgangen til videregående uddannelser
 • tackle de udfordringer, som deres videregående uddannelsesinstitutioner står over for
 • øge samarbejdet med EU
 • tilnærme sig EU-udviklingen inden for videregående uddannelse på frivillig basis
 • fremme mellemfolkelig kontakt og interkulturel bevidsthed og forståelse.

Projekterne gennemføres inden for rammerne af to vigtige politiske dokumenter og den politik, som er fastlagt af fire supplerede finansielle instrumenter:

Hvilke muligheder er der?

Erasmus+ giver organisationer fra støtteberettigede partnerlande, primært videregående uddannelsesinstitutioner, mulighed for at fremme deres samarbejde gennem tiltag, som:

 • forbedrer kvaliteten af de videregående uddannelser og deres tilpasning til behovene på arbejdsmarkedet
 • højner niveauet af færdigheder på de videregående uddannelsesinstitutioner gennem nye uddannelsesprogrammer
 • styrker kapaciteten inden for ledelse, forvaltning og innovation samt internationaliseringen
 • styrker de nationale myndigheders evne til at modernisere deres egne videregående uddannelsessystemer
 • fremmer integration og samarbejde mellem de forskellige regioner i verden.

Kapacitetsopbygningsprojekter fokuserer typisk på én af tre hovedaktiviteter:

 • aktiviteter til udvikling af undervisningsplaner
 • modernisering af ledelsen og forvaltningen af de videregående uddannelsesinstitutioner og -systemer
 • styrkelse af forbindelserne mellem de videregående uddannelser og den bredere økonomiske og samfundsmæssige sammenhæng.

Organisationer kan vælge mellem to typer projekter:

 1. Fælles projekter, som skal støtte organisationer fra partnerlande (f.eks. gennem udvikling af undervisningsplaner og modernisering af ledelsen)
 2. Strukturelle projekter, som skal styrke de videregående uddannelsessystemer og fremme reformer på nationalt og/eller regionalt plan.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, som ønsker at søge, skal gøre det som del af et konsortium. Ved projekter, som er rettet mod ét partnerland, skal et konsortium i princippet omfatte tre programlande samt:

 • mindst én videregående uddannelsesinstitution fra hvert deltagende programland
 • mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlandet
 • mindst lige så mange videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlandene som fra programlandene.

Ved projekter rettet mod mere end et partnerland, skal mindst to støtteberettigede partnerlande og mindst to programlande være involveret. Et konsortium skal i princippet omfatte:

 • mindst én videregående uddannelsesinstitution fra hvert deltagende programland
 • mindst to videregående uddannelsesinstitutioner fra hvert deltagende partnerland
 • mindst lige så mange videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlandene som fra programlandene.

Støtteberettigede partnerlande er landene i regionerne 1-4 og 6-11. Projekter, som vedrører region 8 (Latinamerika) skal omfatte mindst to partnerlande fra regionen, og projekter, som vedrører Den Russiske Føderation (region 4), skal omfatte mindst ét andet partnerland fra en anden region. Alle strukturelle projekter skal desuden omfatte det ministerium, der er ansvarligt for uddannelse i partnerlandet.

Et konsortium skal ledes af en ansøger – en organisation, som indsender forslaget på vegne af partnerne, og som er ansvarlig for den overordnede gennemførelse af projektet. Ansøgeren skal være én af følgende:

 • en videregående uddannelsesinstitution (helst fra et partnerland)
 • en sammenslutning eller organisation af videregående uddannelsesinstitutioner eller
 • ved strukturelle projekter, en juridisk anerkendt national eller international organisation for rektorer, undervisere eller studerende.

Organisationer fra Libyen, Syrien og Den Russiske Føderation kan ikke fungere som ansøgere.

Projektpartnere kan være enten videregående uddannelsesinstitutioner eller offentlige eller private organisationer, som er aktive på arbejdsmarkedet eller inden for området uddannelse og ungdom. Sådanne organisationer kan deltage som:

 • Fuldgyldige partnere, som deltager aktivt i projektet under ansøgerens myndighed
 • Associerede partnere, som bidrager til specifikke opgaver eller aktiviteter

Associerede partnere regnes ikke som en del af konsortiet og kan derfor ikke få nogen finansiel støtte fra projektet.

Hvad mere skal du vide?

Kapacitetsopbygningsprojekter fokuserer typisk på tre hovedaktiviteter:

 • aktiviteter til udvikling af undervisningsplaner
 • modernisering af ledelsen og forvaltningen af de videregående uddannelsesinstitutioner og -systemer
 • styrkelse af forbindelserne mellem de videregående uddannelser og samfundet og erhvervslivet i bred forstand

Projekterne varer typisk 2 til 3 år, og tilskuddet varierer mellem 500 000 euro og 1 million euro. Tilskuddet kan bruges til at dække omkostninger til ansatte, rejser, ophold, udstyr og underentreprise.

Højere læreanstalter fra programlande skal have et gyldigt Erasmus-charter for videregående uddannelse.

Hvordan ansøger du?

Ansøgninger indsendes online i forbindelse med en af de årlige indkaldelser af forslag, som offentliggøres af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Læs mere

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om kapacitetsopbygningsmuligheder, men du kan også få flere oplysninger om ansøgningsprocessen fra Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Kontakt Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, hvis du vil vide mere.

Hvis du kommer fra et land i regionerne 1, 2, 3, 4 eller 7 – eller hvis du er interesseret i at samarbejde med institutioner fra et af disse lande, kan du kontakte det nationale kontor for Erasmus+ i det pågældende partnerland.

Hvis du kommer fra et programland, kan du også kontakte det internationale kontaktpunkt for Erasmus+ i det nationale agentur i dit hjemland.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.