Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Henkilöstön täydennyskoulutus

Erasmus+ -ohjelmassa on tarjolla kouluttautumismahdollisuuksia opetusalan henkilöstölle, niin opettajille kuin muullekin henkilöstölle.

Ulkomailla suoritettavaan kouluttautumisjaksoon voi sisältyä työhöntutustumista, työnseurantaa, ammatillista täydennyskoulutusta tai valmiuksien kehittämiseen liittyviä erityistapahtumia.

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan kouluttautumista sekä oppilaitoksissa että soveltuvissa opetusalan ulkopuolisissa organisaatiossa.

Ammattitaitoa kehittävät toimet ovat avoimia kaikilla koulutusasteilla toimivalle henkilöstölle.

Korkea-asteen koulutus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan korkea-asteen oppilaitosten henkilöstön kouluttautumisjaksoja Erasmus+ -ohjelmamaiden tai -kumppanimaiden korkea-asteen oppilaitoksissa. Ohjelmamaiden oppilaitosten henkilöstö voi osallistua koulutusjaksolle myös jossakin ohjelma- tai kumppanimaassa sijaitsevassa opetusalan ulkopuolisissa organisaatiossa.

Lisätietoa

Ammatillinen koulutus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan ammatillisen koulutuksen piirissä työskentelevien ammatillista kehittymistä ulkomailla suoritettavien kouluttautumisjaksojen avulla. Näitä ovat erilaiset kurssit, työharjoittelu- tai työnseurantajaksot Erasmus+ -ohjelmamaassa sijaitsevassa ammattikoulutuslaitoksessa tai muussa organisaatiossa.

Lisätietoa

Kouluopetus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan esiasteen, perusasteen ja keskiasteen koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle tarkoitettuja täydennyskoulutusjaksoja ulkomailla. Näitä ovat erilaiset kurssit, työharjoittelu- tai työnseurantajaksot Erasmus+ -ohjelmamaassa sijaitsevassa koulussa tai muussa organisaatiossa.

Lisätietoa

Aikuiskoulutus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan kouluttautumisjaksoja aikuiskoulutusorganisaatioissa ulkomailla. Näitä ovat erilaiset kurssit, työharjoittelu- tai työnseurantajaksot Erasmus+ -ohjelmamaassa sijaitsevassa aikuiskoulutusorganisaatiossa.

Lisätietoa

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi

Erasmus+ -erityistuesta on saatavilla lisärahoitusta, ja henkilöstöllä on oikeus samoihin tukipalveluihin kuin vastaanottavan korkeakoulun omalla henkilöstöllä.

Lisätietoa