Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Småskaliga partnerskap

Småskaliga partnerskap är utformade för att bredda tillgången till programmet för små aktörer och personer som är svåra att nå ut till inom skolutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott. Syftet med denna insats är att nå ut till gräsrotsorganisationer, mindre erfarna organisationer och nya deltagare i programmet genom att minska hindren för tillträde till programmet för organisationer med mindre organisationskapacitet. Jämfört med samarbetspartnerskapen tilldelas organisationerna därför lägre bidrag, insatserna är mer kortvariga och de administrativa kraven är enklare. Denna insats kommer även att stödja flexibla format – verksamheterna blandas med transnationell och nationell verksamhet, dock med en stark europeisk dimension – som ger organisationerna fler möjligheter att nå ut till personer med sämre förutsättningar. Småskaliga partnerskap kan också bidra till skapande och utveckling av gränsöverskridande nätverk och främja synergier med och mellan politiska åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

INSATSENS MÅL

 • Locka och bredda tillträdet till programmet för nya deltagare, mindre erfarna organisationer och små aktörer. Dessa partnerskap bör fungera som en inkörsport till samarbete på europeisk nivå för organisationerna.
 • Stödja inkludering av personer med sämre förutsättningar
 • Stödja ett aktivt europeiskt medborgarskap och främja den europeiska dimensionen på lokal nivå

De huvudsakliga målen för samarbetspartnerskap gäller dessutom även för småskaliga partnerskap, i förhållande till omfattningen och volymen av varje projekt.

 • Öka kvaliteten på de deltagande organisationernas och institutionernas arbete och metoder och öppna sina verksamheter för nya aktörer som normalt inte är verksamma inom en viss sektor.
 • Bygga upp organisationernas kapacitet för att arbeta transnationellt och sektorsövergripande.
 • Arbeta med gemensamma behov och prioriteringar inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott.
 • Möjliggöra omställning och förändring (på individuell nivå, organisationsnivå eller sektorsnivå) för att skapa förbättringar utifrån varje organisations behov.

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

VILKA KRITERIER SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ANSÖKAN OM ETT SMÅSKALIGT PARTNERSKAP?

Småskaliga partnerskap måste uppfylla nedanstående formella kriterier för att beviljas Erasmusbidrag:

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

Vem kan söka?

Alla deltagande organisationer som är etablerade i ett programland kan skicka in ansökan. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Alla offentliga eller privata organisationer[1] som är etablerade i ett programland (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen) kan delta i ett småskaligt partnerskap.

Oavsett vilket område som berörs av projektet är småskaliga partnerskap öppna för alla typer av organisationer inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott eller inom andra socioekonomiska sektorer samt för organisationer som bedriver verksamhet inom flera olika områden (t.ex. lokala, regionala och nationella myndigheter, erkännande- och valideringscentrum, handelskammare, branschorganisationer, vägledningscentrum och kultur- och idrottsorganisationer).

Beroende på vilken prioritering och vilka mål som projektet är inriktat på ska småskaliga partnerskap omfatta det mest lämpade och mångsidiga urvalet av partnerorganisationer och dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskap.

Antal och profil för deltagande organisationer

Ett småskaligt partnerskap är ett transnationellt partnerskap som omfattar minst två organisationer från två olika programländer.

Det finns ingen övre gräns för antalet deltagande organisationer i ett partnerskap.

Alla deltagande organisationer måste vara angivna när du skickar in bidragsansökan.

Prioriteringar som ska behandlas

För att komma i fråga för finansiering ska småskaliga partnerskap behandla antingen

 • minst en övergripande prioritering

och/eller

 

 • minst en särskild prioritering av betydelse för det utbildnings-, ungdoms- eller idrottsområde som är mest berört, enligt beskrivningen nedan.

När det gäller projekt inom yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdom som förvaltas på decentraliserad nivå av de nationella programkontoren får de nationella programkontoren prioritera de prioriteringar som är särskilt relevanta för deras nationella förhållanden (”europeiska prioriteringar i ett nationellt sammanhang”). De nationella programkontoren måste informera potentiella sökande via sina webbplatser.

Plats för verksamheten

Alla insatser i ett småskaligt partnerskap måste äga rum i länderna för de organisationer som deltar i projektet.

Om det är motiverat med hänsyn till projektets mål eller genomförande kan verksamheten också äga rum vid en av EU:s institutioner[2], även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet.

Projektets varaktighet

Mellan 6 och 24 månader.

Varaktigheten måste anges i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras.

I undantagsfall får ett småskaligt partnerskap förlängas, på begäran av bidragsmottagaren och med det nationella eller centrala programkontorets godkännande. I sådana fall ska det sammanlagda bidraget inte förändras.

Var kan ansökan lämnas?

För småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdom som lämnas in av en organisation som är verksam inom dessa områden:

 • Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

För småskaliga partnerskap på idrottsområdet:

 • till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-SPORT-2021-SSCP

I båda fall får samma konsortium av partner endast lämna in en ansökan, och till endast ett programkontor[3].

När ska ansökan lämnas in?

För småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdom som lämnas in av en organisation som är verksam inom dessa områden:

 • Bidragsansökan ska lämnas in senast
 • senast den 20 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 november samma år och den 28 februari påföljande år.
 • senast den 3 november kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 mars och den 31 maj påföljande år.

För småskaliga partnerskap på idrottsområdet:

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 20 maj 2021 kl. 17.00.00.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Ett småskaligt partnerskap består av fyra steg som inleds redan innan projektförslaget eventuellt väljs ut för finansiering: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de ungdomar som är involverade i verksamheterna bör ta på sig en aktiv roll i alla skeden för att berika lärandeupplevelsen.

 • Planering (fastställa behov, mål, projekt- och läranderesultat, aktivitetsformat, tidsplan osv.).;
 • Förberedelser: (planera verksamheterna, ta fram ett arbetsprogram, ordna med praktiska arrangemang, bekräfta målgrupp(er) för de planerade verksamheterna, upprätta avtal med partner osv.),
 • genomförande av aktiviteter och
 • uppföljning (utvärdera verksamheterna och deras genomslag på olika nivåer, utbyta och tillämpa projektresultaten i praktiken).

För småskaliga partnerskap på idrottsområdet bör åtminstone en lokal eller regional idrottsklubb ingå i förslagen.

Övergripande aspekter som ska beaktas när du utformar ditt projekt:

Förutom att uppfylla de formella kriterierna och upprätta hållbara samarbetsarrangemang med alla projektpartner kan följande aspekter bidra till att öka genomslaget för och förbättra genomförandet av småskaliga partnerskap: De sökande organisationerna uppmuntras att väga in dessa möjligheter och aspekter i utformningen av småskaliga partnerskap.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör utformas på ett miljövänligt sätt och miljövänliga metoder bör genomsyra alla aspekter av projektet. Organisationer och deltagare bör ha en miljövänlig inställning när du utformar sina projekt, vilket kommer att uppmuntra alla personer som är involverade i projektet att diskutera och lära om miljöfrågor, fundera på vad de kan göra på olika nivåer och hjälpa såväl organisationer som deltagare att komma på alternativa, miljövänligare sätt att genomföra sina projektverksamheter.

Inkludering och mångfald

Programmet Erasmus+ syftar till att främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. För att genomföra dessa principer i praktiken har en inkluderings- och mångfaldsstrategi tagits fram. Strategin är avsedd att göra det lättare att nå ut till deltagare från mer skilda bakgrunder, särskilt personer med sämre förutsättningar som har svårt att delta i europeiska projekt. Projektverksamheterna ska vara tillgängliga och inkluderande. Deltagare med sämre förutsättningar bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet under hela processen.

Digital dimension

Virtuellt samarbete och experiment med virtuella och blandade lärandemöjligheter är avgörande för att småskaliga partnerskap ska lyckas. Särskilt projekt inom skolutbildning och vuxenutbildning uppmanas varmt att utnyttja plattformarna eTwinning, School Education Gateway och den elektroniska plattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale) för att arbeta tillsammans före, under och efter projektaktiviteter. Projekt på ungdomsområdet uppmanas varmt att använda Europeiska ungdomsportalen och plattformen för EU:s ungdomsstrategi för att arbeta tillsammans före, under och efter projektverksamheterna.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projektets relevans

(högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • projektförslaget är relevant för insatsens mål och prioriteringar. Förslaget kommer att anses vara ytterst relevant om
  • det behandlar prioriteringen ”inkludering och mångfald”.
  • När det gäller projekt som förvaltas av de nationella programkontoren på decentraliserad nivå: om det behandlar en eller flera av de ”europeiska prioriteringar på nationell nivå” som det nationella programkontoret har fastställt,
 • de deltagande organisationernas profil, erfarenhet och verksamheter och målgrupp är relevanta inom det område som ansökan avser,
 • förslaget tillför ett mervärde på EU-nivå genom att förbättra organisationernas möjligheter att inleda gränsöverskridande samarbete och nätverk.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högst 30 poäng)

I vilken utsträckning

 • projektmålen är tydligt fastställda, realistiska och berör behov och mål för de deltagande organisationerna och målgruppernas behov,
 • verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för människor med sämre förutsättningar.
 • den föreslagna metoden är tydlig, lämplig och genomförbar,
  • projektets arbetsplan är tydlig, fullständig och ändamålsenlig, med lämpliga faser för förberedelse, genomförande och utbyte av projektresultat.
  • projektet är kostnadseffektivt och tillräckliga resurser har anslagits till varje verksamhet,
 • projektet omfattar digitala verktyg och inlärningsmetoder som komplement till verksamheten med fysisk närvaro och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer,
  • I tillämpliga fall: i vilken utsträckning projektet använder Erasmus+ webbplattformar (eTwinning, Epale, School Education Gateway, Europeiska ungdomsportalen, plattformen för EU ungdomsstrategi) som verktyg för förberedelse, genomförande och uppföljning av projektverksamheterna,
 • projektet har utformats på ett miljövänligt sätt och omfattar miljövänliga metoder i olika projektfaser.

Kvalitet och relevans hos partnerskaps- och samarbetsarrangemang (högst 20 poäng).

I vilken utsträckning

 • projektet har en lämplig blandning av organisationer med olika profil,
 • projektet inbegriper nya organisationer och mindre erfarna organisationer i insatsen.
 • den fördelning av arbetsuppgifter som föreslås visar att alla deltagande organisationer är engagerade och bidrar aktivt,
 • förslaget omfattar effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna.

Genomslag

(högsta poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska åtgärder för att integrera projektresultaten i den deltagande organisationens dagliga arbete,
 • projektet kan ge ett positivt genomslag för de deltagande personerna och organisationerna och för samhället i stort,
 • projektförslaget innehåller en lämplig metod för utvärdering av projektresultaten,
 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom de deltagande organisationerna, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”, 10 poäng för kategorierna ”projektgruppens och samarbetsarrangemangens kvalitet” och ”genomslag”.

När det gäller småskaliga partnerskap som förvaltas av det centrala programkontoret och får samma poäng kommer de förslag som får högst poäng för ”projektets relevans” och därefter ”genomslag” att prioriteras.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

Bidragsbudgeten består av en meny av med två möjliga engångsbelopp, som motsvarar det sammanlagda bidragsbeloppet för projektet. De sökande väljer mellan de två förutbestämda beloppen beroende på de verksamheter de vill bedriva och de resultat som de vill uppnå.

Engångsbelopp:

30 000 euro

60 000 euro

KRAV

Med tanke på att småskaliga partnerskap är ett instrument för inkludering och tillträde för nya deltagare och mindre erfarna organisationer har den information som krävs i ansökan om bidrag inom denna insats förenklats, samtidigt som efterlevnaden av bestämmelserna i EU:s budgetförordning säkerställs. Projektbeskrivningen ska därför innehålla följande:

 • Mål
 • Verksamhet
 • Förväntade resultat

Mål, verksamheter och förväntade resultat ska vara tydligt kopplade till varandra och presenteras på ett konsekvent sätt. En allmän tidsplan för projektet med förväntade slutdatum för de viktigaste delmålen ska också anges i ansökan.

Ansökan bör innehålla tillräcklig information om budgetplanen så att utvärderarna kan bedöma varje verksamhets lämplighet och deras samstämmighet.

De planerade projektverksamheterna måste anges i projektbudgeten, med uppgift om den andel av bidraget som har anslagits för varje verksamhet.

 

Utbetalning av bidraget

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga verksamheter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera verksamheter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp.

 1. I denna insats ska informella ungdomsgrupper inte betraktas som en organisation och de får därför inte delta (varken som sökande eller partnerorganisationer).

 2. EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag.

 3. Detta gäller både de nationella programkontoren för Erasmus+ och genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel.