Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Budovanie kapacít (vysokoškolské vzdelávanie)

Čo je cieľom?

Projekty na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania sú projekty nadnárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách, najmä medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu a oprávnených partnerských krajín.

Cieľom týchto projektov je podporiť oprávnené partnerské krajiny pri:

 • modernizácii, internacionalizácii a zvyšovaní dostupnosti vysokoškolského vzdelávania,
 • riešení výziev, ktorým čelia systémy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
 • zvyšovaní spolupráce s EÚ,
 • dobrovoľnom zbližovaní s vývojom EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania a
 • podpore kontaktov medzi ľuďmi, medzikultúrneho povedomia a porozumenia.

Tieto činnosti sa realizujú v kontexte dvoch kľúčových politických dokumentov a politiky, ktorú definujú štyri doplnkové nástroje financovania:

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka organizáciám z oprávnených partnerských krajín, predovšetkým inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, príležitosť podporiť spoluprácu prostredníctvom činností, ktoré:

 • zlepšujú kvalitu vysokoškolského vzdelávania a jeho zosúladenie s potrebami trhu práce,
 • zlepšujú úroveň zručností v vzdelávania prostredníctvom nových programov vzdelávania,
 • posilňujú kapacitu riadenia, správy a inovácií, ako aj internacionalizáciu,
 • zvyšujú schopnosť národných orgánov modernizovať systémy vysokoškolského vzdelávania a
 • podporujú regionálnu integráciu a spoluprácu v rozličných oblastiach sveta.

Projekty na budovanie kapacít sa zvyčajne zameriavajú na jednu z troch hlavných činností:

 • činnosti na rozvoj učebných plánov,
 • modernizáciu správy a riadenia vysokoškolského vzdelávania,
 • posilňovanie vzťahov medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a širším hospodárskym a sociálnym prostredím.

Organizácie majú na výber dva typy projektov:

 1. spoločné projekty, ktoré majú za cieľ podporiť organizácie z partnerských krajín (napr. pomocou vypracovania učebných plánov, modernizácie riadenia atď.) a
 2. štrukturálne projekty, ktorých cieľom je posilniť inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a podporiť reformy na národnej a/alebo regionálnej úrovni.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré chcú požiadať o grant, sa musia prihlásiť ako člen konzorcia. Pre projekty, do ktorých je zapojená jedna partnerská krajina, musí konzorcium v zásade zahŕňať dve krajiny účastniace sa programu, ako aj:

 • minimálne jednu vzdelávania z každej krajiny účastniacej sa programu,
 • minimálne tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z partnerskej krajiny,
 • aspoň toľko inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín, koľko ich je z krajín účastniacich sa programu.

Súčasťou projektov zameraných na viac ako jednu partnerskú krajinu musia byť najmenej dve oprávnené partnerské krajiny a minimálne dve krajiny účastniace sa programu. Konzorcium musí vo všeobecnosti zahŕňať:

 • minimálne jednu vzdelávania z každej krajiny účastniacej sa programu,
 • minimálne dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z každej zúčastnenej partnerskej krajiny,
 • aspoň toľko inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín, koľko ich je z krajín účastniacich sa programu.

Oprávnené partnerské krajiny sú krajiny v regiónoch 1 – 4 a 6 – 11. Na projektoch, do ktorých je zahrnutý región 8 (Latinská Amerika), musia participovať aspoň dve partnerské krajiny z tohto regiónu a na projektoch zahŕňajúcich Ruskú federáciu (región 4) sa musí zúčastniť najmenej jedna ďalšia partnerská krajina z iného regiónu. Všetky štrukturálne projekty musia takisto zahŕňať ministerstvo zodpovedné za oblasť školstva v partnerskej krajine.

Na čele konzorcia je ako žiadateľ organizácia, ktorá podáva návrh v mene partnerov a ktorá zodpovedá za celkovú realizáciu projektu. Žiadateľ musí byť:

 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania (najlepšie z partnerskej krajiny),
 • združenie alebo organizácia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, alebo
 • v prípade štrukturálnych projektov zákonne uznaná národná alebo medzinárodná organizácia rektorov, učiteľov alebo študentov.

Organizácie z Líbye, Sýrie a Ruskej federácie nemôžu byť žiadateľmi.

Partnerom projektu môže byť buď inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, alebo každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Tieto organizácie sa môžu zapojiť ako:

 • plnohodnotní partneri, ktorí sa aktívne podieľajú na projekte pod vedením žiadateľa, a
 • pridružení partneri, ktorí prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh alebo činností.

Pridružení partneri sa nepovažujú za súčasť konzorcia a z tohto dôvodu nemajú nárok na finančnú pomoc z projektu.

Čo by ste ešte mali vedieť

Projekty na budovanie kapacít sa zvyčajne zameriavajú na tri hlavné činnosti:

 • činnosti na rozvoj učebných plánov,
 • modernizáciu správy a riadenia systémov a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • posilňovanie vzťahov medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a širším hospodárskym a sociálnym prostredím.

Projekty zvyčajne trvajú 2 alebo 3 roky a výška grantov sa pohybuje od 500 000 EUR do 1 milióna EUR. Prostriedky z grantu sa môžu použiť na pokrytie výdavkov na pracovníkov, cestovných nákladov, nákladov na pobyt, vybavenie a dodávateľské činnosti.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Ako podať žiadosť?

Žiadosti by sa mali predkladať online v rámci jednej z každoročných výziev na predkladanie návrhov, ktoré uverejňuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o príležitostiach na budovanie kapacít je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ak ste z krajiny v regiónoch 1, 2, 3, 4 a 7 alebo máte záujem o spoluprácu s inštitúciami z niektorej z týchto krajín, môžete sa obrátiť na národnú kanceláriu Erasmus+ v tejto partnerskej krajine.

Ak ste z krajiny účastniacej sa programu, môžete sa tiež obrátiť na medzinárodné kontaktné miesto pre program Erasmus+ v národnej agentúre vo vašej krajine.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.