Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organisatsioonid

Ülevaade

Organisatsioonid, kes soovivad osaleda programmis Erasmus+, võivad tegeleda mitmete arengu- ja võrgustike loomise meetmetega, sealhulgas oma töötajate kutseoskuste strateegilise parandamise, organisatsioonilise suutlikkuse arendamisega, ning luua riikidevahelisel koostööl põhinevaid partnerlussuhteid teiste riikide organisatsioonidega, et välja töötada uuenduslikke väljundeid ja vahetada parimaid tavasid.

Lisaks hõlbustavad organisatsioonid üliõpilaste, töötajate, praktikantide, vabatahtlike, noorsootöötajate ja noorte õpirännet.

Osalevad organisatsioonid saavad samuti kasu – suureneb suutlikkus tegutseda rahvusvahelisel tasandil, paranevad juhtimisoskused, laieneb juurdepääs rahastamisvõimalustele ja projektidele, paraneb projektide ettevalmistamise, haldamise ja järelmeetmete kvaliteet ning tekivad võimalused pakkuda osalevate organisatsioonide üliõpilastele ja töötajatele ligitõmbavamaid võimalusi.

Vahemaa kalkulaator

Peamised meetmed

1. põhimeede: üksikisikute õpiränne

1. põhimeetme eesmärk on soodustada üliõpilaste, töötajate, praktikantide, õpipoiste, vabatahtlike, noorsootöötajate ja noorte liikuvust. Organisatsioonid saavad korraldada üliõpilaste ja töötajate saatmist või vastuvõtmist osalevatest riikidest, samuti organiseerida õpetamis-, koolitus-, õppe- ja vabatahtlikku tegevust.

Lisateave

2. põhimeede: innovatsioon ja head tavad

2. põhimeetme eesmärk on arendada haridus-, koolitus- ja noortevaldkonda viie peamise meetme kaudu.

  1. Strateegilised partnerlused – innovatsiooni toetamine asjaomases valdkonnas, ühisalgatused koostöö, vastastikuse õppe ning kogemuste jagamise edendamiseks
  2. Teadmusühendused – innovatsiooni soodustamine kõrghariduses ning kõrghariduse kaudu koostöös ettevõtjatega, panustamine õpetamist ja õpet käsitlevatesse uutesse lähenemisviisidesse, ettevõtluse hõlmamisesse hariduses ning kõrgharidussüsteemide ajakohastamisse Euroopas
  3. Valdkondlikud oskusühendused – oskuste nappuse probleemi lahendamine ning parema kooskõla tagamine kutsehariduse ja -koolituse ning tööturu vajaduste vahel. Oskusühendused pakuvad võimalusi kutsehariduse ja -koolituse ajakohastamiseks, teadmiste ja parimate tavade vahetamiseks, välismaal töötamise julgustamiseks ning kutsekvalifikatsioonide tunnustamise edendamiseks
  4. Suutlikkuse suurendamise projektid kõrghariduse valdkonnas – kõrghariduse ajakohastamise sellele juurdepääsu andmise ning selle rahvusvaheliseks muutmise toetamine partnerriikides
  5. Suutlikkuse suurendamise projektid noorte valdkonnas – noorsootöö, mitteformaalse õppimise ja vabatahtliku töö arendamine ning mitteformaalse õppe võimaluste edendamine partnerriikides.

Lisateave

3. põhimeede: Poliitikareformi toetamine

3. põhimeetme eesmärk on suurendada noorte osalemist demokraatlikus elus, eelkõige aruteludes poliitikakujundajatega, ning arendada teadmisi sellistes valdkondades nagu haridus, koolitus ja noored.

Lisateave

Jean Monnet

ELi ja selle poliitikaga seotud võimalused õpetamiseks, teadusuuringuteks ja poliitiliseks aruteluks.

Lisateave

Sport

Nende võimaluste eesmärk on töötada välja ja rakendada ühiseid meetmeid spordi ja kehalise aktiivsuse edendamiseks, määratleda ja rakendada uuenduslikke meetmeid spordi valdkonnas ning hallata mittetulunduslikke üritusi, et suurendada spordis osalemist.

Lisateave

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport