Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies)

Rezoluția Consiliului din 2019 privind dezvoltarea în continuare a spațiului european al educației 1 invită Comisia la „dezvoltarea de noi mijloace pentru formarea și sprijinirea de cadre didactice, formatori, educatori și directori de școală competenți, motivați și cu un nivel înalt de calificare, precum și promovarea dezvoltării lor profesionale continue și a unui învățământ pedagogic de înaltă calitate bazat pe cercetare.” 2 3

Concluziile Consiliului din mai 2020 privind cadrele didactice și formatorii europeni pentru viitor 4 reiterează rolul cadrelor didactice ca elemente esențiale ale Spațiului european al educației și solicită sprijin suplimentar pentru dezvoltarea carierei și a competențelor cadrelor didactice, precum și pentru bunăstarea acestora în toate etapele carierei lor. Concluziile subliniază beneficiile mobilității cadrelor didactice și necesitatea includerii mobilității ca parte a educației inițiale și continue a acestora. De asemenea, concluziile invită Comisia să sprijine o cooperare mai strânsă între furnizorii de formare a cadrelor didactice în cadrul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice.

Comunicarea Comisiei din 2020 privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 5 recunoaște rolul-cheie al cadrelor didactice și al formatorilor și stabilește viziunea de a avea pedagogi foarte competenți și motivați, care să poată beneficia de o serie de oportunități de sprijin și de dezvoltare profesională pe parcursul diferitelor lor cariere. Aceasta propune o serie de acțiuni pentru a aborda provocările cu care se confruntă astăzi profesiile didactice, inclusiv planul de lansare a academiilor Erasmus+ pentru cadrele didactice.

Planul de acțiune al Comisiei pentru educația digitală (2021-2027) 6 subliniază necesitatea de a se asigura că toate cadrele didactice și toți formatorii au încrederea și competențele necesare pentru a utiliza tehnologia în mod eficace și creativ, cu scopul de a-i implica și a-i motiva pe cursanți, precum și pentru a se asigura că toți cursanții își dezvoltă competențele digitale astfel încât să poată învăța, trăi și munci într-o lume tot mai digitalizată.

Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030) vizează potențialul academiilor Erasmus+ pentru cadrele didactice de a facilita colaborarea în rețea, schimbul de cunoștințe și mobilitatea și de a oferi cadrelor didactice și formatorilor posibilități de învățare în toate etapele carierelor cadrelor didactice și formatorilor.

Este necesară îmbunătățirea atractivității acestei profesii: în țările UE participante la sondajul TALIS al OCDE, în medie, mai puțin de 20% dintre profesorii din învățământul secundar inferior au considerat că profesia lor este apreciată de societate. Îmbătrânirea cadrelor didactice reprezintă o preocupare, deoarece viitoarele valuri de pensionare ar putea duce la un potențial deficit al forței de muncă didactice dintr-o țară. Monitorul educației și formării7 din 2019 indică, de asemenea, că o serie de țări europene se confruntă cu un deficit grav de cadre didactice, fie la nivel general, fie pentru anumite discipline, cum ar fi științele, sau pentru anumite profiluri, precum predarea pentru elevii cu nevoi speciale.

Potrivit sondajului TALIS al OCDE, în pofida ofertei largi de dezvoltare profesională continuă, cadrele didactice raportează în continuare o lipsă de oportunități de dezvoltare profesională. În pofida beneficiilor mobilității, aceasta nu este încă inclusă efectiv în învățământul pedagogic, din cauza numeroaselor obstacole practice care ar trebui eliminate prin politici mai coerente.

Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor aborda aceste probleme, vor veni în completarea altor activități desfășurate în vederea realizării Spațiului educației și vor contribui la transferul rezultatelor către procesul de elaborare a politicilor naționale și regionale și, în cele din urmă, către învățământul pedagogic și sprijinul pentru unitățile de învățământ. Academiile se vor baza pe inovațiile și pe practicile eficace existente la nivelul învățământului pedagogic național și al cooperării europene și le vor continua să le dezvolte. Se va acorda o atenție specială diseminării și exploatării practicilor eficace ale tuturor țărilor și furnizorilor de învățământ pedagogic, precum și asigurării feedback-ului și a impactului și la nivel de politici.

Obiectivele acțiunii

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice care să dezvolte o perspectivă europeană și internațională în învățământul pedagogic. Aceste academii vor adopta multilingvismul, sensibilizarea cu privire la importanța învățării limbilor străine și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la atingerea obiectivelor Spațiului european al educației.

Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor îndeplini următoarele obiective:

 • Contribuția la îmbunătățirea politicilor și practicilor de învățământ pedagogic din Europa, prin crearea de rețele și comunități de practică în domeniul învățământului pedagogic care să reunească furnizorii de formare inițială a cadrelor didactice (educație anterioară intrării în serviciu pentru viitoarele cadre didactice) și furnizorii de dezvoltare profesională continuă (pentru cadrele didactice active), precum și alți actori relevanți, cum ar fi asociații ale cadrelor didactice, ministere și părți interesate, pentru a dezvolta și a testa strategii și programe pentru învățarea profesională care să fie eficace, accesibile și transferabile în alte contexte.
 • Consolidarea dimensiunii europene și a internaționalizării învățământului pedagogic printr-o colaborare inovatoare și practică cu formatorii cadrelor didactice și cu cadrele didactice din alte țări europene, precum și prin schimbul de experiențe pentru dezvoltarea în continuare a învățământului pedagogic din Europa. Această colaborare va aborda prioritățile-cheie ale Uniunii Europene, cum ar fi învățarea în lumea digitală, sustenabilitatea, echitatea și incluziunea, oferind, de asemenea, cadrelor didactice cursuri, module și alte oportunități de învățare pe aceste teme.
 • Dezvoltarea și testarea în comun a diferitelor modele de mobilitate (virtuală, fizică și mixtă) în formarea inițială a cadrelor didactice și ca parte a dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, pentru a spori calitatea și numărul de activități de mobilitate, precum și pentru ca mobilitatea să devină o parte integrantă a ofertei de învățământ pedagogic din Europa.
 • Dezvoltarea unei colaborări sustenabile între furnizorii de învățământ pedagogic, pentru a influența calitatea învățământului pedagogic din Europa și politicile din domeniul învățământului pedagogic la nivel european și național.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de academii Erasmus+ pentru cadrele didactice trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate prezenta o cerere?

Orice organizație recunoscută la nivel național (cu caracteristicile unei organizații participante, astfel cum sunt enumerate mai jos) stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program poate depune o cerere. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Următoarele organizații, stabilite în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid) pot participa în calitate de parteneri cu drepturi depline sau de parteneri asociați:

 • Instituții de învățământ pedagogic (colegii, institute, universități care oferă formare inițială a cadrelor didactice și/sau dezvoltare profesională continuă) pentru cadrele didactice de la nivelurile ISCED 1-3, inclusiv cadrele didactice din EFP;
 • Ministere sau organisme publice similare responsabile cu politicile de învățământ școlar;
 • Organisme publice (locale, regionale sau naționale) și private responsabile cu elaborarea politicilor și ofertelor de învățământ pedagogic, precum și cu definirea standardelor pentru calificările cadrelor didactice;
 • Asociații ale cadrelor didactice sau alți furnizori de învățământ pedagogic și de dezvoltare profesională continuă recunoscuți la nivel național;
 • Autorități responsabile cu educația și formarea cadrelor didactice și cu supravegherea dezvoltării profesionale continue și a calificărilor acestora;
 • Școli care colaborează cu furnizorii de învățământ pedagogic pentru a permite formarea practică ca parte a învățământului pedagogic;
 • Alte școli (de la școlile primare până la instituțiile de EFP inițială) sau alte organizații (de exemplu ONG-uri, asociații ale cadrelor didactice) relevante pentru proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

O academie Erasmus+ pentru cadrele didactice trebuie să includă cel puțin 3 parteneri cu drepturi depline din minimum 3 state membre ale UE și țări terțe asociate la program (incluzând cel puțin 2 state membre ale UE) și:

 • cel puțin doi furnizori de formare inițială a cadrelor didactice recunoscuți la nivel național din 2 state membre ale UE și țări terțe asociate la program și
 • cel puțin un furnizor de dezvoltare profesională continuă pentru cadrele didactice (educație pentru cadrele didactice active) recunoscut la nivel național.

De asemenea, parteneriatul trebuie să includă, în calitate de partener cu drepturi depline sau partener asociat, cel puțin o școală de practică/formare.

De asemenea, parteneriatul poate să includă, în calitate de parteneri cu drepturi depline sau de parteneri asociați, alte organizații cu expertiză relevantă în învățământul pedagogic și/sau organisme care definesc standarde, calificări sau asigurarea calității pentru învățământul pedagogic.

Locul de desfășurare a activităților

Toate activitățile academiilor Erasmus+ pentru cadrele didactice trebuie să aibă loc în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program.

Durata proiectului

3 ani

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 septembrie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Fiecare academie Erasmus+ pentru cadrele didactice trebuie să implementeze un set coerent și cuprinzător de activități, precum:

 • Colaborarea și stabilirea de rețele și comunități de practică cu furnizorii de învățământ pedagogic, cu asociațiile cadrelor didactice, cu organizațiile publice implicate în învățământul pedagogic și cu alți actori relevanți pentru a crea strategii și programe inovatoare de dezvoltare profesională inițială și continuă pentru cadrele didactice și școli.
 • Elaborarea și furnizarea de module de învățare comune, inovatoare și eficace în domeniul învățământului pedagogic și pentru competențele cadrelor didactice, vizând aspecte pedagogice problematice și/sau noi de interes comun. Academiile trebuie să abordeze nevoile specifice ale viitoarelor cadre didactice (ca parte a educației lor inițiale) și a cadrelor didactice active (ca parte a dezvoltării profesionale continue).
 • Elaborarea unei oferte comune de învățare cu o puternică dimensiune europeană, care să includă activități de mobilitate sub toate formele, de exemplu, școli de vară, vizite de studiu pentru studenți și profesori, precum și alte forme de colaborare între campusuri, atât fizice, cât și virtuale.
 • Identificarea unor modalități eficace de a elimina obstacolele din calea mobilității și a condițiilor, inclusiv aranjamente practice și recunoașterea învățării, cu scopul de a spori numărul și calitatea activităților de mobilitate și includerea acestora ca parte integrantă a ofertei de învățare inițiale și continue pentru cadrele didactice.
 • Să implice școlile și, în special, școlile de formare în experimentarea și partajarea unor noi moduri inovatoare de predare (inclusiv pentru abordări la distanță și mixte ale predării și învățării).
 • Efectuarea, în conformitate cu obiectivele prezentei cereri de propuneri, unor studii, cercetări și/sau sondaje ori colecții de practici eficace pentru a produce rezumate, documente de dezbatere, recomandări etc. cu scopul de a stimula discuțiile și a influența politicile din domeniul învățământului pedagogic.
 • Promovarea și favorizarea instrumentelor Erasmus+ existente, precum platformele eTwinning și School Education Gateway, pentru mobilitatea virtuală, pentru colaborare, pentru comunicare și pentru testarea și diseminarea rezultatelor.

Impactul preconizat

Se preconizează că prin dezvoltarea de academii Erasmus+ pentru cadrele didactice se va spori atractivitatea profesiei de cadru didactic și se va asigura o educație inițială și o dezvoltare profesională continuă de calitate pentru cadrele didactice, pentru pedagogi și pentru directorii unităților de învățământ.

Se preconizează că academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor consolida dimensiunea europeană și internaționalizarea învățământului pedagogic prin crearea de parteneriate europene ale furnizorilor de educație și formare a cadrelor didactice. Colaborarea strânsă dintre actorii relevanți din întreaga Europă are în vedere cooperarea europeană inovatoare și dezvoltarea substanțială a politicilor și practicilor de învățământ pedagogic, bazându-se pe inovațiile existente și pe practicile eficace din cadrul sistemelor naționale de învățământ pedagogic, precum și pe oferta comună de învățare organizată pentru cadrele didactice participante. Se preconizează că această abordare va deschide calea pentru includerea mobilității ca parte integrantă a ofertei de învățământ pedagogic din Europa, prin eliminarea obstacolelor reale din calea mobilității și prin identificarea condițiilor pentru elaborarea unor strategii și programe de mobilitate de succes.

Funcționând la nivel național și european, academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor forma parteneriate puternice și susținute între furnizorii de formare inițială și de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice. Aceste academii vor asigura o cooperare mai strânsă între furnizorii de învățământ pedagogic, deschizând calea către parteneriate structurale și programe comune între instituții. Astfel, academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor asigura o dezvoltare profesională inițială și continuă eficace și de înaltă calitate și vor obține rezultate care ar fi dificil de obținut în absența schimbului de cunoștințe și a unei cooperări eficace.

Prin folosirea unor canale de diseminare diverse la nivel transnațional, național și/sau regional și prin implementarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului, se preconizează că proiectele vor atrage părțile interesate relevante din cadrul și din afara organizațiilor participante și vor asigura un impact durabil după încheierea proiectului.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 35 de puncte)

 • Legătura cu politica: măsura în care propunerea instituie și dezvoltă parteneriate europene între furnizorii de educație și formare a cadrelor didactice pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice care să pună la dispoziție oferte inovatoare de învățare pentru cadrele didactice;
 • Consecvență: măsura în care propunerea se întemeiază pe o analiză adecvată a nevoilor și pe obiective clar definite și realiste, precum și măsura în care propunerea abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune;
 • Abordare inovatoare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare pentru domeniul său în general sau pentru contextul geografic în care este pus în aplicare proiectul (de exemplu, conținutul; rezultatele obținute, metodele de lucru aplicate, organizațiile și persoanele implicate sau vizate);
 • Cooperare și parteneriate: măsura în care propunerea este adecvată pentru realizarea unei relații puternice și continue la nivel local, național și transnațional, între furnizorii de formare inițială a cadrelor didactice (anterior intrării în serviciu pentru viitoarele cadre didactice) și furnizorii de dezvoltare profesională continuă (pentru cadrele didactice active), în care interacțiunile sunt reciproce și reciproc avantajoase;
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată la nivel individual (cursant și/sau personal), instituțional și sistemic, generată prin rezultate care ar fi greu de obținut de către parteneri în absența cooperării la nivel european; propunerea utilizează și promovează instrumentele existente, precum platformele eTwinning și School Education Gateway, pentru colaborare, pentru comunicare și pentru testarea și diseminarea rezultatelor.
 • Internaționalizare: propunerea demonstrează că își poate aduce contribuția la dimensiunea internațională a învățământului pedagogic, inclusiv dezvoltarea unor modele comune de mobilitate (virtuală, fizică și mixtă) și a altor oferte de învățare în domeniul formării inițiale și al dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice;
 • Competențe digitale: măsura în care propunerea prevede activități legate de dezvoltarea competențelor digitale (de exemplu, elaborarea de programe de învățământ și metodologii de predare inovatoare, module de învățare eficace etc.);
 • Competențe verzi: măsura în care propunerea prevede activități (de exemplu, programe de învățământ și metodologii de predare inovatoare, module de învățare eficace etc.) legate de prioritățile europene privind durabilitatea mediului și tranziția către o economie circulară și mai ecologică;
 • Dimensiunea socială: propunerea include o preocupare orizontală evidențiată prin diferitele acțiuni menite să abordeze diversitatea și promovarea valorilor comune, egalitatea, nediscriminarea și incluziunea socială, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale/cu mai puține oportunități și pentru cele care lucrează în contexte multilingve și multiculturale;
 • Sensibilizarea cu privire la dimensiunea de gen: măsura în care propunerea abordează egalitatea de gen și contribuie la găsirea de soluții pentru a promova cu eficacitate în școli predarea sensibilă la dimensiunea de gen.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități și servicii adecvate pentru a răspunde nevoilor identificate și pentru a conduce la rezultatele preconizate;
 • Metodologie: calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse, precum și adecvarea acesteia pentru obținerea rezultatelor preconizate;
 • Structură: claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, exploatare, evaluare și diseminare;
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat;
 • Managementul riscurilor: Provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate în mod corespunzător;
 • Asigurarea calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) sunt aplicate în mod adecvat;
 • Instrumente de monitorizare: sunt prevăzuți indicatori care să garanteze faptul că proiectul poate fi pus în aplicare respectând un nivel înalt de calitate și în mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Configurare: proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, competențele, experiența și expertiza necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului.
 • Convergența ascendentă: măsura în care parteneriatul stabilește rețele și comunități de practică cu furnizorii de învățământ pedagogic, cu autoritățile publice implicate în învățământul pedagogic și cu alți actori relevanți și permite un schimb eficient de expertiză și cunoștințe între acești parteneri;
 • Dimensiunea geografică: măsura în care parteneriatul include parteneri relevanți din zone geografice diferite, precum și măsura în care solicitantul a motivat componența geografică a parteneriatului și a demonstrat relevanța acesteia pentru atingerea obiectivelor academiilor Erasmus+ pentru cadrele didactice; precum și măsura în care parteneriatul include o gamă largă și adecvată de actori relevanți de la nivel local și regional;
 • Colaborare virtuală și mobilitate: măsura în care cooperarea este legată de instrumentele Erasmus+ existente, precum eTwinning și School Education Gateway;
 • Angajament: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și cu capacitatea lor specifică;
 • Sarcini: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și dă dovadă de capacitate de coordonare a rețelelor transnaționale și de conducere într-un mediu complex. sarcinile individuale sunt alocate pe baza expertizei specifice a fiecărui partener;
 • Colaborare: se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante.

Impact (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate și prevede mijloace de măsurare a exploatării pe durata proiectului și ulterior;
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor, în timpul proiectului și după încheierea acestuia, și include ținte și activități adecvate, un calendar pertinent, instrumente și canale relevante pentru a garanta că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace părților interesate, factorilor de decizie, furnizorilor de învățământ pedagogic, autorităților publice etc. pe durata proiectului și ulterior; propunerea indică, de asemenea, partenerul care va fi responsabil cu diseminarea și demonstrează experiența relevantă pe care o are acesta în ceea ce privește activitățile de diseminare; propunerea stabilește mijloacele utilizate pentru diseminare, acordând prioritate instrumentelor Erasmus+, cum ar fi eTwinning și School Education Gateway.
 • Impact: propunerea demonstrează impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Propunerea cuprinde atât măsuri, cât și obiective și indicatori pentru monitorizarea progreselor și pentru evaluarea impactului preconizat (pe termen scurt și lung);
 • Sustenabilitate și continuitate: propunerea explică modul în care vor fi implementate și dezvoltate în continuare academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice. Propunerea include elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. Acest plan se va întemeia pe parteneriate solide între furnizorii de formare inițială a cadrelor didactice (anterior intrării în serviciu pentru viitoarele cadre didactice) și furnizorii de dezvoltare profesională continuă (pentru cadrele didactice active). Planul trebuie să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și sustenabilitate financiară, inclusiv identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private), pentru a se asigura faptul că rezultatele și beneficiile obținute vor fi sustenabile pe termen lung.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte (dintr-un total de 100 de puncte), luându-se în considerare și punctajul minim de admitere necesar pentru fiecare dintre cele patru criterii de atribuire: minimum 18 puncte pentru categoria „Relevanța proiectului”; minimum 13 puncte pentru „Calitatea elaborării și punerii în aplicare a proiectului” și minimum 11 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”. În cazurile ex aequo, se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Care sunt regulile de finanțare?

Grantul UE va fi o contribuție la costurile reale ocazionate de proiect (model de finanțare a costurilor reale). Numai costurile eligibile și costurile pe care beneficiarul le-a suportat efectiv pentru punerea în aplicare a proiectului (nu și costurile bugetate).

Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 1,5 milioane EUR

În plus:

 • Parametrii detaliați ai grantului vor fi stabiliți în acordul de grant.
 • Contribuția financiară din partea UE nu poate depăși 80 % din totalul costurilor eligibile. .
 • Valoarea grantului acordat poate fi mai mică decât cea solicitată.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Personalul din învățământul preuniversitar