Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet-Netværk vedrørende andre uddannelsesområder

Netværk af skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) og/eller videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder læreruddannelse, bør tilføre den nye Jean Monnet-kategori et internationalt aspekt og muliggøre udveksling af god praksis samt fællesundervisning i en gruppe lande.

Aktiviteterne vil fremme en fælles forståelse af læringsmetoder vedrørende EU-emner blandt fagfolk, der arbejder i forskellige sammenhænge, og som står over for forskellige udfordringer og begrænsninger som følge af deres nationale lovgivning og undervisningsplanernes struktur.

Tiltagets mål

Jean Monnet-netværk på andre uddannelsesområder har til formål at støtte skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) og/eller videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder læreruddannelse, og udvide deres viden om, hvordan man underviser i EU-emner, og de tilfører en international dimension til læringsprocessen.

Undervisernes udveksling af viden (samarbejde om specifikke emner og metoder, fællesundervisning og fælles aktiviteter er grundlaget for netværksaktiviteterne. Der kan f.eks. være tale om:

 • Udveksling af oplysninger om indhold og fremme af resultaterne af de anvendte metoder
 • Udvidet samarbejde mellem forskellige skoler, erhvervsuddannelsesinstitutioner (isced 1-4) og/eller udbydere af læreruddannelse, som opnår international erfaring og europæisk fodfæste
 • Udveksling af viden og mobilitet med henblik på fællesundervisning
 • Fremme af samarbejde og etablering af en solid og bæredygtig videnplatform blandt skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), og/eller videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder læreruddannelse.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om Jean Monnet-Netværk inden for andre uddannelsesområder?

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

Ansøgerne (koordinator og fuldgyldige partnere) skal være:

 • skoler, erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) eller videregående uddannelsesinstitutioner, som er i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter, og som tilbyder grunduddannelse eller praktisk uddannelse til undervisere på skoler og/eller erhvervsuddannelsesinstitutioner
 • etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Konsortiets sammensætning

Forslag skal indgives af et konsortium bestående af mindst seks ansøgere (koordinator og fuldgyldige partnere) fra mindst tre forskellige EU-medlemsstater og/eller tredjelande, der er associeret med programmet.                   

Konsortiet skal omfatte:                           

 • mindst fire skoler og/eller udbydere af erhvervsuddannelse (ISCED 1-4)
 • højst to videregående uddannelsesinstitutioner, der tilbyder grunduddannelse og/eller praktisk uddannelse til undervisere på skoler og/eller erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4).

Tilknyttede enheder medregnes ikke i minimumskriterierne for konsortiets sammensætning.  

Projektets varighed

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 14. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Planlægning af et projekt

Jean Monnet-netværk på andre uddannelsesområder skal omfatte et eller flere af følgende:

 • indsamle og drøfte pædagogiske metoder i forbindelse med undervisningsaktiviteter og andre aktiviteter 
 • indsamle og udveksle god praksis for undervisning i EU-emner
 • tilrettelægge fællesundervisning og samarbejdsbaserede undervisningsoplevelser via mobilitet og online.

Ovenstående kan ske på følgende måder:

 • udarbejdelse af dokumenter og vejledning i udbredelse af god praksis
 • fysiske og virtuelle møder
 • fællesundervisning og samarbejdsbaseret undervisning.

Forventet virkning

Kvantitativ

 • Antal tilskudsmodtagere pr. EU-medlemsstat eller tredjeland, der er associeret med programmet, pr. region

Kvalitativ

Jean Monnet-netværk på andre uddannelsesområder forventes at få positive og langvarige virkninger for det almene uddannelsessystem og erhvervsuddannelsessystemet (ISCED 1-4) ved at give deltagerne viden om vellykket praksis for, hvordan elever og studerende fakta og viden om EU formidles til elever og studerende.

Netværkene på andre uddannelsesområder vil give almene uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelsesinstitutioner bedre muligheder for at udvide deres aktiviteter til også at omfatte indhold om EU.

Aktiviteter, der modtager tilskud under Jean Monnet-netværk på andre uddannelsesområder, forventes desuden at skabe følgende resultater for de deltagende organisationer:

 • øget kapacitet til at integrere EU-emner i deres aktiviteter
 • øget international eksponering.

Tildelingskriterier

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

Projektets relevans (højst 25 point)

 • Det omfang, hvori forslaget opfylder Jean Monnet-tiltagets mål:
  • omfatter EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
  • sætter lærere i stand til at udvikle nye færdigheder
  • hjælper med at udveksle oplysninger om og praksis for arbejdet med at give deres lærende bedre kendskab til EU
  • letter lærernes mobilitetserfaringer, så de kan gennemføre fællesundervisning eller fællesvejledning sammen med deres partnere
  • skaber en bedre forståelse af EU og EU's funktionsmåde
  • sætter lærerne i stand til at introducere EU-indhold i deres undervisning.
 • Det omfang, hvori forslaget når ud til de prioriterede målgrupper:
  • skoler og udbydere af erhvervsuddannelse (ISCED 1-4)
  • undervisere
  • studerende.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: de foreslåede aktiviteters kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed.
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet
  • præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
  • demonstrerer sammenhæng mellem projektets mål og aktiviteter
 • Det omfang, hvori de ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer.
 • Strategi for overvågning og evaluering.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

 • Partnerskabets interne organisation:
  • relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos deltagerne i de foreslåede aktiviteter med hensyn til EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit) og med hensyn til det specifikke emne, der er omhandlet i forslaget.
 • samarbejdsaftaler og fordeling af roller, ansvarsområder og opgaver.

Virkning (højst 25 point)

 • Netværkets forventede virkning på lang sigt
  • på skoler og hos udbydere af erhvervsuddannelse:
   • øget kapacitet til at undervise i EU-emner
   • innovativt indhold i udviklingen af nye vinkler for EU-emner i skoler
   • bedre samarbejde og kapacitet til at etablere forbindelser med partnere
   • øget tildeling af finansielle ressourcer til undervisning i EU-emner i institutionen
  •  på de lærere, der er direkte og indirekte involveret i netværkene:
   • styrkelse af deres viden om EU-forhold og fremskridt med at introducere EU-indhold i deres aktiviteter.
 • Formidling og kommunikation:
  • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er involveret i netværkene:
   • skabe opmærksomhed om aktiviteter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
   • nå ud til grupper uden for skoler og udbydere af erhvervsuddannelse.
  • Det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen via:
  • medierne (herunder sociale medier, publikationer osv.)
  • arrangementer.
 • Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at projektresultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 70 point i alt og 15 point for hvert tildelingskriterium. I tilfælde af lighed mellem projekter inden for samme emne prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

Det maksimale EU-bidrag til hvert projekt er på 300 000 EUR.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).
 • De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet. Det faste beløb begrænses til højst 80 % af det anslåede budget, som er fastsat efter evalueringen.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Skolepersonale Ansatte og elever på erhvervsuddannelser