Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Възможности за обучение на служители

„Еразъм+“ предоставя възможности за преподаватели и други служители, работещи в сферата на образованието.

Обучението в чужбина може да включва обмен на опит на работното място, периоди на наблюдение, курсове за професионално развитие или специфични прояви за изграждане на компетентност.

По „Еразъм+“ се подпомага обучение както в образователни институции, така и в имащи отношение организации, работещи извън този сектор.

Възможностите за участие в дейности за професионално развитие са отворени за служители, работещи на всички равнища в образованието.

Висше образование

С „Еразъм+“ се подкрепят периоди на обучение на служители, работещи във висши учебни заведения. По „Еразъм+“ можете да се обучавате във висше учебно заведение в страна по програмата или в държава партньор. Ако работите в институция за висше образование в държава по програмата, можете също да се обучавате в организация извън сектора в държава по програмата или в държава партньор.

Научете повече

Професионално образование и обучение

С „Еразъм+“ се подкрепя професионалното развитие на хора, работещи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез периоди на обучение в чужбина. Тези възможности могат да включват структурирани курсове, задачи за обучение или периоди на обмен на опит на работното място в институция за ПОО или в друга организация, базирана в държава по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Училищно образование

С „Еразъм+“ се подкрепят образователни дейности в чужбина за специалисти в предучилищното, основното и средното образование. Тези възможности могат да включват структурирани курсове, задачи за обучение или периоди на обмен на опит в училища или в други организации, работещи в областта на училищното образование и базирани в държава по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Образование за възрастни

По програма „Еразъм+“ се подпомага обучението в организации за образование за възрастни в чужбина. Тези възможности могат да включват структурирани курсове, задачи за обучение или периоди на обмен на опит в организации, работещи в областта на образованието за възрастни и базирани в държава по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Служители с физически, психически или други увреждания

Налично е допълнително финансиране и служителите имат право на същите помощни услуги като услугите, предлагани на местни служители от приемащите институции.

Научете повече