Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapasiteetin vahvistaminen korkeakoulutuksen alalla

Tavoitteet

Kapasiteetin vahvistamishankkeet korkeakoulutuksen alalla ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat ohjelmamaiden ja tukikelpoisten kumppanimaiden korkeakoulujen monenvälisiin kumppanuuksiin.

Näiden hankkeiden tavoitteena on auttaa tukikelpoisia kumppanimaita

 • edistämään korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, kansainvälistymistä ja saavutettavuutta
 • vastaamaan niiden korkeakoulujen ja järjestelmien haasteisiin
 • lisäämään yhteistyötä EU:n kanssa
 • lähentymään vapaaehtoisesti EU:n korkeakoulutuksen kehityssuuntauksia
 • edistämään ihmisten välistä kanssakäymistä sekä muiden kulttuurien tuntemusta ja ymmärtämistä.

Toiminnan viitekehyksenä on kaksi poliittista asiakirjaa ja neljä toisiaan täydentävää rahoitusvälinettä:

Tuettava toiminta

Erasmus+ tarjoaa tukikelpoisten kumppanimaiden organisaatioille, lähinnä korkeakouluille, mahdollisuuksia yhteistyön edistämiseen toimilla, jotka

 • parantavat korkeakoulutuksen laatua ja sen vastaavuutta työmarkkinoiden tarpeiden kanssa
 • parantavat osaamisen tasoa korkeakouluissa uusien koulutusohjelmien avulla
 • kehittävät korkeakoulujen johtamis-, hallinto- ja innovointivalmiuksia sekä kansainvälisyyttä
 • lisäävät kansallisten viranomaisten valmiuksia nykyaikaistaa korkeakoulujärjestelmiään
 • vahvistavat alueellista integraatiota ja maailman eri alueiden välistä yhteistyötä.

Kapasiteetin vahvistamishankkeissa tehdään yleensä jotakin seuraavista:

 • opetussuunnitelmien kehittäminen
 • korkeakoulujärjestelmien hallinnon ja johdon nykyaikaistaminen
 • korkeakoulujen ja niiden laajemman taloudellisen ja yhteiskunnallisen ympäristön välisten suhteiden vahvistaminen.

Organisaatioilla on valittavissaan kaksi hanketyyppiä:

 1. yhteishankkeet, joilla pyritään tukemaan kumppanimaiden organisaatioita (esim. kehittämällä opetussuunnitelmia ja nykyaikaistamalla johtamista)
 2. rakennehankkeet, joilla pyritään vahvistamaan korkeakoulujärjestelmiä ja edistämään valtakunnallisia ja/tai alueellisia uudistuksia.

Perusperiaatteet

Osallistuvien organisaatioiden on kuuluttava konsortioon. Kun kyseessä on yhteen kumppanimaahan liittyvä hanke, konsortioon on periaatteessa kuuluttava kaksi ohjelmamaata sekä:

 • vähintään yksi korkeakoulu kustakin hankkeeseen osallistuvasta ohjelmamaasta
 • vähintään kolme korkeakoulua kumppanimaasta
 • vähintään yhtä monta korkeakoulua kumppanimaasta kuin ohjelmamaistakin.

Jos hankkeeseen liittyy useampi kuin yksi kumppanimaa, siinä on oltava mukana vähintään kaksi tukikelpoista kumppanimaata ja vähintään kaksi ohjelmamaata. Konsortioon on periaatteessa kuuluttava:

 • vähintään yksi korkeakoulu kustakin hankkeeseen osallistuvasta ohjelmamaasta
 • vähintään kaksi korkeakoulua kustakin osallistuvasta kumppanimaasta
 • vähintään yhtä monta korkeakoulua kumppanimaasta kuin ohjelmamaistakin.

Tukikelpoisia kumppanimaita ovat alueiden 1–4 ja 6–11 maat. Hankkeissa, joissa on mukana osallistujia alueelta 8 (Latinalainen Amerikka), on oltava mukana vähintään kaksi kyseisen alueen kumppanimaata. Hankkeissa, joissa on mukana Venäjä (alue 4), on oltava mukana ainakin yksi kumppanimaa eri alueelta. Kaikissa rakennehankkeissa on lisäksi oltava mukana kumppanimaan opetusministeriö.

Konsortiota johtaa yksi hakijaorganisaatio, joka jättää hakemuksen kumppanien puolesta ja vastaa hankkeen kokonaistoteutuksesta. Hakijan on oltava jokin seuraavista:

 • korkeakoulu (mieluiten kumppanimaasta)
 • korkeakoulujen yhdistys tai järjestö
 • rakennehankkeissa kansallinen tai kansainvälinen laissa tunnustettu rehtori-, opettaja- tai opiskelijajärjestö.

Libyasta, Syyriasta ja Venäjän federaatiosta osallistuvat organisaatiot eivät voi toimia hakijoina.

Hankekumppaneita voivat olla joko korkeakoulut tai julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka toimivat työmarkkina-alalla tai koulutus- ja nuorisoalalla. Nämä organisaatiot voivat olla:

 • täysivaltaisia kumppaneita, jotka osallistuvat hankkeeseen aktiivisesti hakijan alaisuudessa, tai
 • assosioituneita kumppaneita, jotka osallistuvat erityisiin tehtäviin tai toimiin.

Assosioituneita kumppaneita ei lasketa konsortion osapuoliksi eivätkä ne saa hankkeesta mitään rahoitusta.

Muuta huomioon otettavaa

Kapasiteetin vahvistamishankkeissa tehdään yleensä seuraavia toimia:

 • opetussuunnitelmien kehittäminen
 • korkeakoulujärjestelmien hallinnon ja johdon nykyaikaistaminen
 • korkeakoulujen ja niiden laajemman taloudellisen ja yhteiskunnallisen ympäristön välisten suhteiden vahvistaminen.

Hankkeiden tyypillinen kesto on 2 tai 3 vuotta, ja tuki vaihtelee 500 000 eurosta 1 miljoonaan euroon. Tuella voi kattaa henkilöstö-, matka-, laite- ja oleskelukustannuksia sekä alihankintoja.

Ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Hakumenettely

Hakemukset toimitetaan verkossa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston julkaisemien vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja kapasiteetin vahvistamishankkeista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Hakumenettelystä saa lisätietoja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivustolta.

Kysymyksiä voi osoittaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Jos olet alueilla 1, 2, 3, 4 tai 7 sijaitsevasta maasta tai kiinnostunut yhteistyöstä näissä maissa sijaitsevien oppilaitosten kanssa, voit ottaa yhteyttä kyseisen kumppanimaan kansalliseen Erasmus+ -yhteyspisteeseen.

Jos olet ohjelmamaasta, voit ottaa yhteyttä myös oman maasi kansalliseen toimistoon.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on capacity building opportunities, although more information on the application process is available from the European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency.

If you are from a country in regions 1, 2, 3, 4 and 6 – or interested in cooperating with institutions from one of these countries, you may wish to contact the National Erasmus+ Office in that partner country.

If you are from an EU Member state or a third country associated to the programme, you can also contact the International Erasmus+ Contact Point in your National Agency.