Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Mobilita učiacich sa a zamestnancov v sektore vzdelávania dospelých

V rámci tejto akcie sa podporujú poskytovatelia vzdelávania dospelých a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore vzdelávania dospelých, ktoré chcú organizovať aktivity v rámci vzdelávacej mobility pre vzdelávajúcich sa dospelých a pre zamestnancov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých.

Podporuje sa široký rozsah aktivít vrátane pozorovania pri práci a kurzov profesijného rozvoja pre zamestnancov, individuálnej a skupinovej mobility vzdelávajúcich sa dospelých s nedostatkom príležitostí (najmä vzdelávajúcich sa dospelých s nízkou úrovňou zručností), prizvaných expertov a ďalších aktivít, ako sa vysvetľuje ďalej.

Účastnícke organizácie by mali prostredníctvom svojich aktivít aktívne podporovať inklúziu a rozmanitosť, environmentálnu udržateľnosťdigitálne vzdelávanie, a to pomocou konkrétnych príležitostí na financovanie poskytovaných v rámci programu na tieto účely, zvyšovaním informovanosti účastníkov, výmenou najlepších postupov a výberom vhodného návrhu svojich aktivít.

CIELE AKCIE

Účelom aktivít v rámci mobility financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov vzdelávania dospelých a ďalších organizácií v sektore vzdelávania dospelých. Akcia prispeje k vykonávaniu programu v oblasti zručností a k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru. Konkrétne sú cieľmi tejto akcie:

 • posilnenie európskeho rozmeru výučby a učenia sa,
 • presadzovanie hodnôt inklúzie a rozmanitosti, znášanlivosti a demokratickej účasti,
 • šírenie vedomostí o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti,
 • podpora rozvoja sietí odborníkov v rámci celej Európy.
 • zlepšenie kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa dospelých v Európe, pokiaľ ide o získanie kľúčových kompetencií vymedzených rámcom EÚ (2018) vrátane základných zručností (schopnosť čítať a písať, matematická gramotnosť, digitálne zručnosti) a iných životných zručností,
 • rozšírenie a diverzifikácia ponuky vzdelávania dospelých profesionalizáciou pedagógov a budovaním kapacít poskytovateľov vzdelávania dospelých,
 • zjednodušenie realizácie a prístupnosti kvalitných programov všetkých foriem výučby a vzdelávania dospelých so súčasným zabezpečením ich relevantnosti z hľadiska potrieb jednotlivcov a spoločnosti ako celku,
 • budovanie kapacít poskytovateľov vzdelávania dospelých na realizáciu vysokokvalitných projektov mobility,
 • zvyšovanie účasti dospelých všetkých vekových kategórií a z rôzneho sociálno-ekonomického prostredia na vzdelávaní dospelých, najmä podporovaním účasti organizácií pracujúcich so znevýhodnenými učiacimi sa, malých poskytovateľov vzdelávania dospelých, nových účastníkov programu a menej skúsených organizácií, ako aj miestnych komunitných organizácií.

ZÍSKANIE PRÍSTUPU K PRÍLEŽITOSTIAM PONÚKANÝM PROGRAMOM ERASMUS+ V OBLASTI MOBILITY

Poskytovatelia vzdelávania dospelých a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore vzdelávania dospelých môžu požiadať o financovanie dvomi spôsobmi:

 • Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov poskytujú žiadajúcim organizáciám príležitosť na organizovanie rôznych aktivít v rámci mobility v období šiestich až osemnástich mesiacov. Krátkodobé projekty predstavujú najlepšiu možnosť pre organizácie, ktoré skúšajú využiť program Erasmus+ prvýkrát, alebo pre organizácie, ktoré chcú organizovať iba obmedzený počet aktivít.
 • Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov sú otvorené iba pre organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore vzdelávania dospelých. Táto osobitná oblasť financovania umožňuje akreditovaným organizáciám pravidelne prijímať finančné prostriedky na aktivity v rámci mobility, ktorými sa postupne realizuje plán pre Erasmus.

Akreditácie na Erasmus sú otvorené pre všetky organizácie, ktoré chcú organizovať aktivity v rámci mobility pravidelne. Na podanie žiadosti sa nevyžaduje predchádzajúca skúsenosť s programom. Ďalšie informácie o tejto príležitosti sa nachádzajú v kapitole tohto sprievodcu, ktorá sa týka akreditácie na Erasmus v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania.

Okrem toho sa organizácie môžu zapojiť do programu aj bez podania žiadosti týmto spôsobom:

 • zapojením sa do existujúceho konzorcia pre mobilitu v rámci programu Erasmus, ktoré vedie akreditovaný koordinátor konzorcia v príslušnej krajine, prijímajúceho nových členov konzorcia,
 • prijatím účastníkov z inej krajiny: účastníkov z partnerskej organizácie v zahraničí môže prijať akákoľvek organizácia. Stať sa prijímajúcou organizáciou prináša cennú skúsenosť a je to dobrý spôsob, ako vytvárať partnerstvá a lepšie sa oboznámiť s programom pred samotným podaním žiadosti.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Žiadajúca organizácia je hlavným aktérom projektu v rámci kľúčovej akcie 1. Žiadateľ vypracúva a podáva žiadosť, podpisuje zmluvu o grante, realizuje aktivity v rámci mobility a podáva správy svojej národnej agentúre. Proces podávania žiadostí o krátkodobé projekty aj akreditácie na Erasmus je zameraný na potreby a plány žiadajúcej organizácie.

Väčšinu typov dostupných aktivít tvoria aktivity v rámci mobility odchádzajúcich študentov. Znamená to, že žiadajúca organizácia bude pôsobiť ako vysielajúca organizácia: vyberie účastníkov a vyšle ich do prijímajúcej organizácie v zahraničí. Okrem toho existujú osobitné typy aktivít, ktoré žiadajúcim organizáciám umožňujú prizvať expertov, učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji do svojej organizácie. Cieľom aktivít pre prichádzajúcich účastníkov mobility nie je vytvoriť dvojstranné výmeny, ale skôr pritiahnuť ľudí, ktorí dokážu prispieť k rozvoju a internacionalizácii žiadajúcej organizácie. Na zjednodušenie procesu hľadania partnerov ponúka program Erasmus+ nástroje na hľadanie partnerov v zahraničí: EPALE.

Realizácia všetkých aktivít podporovaných v rámci tejto akcie musí prebiehať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus. Štandardy kvality programu Erasmus sa týkajú konkrétnych postupov realizácie úloh v rámci projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznávanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektov atď. Úplné znenie štandardov kvality programu Erasmus sa nachádza na tomto odkaze na webovom sídle Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_sk.

Ďalší oddiel obsahuje informácie o tom, ako spolu súvisia formáty a obsah mobility, aby sa zabezpečila dobrá kvalita aktivít v rámci mobility.

Inklúzia a rozmanitosť

V súlade s normami kvality programu Erasmus musia organizácie, ktoré získajú podporu z programu, zabezpečiť inkluzívnym a spravodlivým spôsobom ponuku príležitostí v oblasti mobility pre účastníkov zo všetkých prostredí. Pri výbere učiacich sa, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu, by sa mali zohľadňovať kľúčové faktory ako motivácia, zásluhy, ako aj osobný rozvoj a vzdelávacie potreby účastníkov. Podobne by sa pri výbere účastníkov z radov zamestnancov malo zabezpečiť, aby boli prínosy vyplývajúce z ich profesijného rozvoja dostupné všetkým učiacim sa v organizácii.

Počas prípravy, realizácie a nadväzujúcich opatrení aktivít v rámci mobility by mala vysielajúca a prijímajúca organizácia zapájať účastníkov do prijímania kľúčových rozhodnutí, aby sa zabezpečili maximálne prínosy a vplyv v prípade každého účastníka.

Účastnícke organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie a odbornú prípravu, sa nabádajú k aktívnemu vytváraniu a uľahčovaniu príležitostí v oblasti mobility, napr. integrovaním tzv. mobilitných okien do akademického kalendára a vymedzením postupu na opätovné začlenenie vracajúcich sa účastníkov.

Environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy

V súlade s normami kvality programu Erasmus musia organizácie, ktoré získajú podporu z programu, medzi účastníkmi propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie, zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Na tieto zásady by sa malo prihliadať pri príprave a realizácii všetkých programových aktivít, a to najmä pokiaľ ide o využívanie konkrétnej finančnej podpory poskytnutej v rámci programu na propagovanie udržateľného cestovania. Organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu by mali tieto zásady začleniť do svojej každodennej práce a takisto by mali medzi učiacimi sa a zamestnancami aktívne propagovať zmenu myslenia a správania.

Digitálna transformácia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

V súlade s normami kvality programu Erasmus sa v programe podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zvýšiť kvalitu ich učenia sa a výučby. Pedagogickí a administratívni zamestnanci okrem toho môžu príslušné digitálne zručnosti potrebné na využívanie digitálnych technológií na kurzoch a v oblasti digitalizácie administratívy získať aj v programoch odbornej prípravy zameraných na digitálne zručnosti.

Účasť na demokratickom živote

Cieľom programu je pomôcť účastníkom odhaliť výhody aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Podporované príležitosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy by mali posilniť participačné zručnosti v rôznych oblastiach občianskej spoločnosti. Program teda podporí rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Projekty by mali ponúkať príležitosti na účasť na demokratickom živote, sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Tieto projekty by mali rozvíjať alebo zlepšovať povedomie o kontexte Európskej únie a pochopenie tohto kontextu, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, úctu k demokratickým zásadám, dodržiavanie ľudskej dôstojnosti a zásad jednoty a rozmanitosti, medzikultúrny dialóg, ako aj európske spoločenské, kultúrne a historické dedičstvo.

Rozvoj kľúčových kompetencií

Program podporuje celoživotný rozvoj a posilňovanie kľúčových kompetencií[1] potrebných pre osobný rozvoj a naplnenie, zamestnateľnosť, aktívne občianstvo a sociálnu inklúziu. Účastnícke organizácie by mali ponúkať aktivity odbornej prípravy a učenia sa, ktoré sú prispôsobené osobitným potrebám učiacich sa, ktoré im pomôžu dosiahnuť hospodársku nezávislosť a odstrániť prekážky, ktorým čelia vo vzdelávaní a v rámci spoločenských kontaktov.

AKTIVITY

V tomto oddiele sa uvádzajú typy aktivít, ktoré možno podporiť z finančných prostriedkov programu Erasmus v rámci krátkodobých aj akreditovaných projektov.

V rámci každej aktivity možno poskytnúť dodatočnú podporu osobám sprevádzajúcim účastníkov s nedostatkom príležitostí. Sprevádzajúce osoby možno podporovať počas celého trvania aktivity alebo len určitý čas jej trvania.

Mobilita zamestnancov

Dostupné formáty

 • Pozorovanie pri práci (2 až 60 dní)
 • Výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy (2 až 365 dní)
 • Kurzy a odborná príprava (2 až 30 dní)

V prípade kurzov a odbornej prípravy sa oprávnené poplatky za kurzy obmedzia celkovo na 10 dní na účastníka. Zodpovednosť za výber kurzov a odbornej prípravy nesú žiadatelia. Tieto štandardy kvality boli navrhnuté tak, aby pomohli žiadateľom pri ich výbere poskytovateľov kurzov: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_sk.

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých zamestnancov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Oprávnení účastníci

Oprávnenými účastníkmi sú učitelia, školitelia, ako aj všetci ostatní nepedagogickí odborníci a zamestnanci pracujúci v sektore vzdelávania dospelých.

K oprávneným nepedagogickým zamestnancom patria zamestnanci pracujúci v sektore vzdelávania dospelých buď u poskytovateľov vzdelávania dospelých (napr. riadiaci pracovníci), alebo v iných organizáciách pôsobiacich v sektore vzdelávania dospelých (napr. dobrovoľníci, poradcovia, koordinátori politík zodpovední za vzdelávanie dospelých atď.).

Účastníci musia pracovať vo vysielajúcej organizácii alebo musia pravidelne spolupracovať s vysielajúcou organizáciou na realizácii základných aktivít organizácie (napr. ako externí školitelia, odborníci alebo dobrovoľníci).

V každom prípade musí byť zdokumentovaný vzťah účastníka k vysielajúcej organizácii, a to tak, aby ho mohla národná agentúra overiť (napr. na základe pracovnej zmluvy alebo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, opisu pracovnej úlohy alebo podobného dokumentu). Národné agentúry zavedú transparentnú a jednotnú prax, na základe ktorej bude možné určiť, čo v ich vnútroštátnom kontexte predstavuje prijateľný pracovnoprávny vzťah a podpornú dokumentáciu.

Oprávnené miesta

Aktivity sa musia uskutočňovať v zahraničí, v programových krajinách.

Mobilita učiacich sa

Dostupné formáty

 • Skupinová mobilita vzdelávajúcich sa dospelých (2 až 30 dní, minimálne dve vzdelávajúce sa osoby v skupine)
 • Individuálna vzdelávacia mobilita vzdelávajúcich sa dospelých (2 až 30 dní)

Okrem fyzickej mobility možno všetky aktivity v rámci mobility učiacich sa kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Skupinová mobilita vzdelávajúcich sa dospelých: skupina vzdelávajúcich sa dospelých z vysielajúcej organizácie môže stráviť čas v inej krajine s cieľom využiť inovačné učenie sa organizované prijímajúcou organizáciou. Medzi aktivity môže patriť kombinácia rôznych metód formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ako je partnerské učenie, učenie sa na pracovisku, dobrovoľníctvo a iné inovačné prístupy. Kvalifikovaní školitelia z vysielajúcej organizácie musia sprevádzať učiacich sa po celý čas trvania aktivity. Obsah aktivít skupinovej mobility by mal byť zameraný na kľúčové kompetencie vzdelávajúcich sa dospelých alebo na inklúziu a rozmanitosť, digitálny a participatívny rozmer programu a jeho rozmer spojený s environmentálnou udržateľnosťou.

Individuálna vzdelávacia mobilita vzdelávajúcich sa dospelých: vzdelávajúci sa dospelí sa môžu istý čas vzdelávať v zahraničí v prijímajúcej organizácii s cieľom zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program. Vzdelávací program môže obsahovať kombináciu rôznych metód formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa vrátane prezenčného učenia sa, učenia sa na pracovisku, pozorovania pri práci, pozorovania a iných inovačných prístupov.

Oprávnení účastníci

Oprávnení účastníci sú vzdelávajúci sa dospelí s nedostatkom príležitostí, najmä vzdelávajúci sa dospelí s nízkou úrovňou zručností. Učiaci sa, ktorí sa zúčastňujú na programe, musia byť zapísaní do programu vzdelávania dospelých vo vysielajúcej organizácii[2].

Oprávnené miesta

Aktivity sa musia uskutočňovať v zahraničí, v programovej krajine.

Ďalšie podporované aktivity

Dostupné formáty

 • Prizvaní experti (2 až 60 dní)
 • Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž (10 až 365 dní)
 • Prípravné návštevy

Prizvaní experti: organizácie si môžu prizvať školiteľov, učiteľov, odborníkov na politiky alebo iných kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia, ktorí môžu pomôcť zlepšiť výučbu, odbornú prípravu a vzdelávanie v prijímajúcej organizácii. Prizvaní experti môžu napr. poskytovať odbornú prípravu zamestnancom prijímajúcej organizácie, predvádzať nové metódy výučby alebo pomôcť pri prenose osvedčených postupov do organizácie a riadenia.

Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž: žiadajúce organizácie môžu prijať učiteľov v profesijnom rozvoji, ktorí chcú absolvovať stáž v zahraničí. Prijímajúca organizácia získa podporu na prípravu aktivity. Cestovné náklady a individuálnu podporu by mala účastníkovi poskytnúť jeho vysielajúca inštitúcia (ktorá môže na tento účel požiadať o finančné prostriedky z programu Erasmus+).

Prípravné návštevy: organizácie môžu pred uskutočnením mobility vykonať prípravnú návštevu u svojho prijímajúceho partnera. Prípravné návštevy nie sú samostatnou aktivitou, ale predstavujú podporné opatrenie pre mobilitu zamestnancov alebo žiakov. Každá prípravná návšteva musí byť riadne odôvodnená a musí slúžiť na zlepšenie rozsahu a kvality aktivít v rámci mobility. Prípravné návštevy možno organizovať na prípravu na začatie výkonu práce v novej partnerskej organizácii alebo na prípravu dlhších aktivít v rámci mobility. Prípravné návštevy sa nemôžu organizovať na účely prípravy kurzu ani aktivity odbornej prípravy pre zamestnancov.

Oprávnení účastníci

Prizvanými expertmi môžu byť všetky osoby z inej programovej krajiny s relevantnými odbornými znalosťami.

Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž je k dispozícii účastníkom, ktorí sa zapísali do programu vzdelávania učiteľov (resp. do podobného druhu vzdelávacieho programu pre školiteľov alebo pedagógov) alebo ho nedávno dokončili[3] v inej programovej krajine.

Prípravné návštevy môžu vykonávať zamestnanci priamo zapojení do organizácie aktivít projektu, ktorí majú pracovnoprávny vzťah s vysielajúcou organizáciou alebo koordinátorom konzorcia pre mobilitu. Výnimočne sa môžu na prípravných návštevách na účely aktivít zúčastniť potenciálni účastníci s nedostatkom príležitostí.

Oprávnené miesta

Prípravné návštevy sa môžu uskutočňovať v programových krajinách.

Miestom pre prizvaných expertov a učiteľov v profesijnom rozvoji je vždy organizácia, ktorá je prijímateľom grantu (vrátane členov konzorcia).

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY MOBILITY UČIACICH SA A ZAMESTNANCOV V SEKTORE VZDELÁVANIA DOSPELÝCH

Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov predstavujú priamočiary a jednoduchý spôsob využitia programu Erasmus+. Ich účelom je umožniť organizáciám jednoduché organizovanie niekoľkých aktivít, a získať tak skúsenosti s programom.

Na zabezpečenie jednoduchosti je v krátkodobých projektoch stanovené obmedzenie počtu účastníkov a trvania projektu. Formát je otvorený iba jednotlivým organizáciám, nie koordinátorom konzorcia. Akreditované organizácie nemôžu požiadať o krátkodobé projekty, pretože už majú trvalý prístup k financovaniu z programu Erasmus+.

Žiadosť o krátkodobé projekty obsahuje zoznam a opis aktivít, ktoré žiadajúca organizácia plánuje organizovať.

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené organizácie: Kto môže požiadať o grant?

Podať žiadosť môžu tieto organizácie[4]:

 1. organizácie poskytujúce formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa dospelých[5];
 2. vnútroštátne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní dospelých.

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore vzdelávania dospelých však o krátkodobé projekty nemôžu požiadať.

Oprávnené krajiny

Žiadajúce organizácie musia byť zriadené v programovej krajine.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadajúca organizácia zriadená.

Termíny podania žiadosti

Prvé kolo pre všetky národné agentúry: 11. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času)

Druhé kolo pre národné agentúry, ktoré sa rozhodnú poskytnúť druhý termín: 5. októbra do 12:00:00 h (poludnie bruselského času)

Národné agentúry informujú žiadateľov o poskytnutí druhého termínu na svojom webovom sídle.

Dátumy začatia projektu

Projekty sa môžu začať v týchto dátumoch:

 • Prvé kolo: od 1. septembra do 31. decembra toho istého roku.
 • Druhé kolo: od 1. januára do 31. mája toho istého roku.

Trvanie projektu

Od 6 do 18 mesiacov.

Počet žiadostí

V rámci jedného výberového kola môže organizácia požiadať iba o jeden krátkodobý projekt v sektore vzdelávania dospelých.

Organizácie, ktoré získajú grant na krátkodobý projekt v prvom kole žiadostí, nemôžu podať žiadosť v druhom kole rovnakej výzvy na predkladanie návrhov.

Za obdobie piatich po sebe nasledujúcich rokov výzvy môžu organizácie získať maximálne tri granty na krátkodobé projekty v sektore vzdelávania dospelých. Granty získané v rokoch 2014 – 2020 sa do tohto obmedzenia nezapočítavajú.

Dostupné aktivity

Všetky typy aktivít v sektore vzdelávania dospelých. Podrobný zoznam a pravidlá sa nachádzajú v oddiele Aktivity.

Rozsah projektu

Žiadosť o krátkodobý projekt sa môže týkať maximálne 30 účastníkov aktivít v rámci mobility.

Prípravné návštevy a účasť sprevádzajúcich osôb sa do tohto obmedzenia nebudú započítavať.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Podané žiadosti budú posudzované systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe kritérií uvedených ďalej a váhového rozdelenia. Na udelenie grantu sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 60 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov pri každom z troch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Relevantnosť

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú profil, skúsenosti a aktivity žiadateľa, ako aj cieľová skupina učiacich sa relevantné pre sektor vzdelávania dospelých,
 • je návrh projektu relevantný pre ciele akcie,
 • je návrh projektu relevantný pre tieto konkrétne priority:
  • podpora nových účastníkov a menej skúsených organizácií,
  • podpora účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu projektu

(maximálny počet bodov: 40)

Miera, do akej:

 • ciele navrhovaného projektu jasne a konkrétne zohľadňujú potreby žiadajúcej organizácie, jej zamestnancov a učiacich sa,
 • sú navrhované akcie a ich obsah vhodné na dosahovanie cieľov projektu,
 • existuje jasný plán práce pre každú z navrhovaných aktivít,
 • projekt zahŕňa environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie aktivít v rámci fyzickej mobility a zlepšenie spolupráce s partnerskými organizáciami.

Kvalita nadväzujúcich opatrení

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • žiadateľ navrhol konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov aktivít v rámci mobility do bežnej práce organizácie,
 • žiadateľ navrhol vhodný spôsob hodnotenia výstupov projektu,
 • žiadateľ navrhol konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu v žiadajúcej organizácii, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie.

AKREDITOVANÉ PROJEKTY MOBILITY UČIACICH SA A ZAMESTNANCOV V SEKTORE VZDELÁVANIA DOSPELÝCH

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore vzdelávania dospelých môžu požiadať o financovanie v rámci osobitnej oblasti financovania, ktorá je k dispozícii len pre nich. Žiadosti vychádzajú z predchádzajúceho schváleného plánu pre Erasmus, preto sa nevyžaduje podrobný zoznam a opis plánovaných aktivít. Namiesto toho sa žiadosti zameriavajú na odhad rozpočtu potrebného na ďalší súbor aktivít.

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené organizácie: Kto môže požiadať o grant?

Požiadať o grant môžu organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore vzdelávania dospelých.

Konzorcium pre mobilitu

Organizácie s akreditáciou na Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu musia požiadať o formát konzorcia pre mobilitu.

V rámci žiadosti sa musí predložiť zoznam členov konzorcia pre mobilitu, ktorý musí obsahovať okrem koordinátora minimálne jednu členskú organizáciu.

Členom konzorcia pre mobilitu sa môže stať každá organizácia spĺňajúca kritériá oprávnenosti na akreditovaný projekt mobility. Členovia konzorcia nemusia mať akreditáciu na Erasmus.

Organizácie, ktoré sú súčasťou konzorcia pre mobilitu, môžu získať finančné prostriedky v rámci jednej výzvy na predkladanie návrhov maximálne z dvoch zmlúv o grante v kľúčovej akcii 1 v sektore vzdelávania dospelých. Organizácie vzdelávania dospelých, ktoré získajú grant na krátkodobý alebo akreditovaný projekt, sa teda môžu stať členom len jedného konzorcia pre mobilitu v sektore vzdelávania dospelých. Ostatné organizácie sa môžu stať členmi maximálne dvoch konzorcií pre mobilitu.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadajúca organizácia zriadená.

Termín podania žiadosti

11. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času)

Dátum začatia projektu

1. septembra toho istého roku

Trvanie projektu

Počiatočné trvanie všetkých akreditovaných projektov bude 15 mesiacov. Po uplynutí 12 mesiacov budú mať všetci prijímatelia možnosť predĺžiť svoj projekt na celkovú dĺžku trvania 24 mesiacov.

Počet žiadostí

Akreditované organizácie môžu podať v rámci výberového kola len jednu žiadosť.

Dostupné aktivity

Všetky typy aktivít v sektore vzdelávania dospelých. Podrobný zoznam a pravidlá sa nachádzajú v oddiele Aktivity.

Rozsah projektu

Počet účastníkov akreditovaných projektov nie je obmedzený, platia len obmedzenia stanovené vo fáze prideľovania rozpočtových prostriedkov.

Pridelenie rozpočtových prostriedkov

Kvalita plánu pre Erasmus vypracovaného žiadateľom sa posúdila vo fáze predloženia žiadosti o akreditáciu, a preto sa vo fáze prideľovania rozpočtových prostriedkov nevykoná žiadne posúdenie kvality. Financovanie sa poskytne všetkým oprávneným žiadostiam o grant.

Výška poskytnutého grantu bude závisieť od viacerých faktorov:

 • od celkového rozpočtu dostupného na pridelenie akreditovaným žiadateľom,
 • od požadovaných aktivít,
 • od základnej a maximálnej výšky grantu,
 • od týchto kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov: finančná výkonnosť, kvalitatívna výkonnosť, politické priority a vyváženosť z geografického hľadiska (ak ich národná agentúra uplatňuje).

Podrobné pravidlá týkajúce sa grantov v základnej a maximálnej výške, bodové hodnotenie kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov, váhu každého kritéria, metódu pridelenia rozpočtových prostriedkov a rozpočet, ktorý je dostupný na akreditované projekty, zverejní národná agentúra pred uzávierkou výzvy.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Na krátkodobé a akreditované projekty sa budú uplatňovať tieto pravidlá financovania:

Rozpočtová kategória

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Suma

Organizačná podpora

Náklady priamo súvisiace s realizáciou aktivít v rámci mobility, na ktoré sa nevzťahujú iné kategórie nákladov.

Napríklad: príprava (pedagogická, medzikultúrna a iná), mentorstvo, monitorovanie a podpora účastníkov počas mobility, služby, nástroje a zariadenia potrebné pre virtuálne prvky v zmiešaných aktivitách, uznanie vzdelávacích výstupov, výmena výsledkov a viditeľnosť financovania z prostriedkov Európskej únie pre verejnosť.

Organizačná podpora sa týka nákladov, ktoré vznikli vysielajúcej aj prijímajúcej organizácii (okrem prípadu mobility zamestnancov na účely absolvovania kurzov a odbornej prípravy). Na rozdelení udeleného grantu sa obidve organizácie dohodnú.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

100 EUR:

 • na učiaceho sa v rámci skupinovej mobility,
 • na účastníka mobility zamestnancov na účely absolvovania kurzov a odbornej prípravy,
 • na prizvaného experta,
 • na učiteľa alebo pedagóga v profesijnom rozvoji absolvujúceho stáž.

350 EUR; 200 EUR po sto účastníkoch rovnakého typu aktivity:

 • na účastníka v rámci individuálnej vzdelávacej mobility vzdelávajúcich sa dospelých,
 • na účastníka mobility zamestnancov na účely pozorovania pri práci a výučbových pobytov alebo pobytov v rámci odbornej prípravy.

Cestovné náklady

Príspevok na cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb z miesta ich pôvodu do miesta aktivity a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdušnú vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity[6] vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou[7].

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km:

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km alebo viac

1 500 EUR.

 

Individuálna podpora

Náklady na účastníkov a sprevádzajúce osoby spojené s pobytom[8] počas aktivity.

Ak je to potrebné: do nákladov spojených s pobytom sa môže započítať aj čas potrebný na cestovanie pred aktivitou a po nej v maximálnej dĺžke dva dni v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na štandardné cestovanie, a maximálne štyri dodatočné dni v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na zelené cestovanie.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu osôb, dĺžky pobytu a prijímajúcej krajiny[9].

Kategória účastníkov

Skupina krajín 1

Skupina krajín 2

Skupina krajín 3

Zamestnanci

90 – 180 EUR

80 – 160 EUR

70 – 140 EUR

Učiaci sa

35 – 120 EUR

30 – 104 EUR

25 – 88 EUR

Uvedené hodnoty predstavujú základné sadzby na jeden deň aktivity. Presnú výšku základných sadzieb stanoví národná agentúra v rámci povolených rozsahov.

Základná sadzba je splatná do 14. dňa aktivity. Od 15. dňa aktivity sa splatná sadzba bude rovnať 70 % základnej sadzby. Splatné sadzby sa zaokrúhlia na najbližšie celé euro.

Podpora inklúzie

Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí.

100 EUR na účastníka

Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

100 % oprávnených nákladov.

Prípravné návštevy

Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom týkajúce sa účasti na prípravnej návšteve.

Mechanizmus financovania: jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

575 EUR na účastníka s maximálnym počtom troch účastníkov na jednu návštevu

Poplatky za kurzy

Náklady na zápisné do kurzov a odbornej prípravy.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania aktivity.

80 EUR na účastníka na deň; jeden zamestnanec môže získať v rámci jednej zmluvy o grante maximálne 800 EUR na poplatky za kurzy.

Jazyková podpora

Náklady na zabezpečenie materiálov na výučbu jazykov a odbornú prípravu účastníkov, ktorí si potrebujú zlepšiť znalosť jazyka používaného pri štúdiu alebo odbornej príprave počas aktivity.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

150 EUR na účastníka s nárokom na online jazykovú podporu, ktorú nemôže získať pre nedostupnosť vhodného jazyka alebo úrovne, s výnimkou zamestnancov v rámci mobility kratšej ako 31 dní. Vzdelávajúcim sa dospelým, ktorí sa zúčastňujú na skupinovej mobilite, sa neposkytuje individuálna jazyková podpora.

Mimoriadne náklady

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Vysoké cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb, ktoré nemožno uhradiť v rámci grantu na štandardné cestovanie v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Náklady na finančnú záruku: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

 1. Kľúčové kompetencie – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_sk.

 2. Oprávnené programy vzdelávania dospelých a vzdelávajúcich sa dospelých s nízkou úrovňou zručností v každej programovej krajine vymedzí príslušný vnútroštátny orgán, ktorý ich uverejní na webovom sídle príslušnej národnej agentúry. V zásade platí, že za vzdelávajúcich sa dospelých s nízkou úrovňou zručností sa považujú osoby, ktoré nedokončili minimálne program vyššieho sekundárneho vzdelávania.

 3. Čerství absolventi majú nárok na účasť v priebehu 12 mesiacov od dokončenia štúdia. Ak účastníci po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby.

 4. Pojem oprávnené organizácie v každej programovej krajine vymedzí príslušný vnútroštátny orgán, ktorý ich uverejní na webovom sídle príslušnej národnej agentúry spolu s relevantnými príkladmi.

 5. Upozorňujeme, že bez toho, aby bolo dotknuté vymedzenie pojmov stanovené príslušným vnútroštátnym orgánom, sa organizácie poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu vzdelávajúcim sa dospelým zvyčajne považujú za poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, a nie za poskytovateľov vzdelávania dospelých. Ďalšie informácie sa nachádzajú v platnom vymedzení pojmov na webovom sídle vašej národnej agentúry.

 6. Ak je napr. Osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. J. Od 500 do 1 999 km).

 7. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.

 8. V prípade sprevádzajúcich osôb sa uplatňujú sadzby pre zamestnancov. Vo výnimočných prípadoch, ak sprevádzajúca osoba musí zostať v zahraničí dlhšie ako 60 dní, sa jej uhradia náklady spojené s pobytom po 60. Dni z rozpočtovej položky Podpora inklúzie.

 9. Skupiny prijímajúcich krajín:

  Skupina krajín 1: Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko,

  Skupina krajín 2: Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko,

  Skupina krajín 3: Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Severomacedónska republika, Srbsko.