Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizacijos

Apžvalga

Programoje „Erasmus+“ norinčios dalyvauti organizacijos gali dalyvauti įvairioje tobulinimo ir ryšių mezgimo veikloje, pavyzdžiui, tobulinti strateginius jų darbuotojų profesinius įgūdžius, stiprinti organizacinius gebėjimus ir kurti tarptautinio bendradarbiavimo su kitų šalių organizacijomis partnerystes siekiant novatoriškų rezultatų ir keistis geriausia patirtimi.

Be to, organizacijos sudaro palankesnes sąlygas studentų, darbuotojų, stažuotojų, pameistrių, savanorių, su jaunimu dirbančių darbuotojų ir jaunimo judumui mokymosi tikslais.

Organizacijoms dalyvauti naudinga tuo, kad padidėja jų pajėgumas veikti tarptautiniu lygmeniu, taikyti tobulesnius valdymo metodus, atsiranda daugiau finansavimo galimybių ir projektų, jos įgunda geriau rengti ir valdyti projektus bei imtis tolesnių su jais susijusių veiksmų, taip pat gali pasiūlyti patrauklesnių galimybių dalyvaujančių organizacijų besimokantiems asmenims ir darbuotojams.

Atstumo skaičiuoklė

Pagrindiniai veiksmai

1 pagrindinis veiksmas. Individualių asmenų judumas mokymosi tikslais

1 pagrindiniu veiksmu siekiama skatinti studentų, darbuotojų, savanorių, su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo judumą. Organizacijos gali siųsti studentus ir darbuotojus į kitas dalyvaujančias šalis arba juos priimti iš kitų dalyvaujančių šalių, taip pat organizuoti mokymo(si), stažavimosi ir savanorišką veiklą.

Daugiau informacijos

2 pagrindinis veiksmas. Inovacijos ir geroji patirtis

2 pagrindinis veiksmas yra skirtas švietimo, mokymo ir jaunimo sektorių plėtrai vykdant penkių rūšių pagrindinę veiklą:

  1. Strateginių partnerysčių paskirtis – remti inovacijas sektoriuje, taip pat bendras iniciatyvas, kuriomis skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir dalijimasis patirtimi;
  2. Žinių sąjungomis siekiama skatinti aukštojo mokslo ir įmonių tarpusavio inovacijas ir plėtoti naujus mokymo ir mokymosi, verslumo švietimo sistemoje ugdymo ir aukštojo mokslo sistemų modernizavimo metodus Europoje;
  3. Sektorių įgūdžių sąjungų tikslas – šalinti įgūdžių spragas ir geriau pritaikyti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių. Yra galimybių vykdant projektus modernizuoti profesinį rengimą ir mokymą, keistis žiniomis ir geriausia patirtimi, skatinti dirbti užsienyje ir siekti, kad būtų labiau pripažįstamos kvalifikacijos;
  4. Gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje projektais siekiama remti aukštojo mokslo šalyse partnerėse modernizavimą, prieinamumą ir tarptautinimą;
  5. Jaunimo srities gebėjimų stiprinimo projektais remiamas darbas su jaunimu, neformalusis mokymasis, savanoriškas darbas ir skatinamos neformaliojo mokymosi galimybės šalyse partnerėse.

Daugiau informacijos

3 pagrindinis veiksmas. Politikos reformų rėmimas

3 pagrindiniu veiksmu siekiama didinti jaunimo dalyvavimą demokratiniame gyvenime, ypač diskusijose su politikos formuotojais, bei plėtoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių žinias.

Daugiau informacijos

„Jean Monnet“

Mokymo, mokslinių tyrimų bei politinių diskusijų apie ES ir jos politiką galimybės.

Daugiau informacijos

Sportas

Vykdant projektus rengiama ir įgyvendinama bendra veikla, kuria skatinamas sportas ir fizinis aktyvumas, ir novatoriškos praktikos sporto srityje nustatymas ir įgyvendinimas bei renginių, kuriais nesiekiama pelno, organizavimas, kad būtų aktyviau dalyvaujama sporto veikloje.

Daugiau informacijos

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport