Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Eagraíochtaí

Forléargas

Féadfaidh eagraíochtaí atá ag iarraidh páirt a ghlacadh in Erasmus+ tabhairt faoi roinnt gníomhaíochtaí forbartha agus líonraithe, lena n-áirítear feabhsú straitéiseach ar scileanna gairmiúla a mball foirne, acmhainní eagraíochta a fhothú, agus comhpháirtíochtaí comhoibritheacha trasnáisiúnta a chur ar bun le heagraíochtaí ó thíortha eile chun torthaí nuálacha a chruthú nó chun dea-chleachtais a mhalartú.

Ina theannta sin, éascaíonn eagraíochtaí na deiseanna soghluaisteachta foghlama do mhic léinn, baill foirne, oiliúnaithe, printísigh, oibrithe deonacha, oibrithe don óige agus daoine óga.

Ar na buntáistí a bheidh ann do na heagraíochtaí rannpháirteacha tá cumas méadaithe feidhmiúcháin ar an leibhéal idirnáisiúnta, modhanna feabhsaithe bainistíochta, teacht ar bhreis deiseanna maoinithe agus breis tionscadal, cumas méadaithe chun tionscadail a réiteach, a bhainistiú agus a leanúint, chomh maith le punann deiseanna níos tarraingtí d'fhoghlaimeoirí agus do bhaill foirne sna heagraíochtaí rannpháirteacha.

Áireamhán achair

Príomhbhearta

Príomhbheart 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair

Is í an aidhm atá le Príomhbheart 1 soghluaisteacht mac léinn, ball foirne, oibrithe deonacha, oibrithe don óige agus daoine óga a spreagadh. Féadfaidh eagraíochtaí socrú a dhéanamh chun mic léinn nó baill foirne a sheoladh chuig tíortha rannpháirteacha nó a ghlacadh uathu, chomh maith le gníomhaíochtaí teagaisc, oiliúna, foghlama agus saorálaíochta a eagrú.

Tuilleadh eolais

Príomhbheart 2: Nuálaíocht agus dea-chleachtais

Is í an aidhm atá le Príomhbheart 2 na hearnálacha oideachais, oiliúna agus óige a fhorbairt trí chúig phríomhghníomhaíocht:

  1. Comhphairtíochtaí straitéiseacha chun tacú leis an nuálaíocht san earnáil chomh maith le comhthionscnaimh chun an comhoibriú, an phiarfhoghlaim agus comhroinnt taithí a chur chun cinn.
  2. Comhghuaillaíochtaí Eolais chun an nuálaíocht a chothú san ardoideachas agus trí mheán an ardoideachais in éineacht le gnóthais, agus taobh amuigh díobh, ag cuidiú le cinéalacha nua cur chuige i leith an teagaisc agus na foghlama, fiontraíocht san oideachas, agus nuachóiriú ar chórais ardoideachais san Eoraip.
  3. Comhghuaillaíochtaí Scileanna Earnála chun dul i ngleic le bearna scileanna agus chun a dheimhniú go mbíonn gairmoideachas agus gairmoiliúint ailínithe níos fearr le riachtanais an mhargaidh saothair. Tá deiseanna ann le Gairmoideachas agus Gairmoiliúint a nuashonrú, eolas agus dea-chleachtais a mhalartú, obair thar lear a spreagadh, agus méadú ar aitheantas cáilíochtaí.
  4. Tionscadail chun acmhainní a fhothú i réimse an ardoideachais chun tacú le nuachóiriú, inrochtaineacht agus idirnáisiúnú an ardoideachais i dTíortha Comhpháirtíochta.
  5. Tionscadail chun acmhainní a fhothú i réimse na hóige chun tacú leis an bhforbairt ar obair don óige, foghlaim sheachfhoirmiúil, agus obair dheonach, chomh maith le deiseanna foghlama seachfhoirmiúla a chur chun cinn le Tíortha Comhpháirtíochta.

Tuilleadh eolais

Príomhbheart 3: Tacaíocht d'athchóiriú beartais

Is í an aidhm atá le Príomhbheart 3 rannpháirtíocht na ndaoine óga sa saol daonlathach a mhéadú, go háirithe sa phlé le lucht déanta beartais, chomh maith le heolas a fhorbairt i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige.

Tuilleadh eolais

Jean Monnet

Deiseanna do theagasc, taighde agus plé beartais faoin Aontas Eorpach agus a bheartais.

Tuilleadh eolais

An Spórt

Ceapadh é seo chun comhghníomhaíochtaí a fhorbairt agus a chur chun feidhme d'fhonn spórt agus gníomhaíocht choirp a chur chun cinn, gníomhaíochtaí nuálacha i réimse an spóirt a aithint agus a chur i bhfeidhm, agus bainistiú a dhéanamh ar ócáidí neamhbhrabúis chun rannpháirtíocht sa spórt a mhéadú.

Tuilleadh eolais

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport