Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deiseanna d’eagraíochtaí

Eagraíochtaí ar mian leo páirt a ghlacadh in Erasmus+, féadfaidh siad tabhairt faoi roinnt gníomhaíochtaí forbartha agus líonraithe, cuir i gcás feabhas straitéiseach scileanna gairmiúla a mball foirne a fheabhsú, cumas eagraíochtúil a fhorbairt, agus comhpháirtíochtaí comhoibritheacha trasnáisiúnta a chruthú le heagraíochtaí ó thíortha eile chun aschuir nuálacha a tháirgeadh nó chun dea-chleachtais a mhalartú.

Sa bhreis air sin, éascaíonn eagraíochtaí na deiseanna foghlama soghluaisteachta do mhic léinn, baill foirne oideachais, oiliúnaithe, printísigh, oibrithe deonacha, oibrithe óige agus daoine óga.

Ar na buntáistí a bheidh ann d’eagraíochtaí rannpháirteacha tá cumas méadaithe le feidhmiú ar an leibhéal idirnáisiúnta, modhanna bainistíochta feabhsaithe, rochtain ar níos mó deiseanna maoiniúcháin agus ar níos mó tionscadal, cumas níos fearr chun tionscadail a ullmhú, a bhainistiú agus obair leantach a dhéanamh ina leith, chomh maith le punann níos tarraingtí deiseanna d’fhoghlaimeoirí agus do bhaill foirne in eagraíochtaí rannpháirteacha.

Príomhghníomhaíochtaí

Príomhghníomhaíocht 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair

Is éard is aidhm do dheiseanna soghluaisteachta foghlama soghluaisteacht mac léinn, ball foirne, printíseach, oibrithe deonacha, oibrithe óige agus daoine óga a éascú.

Is é an ról atá ag na heagraíochtaí sa phróiseas seo na deiseanna sin a eagrú do dhaoine aonair. Ar na buntáistí a bheidh ann do na heagraíochtaí tá cumas méadaithe feidhmiúcháin ar an leibhéal idirnáisiúnta, scileanna feabhsaithe bainistíochta, teacht ar bhreis deiseanna maoinithe agus breis tionscadal, cumas méadaithe chun tionscadail a réiteach, a bhainistiú agus a leanúint, punann deiseanna do mhic léinn agus do bhaill foirne na n-eagraíochtaí rannpháirteacha a bheidh níos tarraingtí agus an deis chun tionscadail nuálacha a fhorbairt i gcomhar le comhpháirtithe ar fud an domhain.

Príomhghníomhaíocht 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair

Príomhghníomhaíocht 2: Comhar i measc eagraíochtaí agus institiúidí

Meastar go ndéanfar cleachtais nuálacha a fhorbairt, a aistriú agus/nó a chur chun feidhme ar an leibhéal eagraíochtúil, áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó Eorpach mar thoradh ar an gcomhar idir eagraíochtaí agus institiúidí.

Príomhghníomhaíocht 2: Comhar i measc eagraíochtaí agus institiúidí

Príomhghníomhaíocht 3: Tacaíocht d’athchóiriú beartas

Le deiseanna faoin bPríomhbheart seo cuirtear leis an tacaíocht d'ollchlár beartais an Aontais, don chreat comhair um Oideachas agus Oiliúint 2020, agus don Straitéis i leith Daoine Óga.

Cuideoidh eagraíochtaí le caighdeán an oideachais, na hoiliúna agus córas i leith Daoine Óga san Eoraip a fheabhsú agus le foghlaim thrasnáisiúnta agus comhar idir údaráis a chur chun cinn. Cuideoidh an méid sin freisin le forbairt an bhunúis atá le beartas fianaisebhunaithe a dhéanamh, agus le tacaíocht do líonraí agus d'uirlisí i leith beartais a chur chun feidhme.

Cuideoidh eagraíochtaí chomh maith le rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach agus a ngaol le polaiteoirí a fheabhsú.

Príomhghníomhaíocht 3: Tacaíocht d’athchóiriú beartas

Gníomhaíochtaí Jean Monnet

Deiseanna don teagasc, don taighde agus d’idirphlé beartas faoin Aontas agus faoina bheartais.

Féach leat Gníomhaíochtaí Jean Monnet:

An Spórt

Ceapadh sin ar mhaithe le comhghníomhaíochtaí a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun an spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil a chur chinn, gníomhaíochtaí nuálacha a shainaithint agus a chur chun feidhme i réimse an spóirt agus imeachtaí neamhbhrabúis a bhainistiú chun rannpháirtíocht a mhéadú sa spórt.

Féach leat an Spórt