Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

Apie chartiją

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje (ECHE) nustatyta bendroji europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal programą „Erasmus+“ gali vykdyti aukštosios mokyklos, kokybės sistema.

ECHE yra privaloma visoms programos „Erasmus+“ šalių aukštosioms mokykloms, norinčioms dalyvauti veikloje, kuri pagal šią programą vykdoma siekiant plėtoti pavienių asmenų judumą mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimą inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais.

Šalyse partnerėse įsikūrusioms aukštosioms mokykloms ECHE nėra privaloma; kokybės sistema bus nustatyta aukštųjų mokyklų tarpinstituciniais susitarimais.

Kaip skiriama ECHE?

Kvietimas teikti paraiškas dėl ECHE skyrimo skelbiamas kasmet.

Galite parsisiųsti naujausią ECHE turinčių aukštųjų mokyklų sąrašą.

ECHE skiriama visai programos „Erasmus+“ trukmei iki 2027 m.; kai projektai pradedami paskutiniaisiais programos metais, ECHE galiojimo laikas gali būti pratęstas iki trejų metų (pvz., iki 2030 m.).

Kas sudaro ECHE?

ECHE principai pritaikyti taip, kad atitiktų 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ naujoves, pavyzdžiui, skaitmenizaciją, įtrauktį ir tvarumą.

Tarp svarbiausių naujosios ECHE naujovių yra įsipareigojimas taikant įtraukties strategijas užmegzti ryšius su grupėmis, kurioms nepakankamai atstovaujama judumo srityje, užtikrinti žaliąją praktiką organizuojant „Erasmus+“ veiklą, vykdyti skaitmenizaciją įgyvendinant Europos studento pažymėjimo iniciatyvą ir pasinaudojant „Erasmus+“ mobiliąją programėlę, taip pat įsipareigojimas didinti judžių studentų pilietinį aktyvumą.

Be to, aukštųjų mokyklų prašoma laikytis Tarybos rekomendacijos dėl automatinio abipusio pripažinimo reikalavimų, kad būtų kuo sklandžiau užtikrintas visapusiškas automatinis mokymosi užsienyje laikotarpių pripažinimas ir studentui nereikėtų papildomai mokytis ar laikyti egzaminus.

Nauji ECHE principai parengti konsultuojantis su ECHE darbo grupe, kurią sudaro programos „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų atstovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentų organizacijos.

Informacija apie tai, kaip užtikrinti geresnę jūsų institucijos atitiktį ECHE reikalavimams, pateikiama ECHE gairėse ir ECHE stebėsenos vadove.

Įsivertinimas

Aukštųjų mokyklų vadovai arba programos „Erasmus+“ koordinatoriai gali naudotis ECHE įsivertinimo priemone, kad pagerintų savo institucijos veiklos rezultatus. Įsivertinimas gali padėti suprasti, ar jūsų institucija gerai įgyvendina chartiją.

Rengiama nauja priemonės versija, pritaikyta prie naujosios 2021–2027 m. programos. Ją bus galima rasti šiame puslapyje.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).