Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Училищно образование

Общ преглед

„Еразъм+“ подпомага преподаването в училища в чужбина за учители в детски градини и основни и средни училища.

Преподавайки в чужбина, можете да разширите кръгозора си, да обмените опит с колеги в друга страна и да се запознаете с нови добри практики в областта на образованието.

Тези възможности са достъпни за учители в училища в страни по програмата „Еразъм+“.

Продължителност

Периодът на преподаване в чужбина трябва да трае минимум 2 дни и максимум 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да преподавате в чужбина с „Еразъм+“, вашето училище трябва да кандидатства за участие в проект за мобилност на учители. Проектът за мобилност трябва да бъде част от план за европейско развитие на училището и да отговаря на ясно определени нужди за развитие. В проекта трябва да се гарантира, че вашият опит в чужбина ще бъде признат и споделен по подходящ начин във вашата институция.

Финансова подкрепа

ЕС отпуска безвъзмездни средства на координиращата организация (вашето училище или координатор на консорциум), с които трябва да се покрият вашите пътни и дневни разходи по време на престоя в чужбина и да се подпомогне организацията на обмена от страна на участващите институции.

Как да кандидатствате

Не можете да кандидатствате пряко за безвъзмездни средства като отделно лице. Кандидатурите се подават от училищата (или от координаторите на консорциум от името на училищата), които на свой ред избират кандидати за преподаване в чужбина измежду своя персонал.

Процесът на подбор трябва да бъде справедлив, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Проверете във вашето училище дали тези възможности са достъпни за вас.

В ръководството за програма „Еразъм+“ също се предлага подробна информация за възможностите.

  • Вижте Част Б за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране.

Националните агенции могат да отговорят на въпросите ви и да ви помогнат да кандидатствате.

Мрежата за електронно побратимяване eTwinning позволява на работещите в училища в Европа да общуват, да си сътрудничат, да разработват проекти, да обменят опит и да бъдат част от най-голямата учебна общност в Европа.

Порталът за училищно образование School Education Gateway е платформа, позволяваща на учители, училища, експерти и други да се информират за новости, тенденции, политики, инициативи и дейности в областта на училищното образование, както и да участват в дискусии по важни въпроси със свои колеги.