Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organisatsioonide võimalused

Organisatsioonid, kes soovivad osaleda programmis „Erasmus+“, võivad tegeleda mitmete arengu- ja võrgustike loomise meetmetega, sealhulgas oma töötajate kutseoskuste strateegilise parandamise ja organisatsioonilise suutlikkuse arendamisega, ning luua riikidevahelisel koostööl põhinevaid partnerlussuhteid teiste riikide organisatsioonidega, et välja töötada uuenduslikke väljundeid ja vahetada parimaid tavasid.

Lisaks hõlbustavad organisatsioonid üliõpilaste, haridustöötajate, praktikantide, õpipoiste, vabatahtlike, noorsootöötajate ja noorte õpirännet.

Osalevad organisatsioonid saavad samuti kasu – suureneb suutlikkus tegutseda rahvusvahelisel tasandil, paranevad juhtimisoskused, laieneb juurdepääs rahastamisvõimalustele ja projektidele, paraneb projektide ettevalmistamise, haldamise ja järelmeetmete kvaliteet ning osalevate organisatsioonide õppijatele ja töötajatele saab pakkuda ligitõmbavamaid võimalusi.

Põhimeetmed

1. põhimeede: üksikisikute õpiränne

Õpirände võimalustega püütakse soodustada üliõpilaste, haridustöötajate, praktikantide, õpipoiste, noorsootöötajate ja noorte liikuvust.

Organisatsioonide ülesanne on üksikisikutele selliseid võimalusi luua ja pakkuda. Organisatsioonid saavad samuti kasu – suureneb suutlikkus tegutseda rahvusvahelisel tasandil, paranevad juhtimisoskused, laieneb juurdepääs rahastamisvõimalustele ja projektidele, paraneb projektide ettevalmistamise, haldamise ja järelmeetmete kvaliteet ning osalevate organisatsioonide õppijatele ja töötajatele saab pakkuda ligitõmbavamaid võimalusi ning arendada innovatiivseid projekte koostöös partneritega kogu maailmast.

1. põhimeede: üksikisikute õpiränne

2. põhimeede: organisatsioonide ja asutuste koostöö

Organisatsioonide ja asutuste vahelise koostöö tulemuseks peaks olema uuenduslike tavade väljatöötamine, ülevõtmine ja/või rakendamine organisatsiooni, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil.

2. põhimeede: organisatsioonide ja asutuste koostöö

3. põhimeede: poliitikareformi toetamine

Selle põhimeetme raames toetatakse võimalusi, mis aitavad kaasa ELi üldise poliitilise tegevuskava, hariduse ja koolituse valdkonna koostööraamistiku (HK 2020) ning noorte strateegia rakendamisele.

Meetmes osalevad organisatsioonid peavad andma panuse Euroopa hariduse, koolituse ja noorte valdkonna töö kvaliteedi parandamisse ning soodustama riikidevahelist õppetegevust ja asutuste koostööd. Nad peavad osalema tõenditel põhineva poliitikakujunduse aluste väljatöötamises ning toetama poliitika elluviimiseks vajalikke võrgustikke ja vahendeid.

Peale selle peavad organisatsioonid kaasama noori demokraatlikesse protsessidesse ja soodustama nende suhtlust poliitikutega.

3. põhimeede: poliitikareformi toetamine

Jean Monnet

ELi ja selle poliitikaga seotud võimalused õpetamiseks, teadusuuringuteks ja poliitiliseks aruteluks.

Jean Monnet’ meetmed

Sport

Nende võimaluste eesmärk on töötada välja ja rakendada ühiseid meetmeid spordi ja kehalise aktiivsuse edendamiseks, määratleda ja rakendada uuenduslikke meetmeid spordi valdkonnas ning hallata mittetulunduslikke üritusi, et suurendada spordis osalemist.

Sport