Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Tikslas

Gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje projektai – tai tarptautinio bendradarbiavimo projektai, pagrįsti daugiašale partneryste, daugiausia programos šalių ir reikalavimus atitinkančių šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigų partneryste.

Šiais projektais siekiama remti šią reikalavimus atitinkančių šalių partnerių veiklą:

 • aukštojo mokslo modernizavimą, jo prieinamumo ir tarptautiškumo didinimą,
 • problemų, kurių kyla jų aukštojo mokslo įstaigose ir sistemose, sprendimą,
 • glaudesnį bendradarbiavimą su ES,
 • savanorišką derinimąsi prie pokyčių ES aukštojo mokslo srityje,
 • žmonių tarpusavio ryšių, informuotumo apie kultūras ir jų supratimo skatinimą.

Tai daroma atsižvelgiant į du svarbius politikos dokumentus ir į politiką, apibrėžtą keturiose papildomose finansinėse priemonėse. Tai:

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia galimybę reikalavimus atitinkančių šalių partnerių organizacijoms (visų pirma aukštojo mokslo įstaigoms (AMĮ)) skatinti bendradarbiavimą vykdant veiklą, kuria:

 • gerinama aukštojo mokslo kokybė ir didinama jo atitiktis darbo rinkos poreikiams,
 • rengiant naujas švietimo programas tobulinami AMĮ įgyjami gebėjimai,
 • didinami valdymo, vadovavimo ir inovacijų pajėgumai, taip pat skatinamas veiklos tarptautiškumas,
 • stiprinami nacionalinių institucijų gebėjimai modernizuoti savo aukštojo mokslo sistemas ir
 • skatinama regioninė integracija ir įvairių pasaulio regionų bendradarbiavimas.

Gebėjimų stiprinimo projektais paprastai remiama vienos iš trijų pagrindinių rūšių veikla:

 • mokymo programų rengimas
 • valdymo ir vadovavimo modernizavimas AMĮ ir sistemose
 • aukštojo mokslo ir platesnės ekonominės ir socialinės aplinkos ryšių stiprinimas.

Organizacijos gali rinktis dviejų toliau nurodytų rūšių projektus.

 1. Jungtiniais projektais siekiama padėti šalių partnerių organizacijoms (pvz., rengti mokymo programas, modernizuoti valdymą).
 2. Struktūriniais projektais siekiama stiprinti aukštojo mokslo sistemas ir skatinti nacionalinio ir (arba) regioninio lygmens reformas.

Kaip tai veikia?

Paraišką teikti ketinanti organizacija turi tai daryti kaip konsorciumo dalis. Jei projektas skirtas vienai šaliai partnerei, konsorciumą turi sudaryti dvi programos šalys ir projekte turi dalyvauti:

 • bent viena AMĮ iš kiekvienos programoje dalyvaujančios programos šalies
 • bent trys šalies partnerės AMĮ
 • bent tiek šalies partnerės AMĮ, kiek yra programos šalies AMĮ

Jei projektas skirtas daugiau kaip vienai šaliai partnerei, jame turi dalyvauti bent dvi reikalavimus atitinkančios šalys partnerės ir bent dvi programos šalys. Konsorciumui turi priklausyti:

 • bent viena AMĮ iš kiekvienos programoje dalyvaujančios programos šalies
 • bent po dvi kiekvienos projekte dalyvaujančios programos šalies AMĮ,
 • bent tiek šalies partnerės AMĮ, kiek yra programos šalies AMĮ

Reikalavimus atitinkančios šalys partnerės yra 1–4 ir 6–11 regionų šalys. Projektuose, kuriuose dalyvauja 8 regionas (Lotynų Amerika), turi dalyvauti bent po dvi to regiono šalis partneres, o projektuose, kuriuose dalyvauja Rusijos Federacija (4 regionas), turi dalyvauti bent po vieną kito regiono šalį partnerę. Kiekviename struktūriniame projekte turi dalyvauti ir už švietimą šalyje partnerėje atsakinga ministerija.

Konsorciumui turi vadovauti pareiškėja – pasiūlymą partnerių vardu teikianti organizacija, atsakinga už visą projekto įgyvendinimą. Paraišką teikianti organizacija turi būti:

 • aukštojo mokslo įstaiga (geriausia, kad tai būtų šalies partnerės įstaiga),
 • aukštojo mokslo įstaigų asociacija arba organizacija arba
 • teisiškai pripažinta nacionalinė arba tarptautinė rektorių, dėstytojų arba studentų organizacija (jei tai struktūrinis projektas).

Libijos, Sirijos ir Rusijos Federacijos organizacijos negali būti pareiškėjos.

Projekto partnerėmis gali tapti aukštojo mokslo įstaigos arba bet kurios viešosios arba privačiosios organizacijos, veikiančios darbo rinkoje arba švietimo, mokymo ir jaunimo srityse. Tos organizacijos gali dalyvauti kaip:

 • visateisės partnerės, aktyviai dalyvaujančios projekte ir vadovaujamos paraišką teikiančios organizacijos, arba
 • asocijuotosios partnerės, prisidedančios prie konkrečių uždavinių sprendimo arba veiklos.

Asocijuotosios partnerės nelaikomos konsorciumo dalimi, todėl negauna jokios finansinės paramos pagal projektą.

Ką dar reikėtų žinoti?

Gebėjimų stiprinimo projektais paprastai remiama trijų pagrindinių rūšių veikla:

 • mokymo programų rengimas
 • aukštojo mokslo įstaigų ir sistemų valdymo ir vadovavimo modernizavimas,
 • aukštojo mokslo ir platesnės ekonominės ir socialinės aplinkos ryšių stiprinimas.

Projektai paprastai trunka 2 arba 3 metus ir jiems skiriama nuo 500 000 iki 1 mln. eurų. Šios lėšos gali būti naudojamos personalo, kelionės, buvimo užsienyje, įrangos ir subrangos išlaidoms padengti.

Programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančias „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijas.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos internetu, kai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga paskelbia metinį kvietimą teikti pasiūlymus.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie gebėjimų stiprinimo galimybes šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą.

Jei esate iš vienos iš 1, 2, 3, 4 arba 7 regionų šalių arba norėtumėte bendradarbiauti su vienos iš šių šalių įstaigomis, kreipkitės į tos šalies partnerės nacionalinį „Erasmus+“ biurą.

Jei esate iš programos šalies, galite kreiptis į savo nacionalinės agentūros tarptautinį „Erasmus+“ centrą.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.