Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spēju veidošana (augstākā izglītība)

Kāds ir mērķis?

Spēju veidošanas projekti augstākās izglītības jomā ir transnacionālas sadarbības projekti, kuru pamatā ir daudzpusējas partnerības, galvenokārt starp augstākās izglītības iestādēm no programmas valstīm un kritērijiem atbilstošām partnervalstīm.

Šo projektu mērķis ir palīdzēt kritērijiem atbilstošām partnervalstīm:

 • modernizēt un uzlabot augstākās izglītības pieejamību, kā arī attīstīt tās starptautisko dimensiju,
 • risināt problēmas, ar ko sastopas partnervalstu augstākās izglītības iestādes un sistēmas,
 • uzlabot sadarbību ar ES,
 • tuvināties attīstībai, kādā virzās augstākā izglītība ES,
 • sekmēt tiešos kontaktus, savstarpēju sapratni un atvērtību attiecībā uz starpkultūru aspektiem.

Minētos mērķus īsteno saskaņā ar šādiem diviem svarīgākajiem politikas dokumentiem un ievērojot pamatnostādnes, kas definētas četros papildinošos finansēšanas instrumentos:

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” ļauj organizācijām no kritērijiem atbilstošām partnervalstīm — galvenokārt augstākās izglītības iestādēm (AII) — veicināt sadarbību, īstenojot pasākumus, kas:

 • uzlabo augstākās izglītības kvalitāti un tās atbilstību darba tirgus vajadzībām,
 • uzlabo prasmju līmeni AII, pateicoties jaunām izglītības programmām,
 • stiprina vadības, pārvaldības un inovācijas spējas un starptautisko dimensiju,
 • uzlabo valstu iestāžu spējas modernizēt savas izglītības sistēmas un
 • sekmē reģionālo integrāciju un sadarbību dažādos pasaules reģionos.

Spēju veidošanas projekti parasti ir vērsti uz vienu no šīm trim darbībām:

 • izglītības programmu izstrāde;
 • pārvaldības un vadības modernizēšana AII un augstākās izglītības sistēmās;
 • sakaru stiprināšana starp augstāko izglītību un ekonomikas un sociālo vidi.

Organizācijas var izvēlēties vienu no divu veidu projektiem:

 1. kopīgi projekti, kuru mērķis ir atbalstīt partnervalstu organizācijas (piemēram, izstrādājot izglītības programmas, modernizējot vadību u. tml.);
 2. strukturāli projekti, kuru mērķis ir stiprināt augstākās izglītības sistēmas un veicināt reformas valsts un/vai reģionālā līmenī.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kas vēlas pieteikties, ir jābūt konsorcija dalībniecēm. Ja projekta darbība ir vērsta uz vienu partnervalsti, attiecīgajam konsorcijam jāaptver vismaz divas programmas valstis, turklāt jābūt:

 • vismaz vienai AII no katras programmas valsts, kura piedalās;
 • vismaz trim augstskolām no partnervalsts;
 • iesaistīto programmas valstu augstskolu skaits nedrīkst būt lielāks par iesaistīto partnervalstu augstskolu skaitu.

Ja projekta darbība ir vērsta uz vairākām partnervalstīm, jāpiedalās vismaz divām kritērijiem atbilstošām partnervalstīm un trijām programmas valstīm. Principā konsorcijā jābūt:

 • vismaz vienai AII no katras programmas valsts, kura piedalās;
 • vismaz divām augstskolām no katras partnervalsts, kura piedalās;
 • iesaistīto programmas valstu augstskolu skaits nedrīkst būt lielāks par iesaistīto partnervalstu augstskolu skaitu.

Kritērijiem atbilstošas partnervalstis ir valstis no 1.–4. un 6.–11. reģiona. Projektos, kuros piedalās 8. reģiona valstis (Latīņamerika), jāiesaista vismaz divas partnervalstis no minētā reģiona, savukārt projektos, kuros piedalās Krievijas Federācija (4. reģions), jābūt iekļautai vēl vismaz vienai citai partnervalstij no cita reģiona. Visos strukturālajos projektos obligāti jābūt iesaistītai partnervalsts Izglītības ministrijai.

Konsorciju vada pieteikuma iesniedzējs, proti, organizācija, kura iesniedz priekšlikumu partneru vārdā un atbild par vispārējo projekta īstenošanu. Pieteikuma iesniedzējam jābūt:

 • augstākās izglītības iestādei (ja iespējams, no partnervalsts),
 • augstākās izglītības iestāžu apvienībai vai organizācijai;
 • strukturālo projektu gadījumā — juridiski atzītai valsts vai starptautiska mēroga rektoru, pasniedzēju vai studentu organizācijai.

Organizācijas no Lībijas, Sīrijas un Krievijas Federācijas nevar būt pieteikuma iesniedzēji.

Projekta partneri var būt vai nu augstākās izglītības iestādes, vai jebkura publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā vai darba tirgū. Minētās organizācijas var piedalīties projektā šādā statusā:

 • pilntiesīgs partneris, kas pieteikuma iesniedzēja vadībā aktīvi darbojas projektā, un
 • asociētais partneris, kas palīdz īstenot tikai konkrētus uzdevumus vai darbības.

Asociētie partneri netiek uzskatīti par konsorcija dalībniekiem, tāpēc finansiālu atbalstu par līdzdalību projektā tie saņemt nevar.

Kas vēl ir jāzina?

Spēju veidošanas projekti parasti ir vērsti uz trim svarīgākajiem uzdevumiem:

 • izglītības programmu izstrāde;
 • augstākās izglītības iestāžu un sistēmu pārvaldības un vadības modernizēšana,
 • sakaru stiprināšana starp augstāko izglītību un ekonomikas un sociālo vidi.

Parasti projekti ilgst 2 līdz 3 gadus, un piešķirtā dotācija ir robežās no 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam eiro. To var izmantot, lai segtu darbaspēka izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojumu un apakšuzņēmēju nodrošinātos pakalpojumus.

Augstākās izglītības iestādēm no programmas valstīm obligāti jābūt “Erasmus” Augstākās izglītības hartai.

Kā pieteikties?

Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē, izvēloties attiecīgo no uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ko katru gadu publicē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Uzziniet vairāk

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par spēju veidošanas projektiem, tomēr plašāka informācija par pieteikšanās kārtību pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru.

Ieinteresētās personas no 1., 2., 3., 4. un 7. reģiona vai personas, kas vēlas sadarboties ar iestādēm kādā no minēto reģionu valstīm, var sazināties ar "Erasmus+" biroju konkrētajā partnervalstī.

Ieinteresētās personas no programmas valstīm var sazināties arī ar Starptautisko "Erasmus+" kontaktpunktu savas valsts aģentūrā.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.