Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Висше образование

Общ преглед

По програма „Еразъм+“ се подпомагат периоди на преподаване във висши училища (ВУЗ) в чужбина.

Ако работите в сферата на висшето образование, можете да преподавате временно в институция в страна по програмата „Еразъм+“ или страна партньор.

Има също така възможности за служители на организации в страни по програмата,

като например предприятия, публични органи, социални партньори, научноизследователски институти и неправителствени организации.

Продължителност

Периодът на преподаване в друга страна по програмата трябва да бъде минимум 2 дни и максимум 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Ако обменът се извършва между страна по програмата и страна партньор периодът на преподаване трябва да бъде минимум 5 дни и максимум 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

По време на престоя в чужбина, действителното време на преподаване трябва да бъде минимум 8 часа на седмица (дори когато престоят е по-кратък от седмица).

Условия

Ако работите във ВУЗ,вашата институция трябва да притежава хартата за висше образование „Еразъм+“, ако е в страна по програмата, или да е подписала междуинституционално споразумение с приемащата институция, ако е в страна партньор.

В страните по програмата ВУЗ-овете могат също да канят служители от предприятия или други организации в страни по програмата да преподават в тяхната институция.

Преди началото на вашия период на преподаване в чужбина вие, вашият ВУЗ и приемащата институция трябва да подпишете споразумение за мобилност. В този документ се определят вашите учебни цели, права и отговорности, както и как ще се признае периодът на преподаване.

Финансова подкрепа

Безвъзмездни средства на ЕС могат да ви помогнат да покриете част от вашите пътни и дневни разходи по време на престоя ви в чужбина. Тази подкрепа зависи:

  1. От приемащата страна.
  2. В случай на мобилност между страни по програмата — от равнището на търсене от служители от вашата страна, които възнамеряват да преподават в чужбина.
  3. От разстоянието между вашата страна и приемащата страна.
  4. В случай на мобилност между страни по програмата — от наличието на други източници на финансиране във вашата страна или регион.

Ако сте служител в сферата висшето образование и обменът се извършва между страни по програмата, изпращащата ви институция отговаря за извършване на всички плащания. Ако сте служител на предприятие или организация, ВУЗ-ът, който ви е поканил да преподавате, отговаря за плащанията. Ако обменът е между страна по „Еразъм+“ и страна партньор, изпращащата и приемащата институция решават коя от тях ще извършва плащанията.

Равнището на подпомагане при обмен между страни по програмата и страни партньори се публикува в Ръководството за програма „Еразъм+“. Проверете във вашата национална агенция и изпращащия ви ВУЗ какви ставки се прилагат за периоди на преподаване в страни по програмата.

Как да кандидатствате

Можете да кандидатствате за безвъзмездни средства чрез вашето висше училище. ВУЗ-овете избират кандидати за периоди на преподаване в чужбина измежду своите служители или канят служители на предприятия или други организации.

Процесът на подбор трябва да бъде справедлив, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Свържете се с международната служба на вашето висше учебно заведение, за да проверите дали тези възможности са достъпни за вас.

В Ръководството за програма „Еразъм+“ също се предлага подробна информация за тези възможности.

Националните агенции в страните по програмата и националните бюра в страните партньори (когато има такива) могат да отговорят на вашите въпроси и да ви помогнат да кандидатствате.