Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Професионално образование и обучение

Общ преглед

„Еразъм+“ подпомага преподаването в институции за професионално обучение и образование (институция за ПОО) в чужбина.

Ако работите в заведение за ПОО, можете да преподавате временно в друга организация в страна по програмата „Еразъм+“,

като например предприятие, публичен орган, социален партньор, научноизследователски институт или неправителствена организация.

Продължителност

Периодът на преподаване в чужбина трябва да трае минимум 2 дни и максимум 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Условия

Преди да започнете да преподавате в чужбина, вие, вашата институция и приемащата организация, трябва да подпишете споразумение за мобилност. В този документ се определят вашите учебни цели, права и отговорности, както и как ще се признае официално периодът на преподаване.

Финансова подкрепа

Безвъзмездни средства на ЕС могат да ви помогнат да покриете вашите пътни и дневни разходи по време на престоя ви в чужбина, а могат да подпомогнат и организирането на този престой от участващите институции.

Въпреки че са финансирани от ЕС, безвъзмездните средства се управляват от участващите институции , които отговарят за извършването на плащания на участниците в обмена.

Как да кандидатствате

Ако работите в заведение за ПОО, не можете да кандидатствате за безвъзмездни средства като отделно лице. Кандидатурите се подават от съответните институции , които на свой ред избират кандидати за преподаване в чужбина измежду своите служители.

Процесът на подбор трябва да бъде справедлив, прозрачен и добре документиран.

Ако не работите в институция за ПОО , за да преподавате в чужбина в рамките на „Еразъм+“, трябва да получите покана от институция за ПОО .

Научете повече

Свържете се с вашата институция за ПОО , за да проверите дали тези възможности са достъпни за вас.

В Ръководството за програма „Еразъм+“ също се предлага подробна информация за тях.

  • Вижте Част Б за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране.

Националните агенции могат да отговорят на въпросите ви и да ви помогнат да кандидатствате.