Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Mobilitetsverksamhet för studerande och personal inom vuxenutbildning

Denna insats stöder anordnare av vuxenutbildning och andra organisationer som är verksamma inom vuxenutbildning som vill anordna mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte för studerande och personal inom vuxenutbildning.

Programmet stöder många olika typer av verksamhet, bland annat jobbskuggning och fortbildning för personal, mobilitetsverksamhet för grupper av vuxenstuderande med sämre förutsättningar (särskilt lågkvalificerade vuxenstuderande), inbjudna experter och andra verksamheter enligt vad som anges nedan.

De deltagande organisationerna ska aktivt främja inkludering och mångfald, miljömässig hållbarhet och digital utbildning genom sina verksamheter De bör göra detta genom att använda de särskilda finansieringsmöjligheter som programmet tillhandahåller för dessa ändamål, öka medvetenheten om dessa frågor bland sina deltagare, utbyta bästa praxis och utforma sina verksamheter på lämpligt sätt.

INSATSENS MÅL

Syftet med den mobilitetsverksamhet som finansieras genom Erasmus+ är att ge enskilda personer lärandemöjligheter och stödja internationalisering och institutionell utveckling av anordnare av vuxenutbildning och andra organisationer som är verksamma på vuxenutbildningsområdet. Insatsen kommer att bidra till genomförandet av den europeiska kompetensagendan och inrättandet av det europeiska området för utbildning. Denna insats har följande särskilda mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja värden som inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.
 • Förbättra kvaliteten på formell, informell och icke-formell vuxenutbildning i Europa för de nyckelkompetenser som fastställts i EU-ramen (2018), inklusive grundläggande färdigheter (läs- och skrivkunnighet och räknefärdigheter samt digitala färdigheter) och andra viktiga kunskaper för livet.
 • Utvidga och bredda utbudet av vuxenutbildning genom professionalisering av utbildare och bygga upp kapaciteten hos vuxenutbildningsanordnare.
 • Förenkla genomförandet av och tillgången till undervisnings- och lärandeprogram av hög kvalitet inom alla former av vuxenutbildning och anpassa dem till individens och samhällets behov i stort.
 • Bygga upp kapaciteten hos vuxenutbildningsanordnare så att de kan genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet.
 • öka deltagandet av vuxna i alla åldrar och med olika socioekonomisk bakgrund i vuxenutbildning, särskilt genom att främja deltagandet av organisationer som arbetar med mindre gynnade studerande, små vuxenutbildningsanordnare, nya deltagare i programmet, mindre erfarna organisationer och lokalt baserade gräsrotsorganisationer.

HUR FÅR JAG TILLGÅNG TILL ERASMUS+ MOBILITETSMÖJLIGHETER?

Anordnare av vuxenutbildning och andra organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet kan ansöka om finansiering på två sätt.

 • Kortvariga mobilitetsprojekt för studenter och personal ger de sökande organisationerna möjlighet att organisera olika typer av mobilitetsverksamhet under sex till arton månader. Kortvariga projekt är det lämpligaste valet för organisationer som provar på Erasmus för första gången eller organisationer som endast vill organisera ett begränsat antal verksamheter.
 • Ackrediterade mobilitetsprojekt för studerande och personal är endast öppna för organisationer som har en Erasmusackreditering inom vuxenutbildning. Genom denna särskilda finansiering får ackrediterade organisationer regelbunden finansiering för mobilitetsverksamhet som hjälper dem att gradvis genomföra sin Erasmusplan.

Erasmusackrediteringen är öppen för organisationer som regelbundet vill organisera mobilitetsverksamhet. Tidigare erfarenhet av programmet är inte ett ansökningskrav. Du hittar mer information om denna möjlighet i kapitlet om Erasmusackreditering inom vuxenutbildning, yrkesutbildning och skolutbildning i denna handledning.

Organisationerna kan dessutom ansluta sig till programmet utan att ansöka, på följande sätt:

 • Ansluta sig till ett befintligt mobilitetskonsortium inom Erasmus som leds av en ackrediterad konsortiesamordanare i det egna landet och som godkänner nya medlemmar i konsortiet.
 • Ta emot deltagare från ett annat land: alla organisationer kan ta emot deltagare från en partnerorganisation utomlands. Att bli värdorganisation är en värdefull erfarenhet och ett bra sätt för organisationerna att bygga upp partnerskap och bekanta sig med programmet innan de ansöker.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Den sökande organisationen är nyckelaktören i projekt inom programområde 1. Den sökande organisationen utarbetar och lämnar in ansökan, undertecknar bidragsavtalet, genomför mobilitetsverksamheten och rapporterar till det nationella programkontoret. Ansökningsförfarandet för både kortvariga projekt och Erasmusackrediteringen inriktas på den sökande organisationens behov och planer.

De flesta av de tillgängliga verksamheterna är utgående mobilitetsverksamhet. Detta innebär att den sökande organisationen agerar som en sändande organisation: den väljer ut deltagare och sänder dem till en värdorganisation utomlands. Det finns dessutom särskilda typer av verksamheter där den sökande organisationen ges möjlighet att bjuda in experter, lärare och utbildare på yrkesutbildningsområdet till organisationen. Syftet med mottagningsverksamheten är inte att skapa tvåvägsutbyten, utan att bjuda in personer som kan bidra till att utveckla och internationalisera den sökande organisationen. Erasmus+ stöder verktyg för att göra det enklare att hitta partnerskolor utomlands: Epale.

Alla verksamheter som stöds inom denna insats måste genomföras enligt kvalitetsnormerna för Erasmus. Kvalitetsstandarderna för Erasmus omfattar konkreta metoder för hur olika uppgifter i projektet ska genomföras, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat och utbyta projektresultat. Du hittar den fullständiga texten om kvalitetsstandarderna för Erasmus på följande länk på Europawebbplatsen: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en.

I avsnittet nedan ges information om förhållandet mellan format och innehåll för mobilitetsverksamhet i syfte att säkerställa mobilitetsverksamheter av god kvalitet.

Inkludering och mångfald

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet säkerställa att de erbjuder inkluderande och rättvis mobilitetsverksamhet för alla deltagare, oavsett bakgrund. När organisationen väljer deltagare till projektverksamheterna är det viktigt att de tar hänsyn till vissa nyckelfaktorer, såsom deltagarnas motivation, meriter, personliga utveckling och lärandebehov. Vid valet av personal som ska delta i projektverksamheten är det också viktigt att se till deras fortbildning kommer alla till godo i organisationen.

Under förberedandet, genomförandet och uppföljningen av mobilitetsverksamheten bör de sändande och mottagande organisationerna involvera deltagarna i viktiga beslut för att säkerställa maximal nytta och effekt för varje deltagare.

Deltagande organisationer som tillhandahåller utbildning uppmuntras att aktivt skapa och underlätta mobilitetsverksamhet, t.ex. genom att lägga in ”mobilitetsfönster” i sin akademiska kalender och fastställa standardrutiner för återintegrering av återvändande deltagare.

Miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. Dessa principer bör prägla förberedelserna och genomförandet av all programverksamhet, särskilt genom utnyttjande av det särskilda ekonomiska stöd som programmet tillhandahåller för att främja hållbara sätt att resa. Organisationer som tillhandahåller utbildning bör integrera dessa principer i det dagliga arbetet och aktivt främja ett förändrat tänkesätt och beteende bland deltagare och personal.

Den digitala omställningen inom allmän och yrkesinriktad utbildning

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus hjälper programmet alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på lärandet och undervisningen. Undervisningspersonal och administrativ personal kan också delta utbildningsprogram för digitala färdigheter, med målet att förvärva relevanta digitala färdigheter så att de kan använda digital teknik i kurser och digitalisera administrationen.

Deltagande i det demokratiska livet

Programmet syftar till att hjälpa deltagarna att upptäcka fördelarna med ett aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. De lärande- och undervisningsmöjligheter som stöds bör därför syfta till att förstärka deltagarnas förmåga att delta i olika samhällssfärer. Programmet kommer därför att främja utveckling av sociala och interkulturella kompetenser, kritiskt tänkande och mediekunskap. Projekten ska ge möjligheter att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och medborgerligt genom formellt eller icke-formellt lärande. Projekten ska öka och förbättra kunskaperna om och förståelsen av Europeiska unionen, särskilt när det gäller EU:s gemensamma värden, respekt för demokratiska principer, människans värdighet och principerna om enhet och mångfald, interkulturell dialog samt Europas sociala, kulturella och historiska arv.

Utveckling av nyckelkompetenser

Programmet stöder livslång utveckling och förstärkning av de nyckelkompetenser[1] som behövs för personlig utveckling och personligt förverkligande, anställbarhet, ett aktivt medborgarskap och social inkludering. De deltagande organisationerna ska erbjuda utbildnings- och lärandeverksamheter som är anpassade till de studerandes specifika behov, hjälpa dem att bli ekonomiskt oberoende och undanröja de hinder som de möter i kontakter med skolan och samhället.

VERKSAMHET

I detta avsnitt beskrivs de typer av verksamhet som kan beviljas bidrag genom Erasmus+, både i samband med kortvariga och ackrediterade projekt.

För alla verksamheter kan kompletterande stöd beviljas för personer som följer med deltagare med sämre förutsättningar. Medföljande personer kan få stöd under hela den tid som insatsen pågår eller under en del av perioden.

Personalmobilitet

Tillgängliga format

 • Jobbskuggning (2–60 dagar)
 • Undervisningsuppdrag (2–365 dagar)
 • Kurser och utbildningar (2–30 dagar)

För kurser och utbildningar begränsas de stödberättigande kursavgifterna till totalt tio dagar per deltagare. Valet av kurser och utbildningar är sökandens ansvar. Följande kvalitetsnormer har utformats för att vägleda sökande i valet av kursarrangörer: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en.

Utöver fysisk mobilitet kan all mobilitetsverksamhet för personal kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Målgrupper

Målgrupperna är lärare, utbildare och alla andra icke-undervisande experter och personal inom vuxenutbildning.

Bidragsberättigade icke-undervisande personal är personer som arbetar inom vuxenutbildning, antingen hos anordnare av vuxenutbildning (t.ex. ledningspersonal) eller inom andra organisationer som är verksamma inom vuxenutbildning (t.ex. volontärer, studievägledare, politiska samordnare med ansvar för vuxenutbildning).

Deltagarna måste arbeta inom den sändande organisationen eller regelbundet samarbeta med denna för att bidra till genomförandet av organisationens kärnverksamheter (t.ex. som externa utbildare, sakkunniga eller volontärer).

I samtliga fall måste de arbetsuppgifter som kopplar deltagaren till den sändande organisationen dokumenteras på ett sådant sätt att det nationella programkontoret kan kontrollera kopplingen (t.ex. genom ett anställnings- eller volontäravtal, arbetsbeskrivningar eller liknande handlingar). De nationella programkontoren ska fastställa transparenta och konsekventa bestämmelser om vilka typer av arbetsrelationer som är godtagbara och vilka styrkande handlingar som krävs i deras land.

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras utomlands, i programländer.

Mobilitetsverksamhet för studerande

Tillgängliga format

 • Mobilitet för grupper av vuxenstuderande (2–30 dagar, minst två studerande per grupp)
 • Individuell mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande (2–30 dagar)

I all mobilitetsverksamhet för studerande kan fysisk mobilitet kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Mobilitet för grupper av vuxenstuderande: en grupp vuxenstuderande från den sändande organisationen kan tillbringa en tid i ett annat land för att delta i innovativt lärande som anordnas av en värdorganisation. Verksamheten kan bestå av en kombination av olika formella, informella och icke-formella metoder för lärande, såsom ömsesidigt lärande, arbetsplatsförlagt lärande, volontärverksamhet och andra innovativa metoder. Kvalificerade utbildare från den sändande organisationen måste följa med de studerande och stanna kvar under hela verksamhetsperioden. Mobilitetsverksamhet i grupp bör inriktas på nyckelkompetenser för vuxenstuderande eller på inslag som inkludering och mångfald, digital kompetens, miljömässig hållbarhet och delaktighet i programmet.

Individuell mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande: Vuxenstuderande kan tillbringa en tid utomlands hos en värdorganisation för att förbättra sina kunskaper och färdigheter. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje elev. Lärandeprogrammet kan bestå av en kombination av olika formella, informella och icke-formella undervisningsmetoder, såsom lektionsundervisning, arbetsplatsförlagt lärande, jobbskuggning, observation och andra innovativa metoder.

Målgrupper

Målgrupperna är vuxenstuderande med sämre förutsättningar, särskilt lågkvalificerade vuxenstuderande. Deltagarna måste vara inskrivna i ett vuxenutbildningsprogram hos den sändande organisationen[2].

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras utomlands, i ett programland.

Andra bidragsberättigande verksamheter

Tillgängliga format

 • Inbjudna experter (2–60 dagar)
 • Ta emot blivande lärare och utbildare (10–365 dagar)
 • Förberedande besök

Inbjudna experter: organisationerna kan bjuda in utbildare, lärare, politiskt sakkunniga eller andra kvalificerade yrkesutövare från andra länder som kan bidra till att förbättra den mottagande organisationens undervisning och lärande. Inbjudna experter kan exempelvis utbilda den mottagande organisationens personal, lära ut nya undervisningsmetoder eller bidra till att överföra god praxis för organisation och ledning.

Ta emot blivande lärare och utbildare: sökande organisationer kan ta emot blivande lärare som vill tillbringa en praktikperiod utomlands. Den mottagande organisationen får bidrag för att organisera verksamheten, medan den sändande organisationen bör stå för resekostnader och individuellt stöd (den sändande organisationen kan också ansöka om finansiering från Erasmus+ för detta ändamål).

Förberedande besök: organisationerna kan organisera ett förberedande besök hos den mottagande partnern innan mobilitetsverksamheten genomförs. Förberedande besök är inte en fristående verksamhet, utan en kompletterande åtgärd till stöd för personalens eller de studerandes mobilitet. Förberedande besök måste vara klart och tydligt motiverade och syfta till att utöka mobilitetsverksamhetens omfattning och förbättra kvaliteten. De kan exempelvis organiseras för att inleda samarbete med en ny partnerorganisation eller att förbereda längre mobilitetsperioder. Förberedande besök får däremot inte anordnas för att förbereda kurser eller utbildningsaktiviteter för personal.

Målgrupper

Inbjudna experter kan vara personer från ett annat programland med relevant sakkunskap.

Möjligheten att ta emot blivande lärare och utbildare är öppen för deltagare som är inskrivna i eller nyligen utexaminerade[3] från ett lärarutbildningsprogram (eller motsvarande utbildningsprogram för yrkeslärare eller utbildare) i ett annat programland.

Förberedande besök kan genomföras av personal som är direkt involverad i organisationen av projektverksamheter och samarbetar med den sändande organisationen eller med en samordnare för ett mobilitetskonsortium. Undantagsvis kan deltagare med sämre förutsättningar följa med på förberedande besök för de verksamheter som de ska delta i.

Krav avseende plats för verksamheten

Förberedande besök får genomföras i programländer.

Platsen för verksamheten när det gäller inbjudna experter och blivande lärare/utbildare är alltid den bidragsmottagande organisationen (inklusive konsortiemedlemmar).

KORTVARIGA PROJEKT FÖR MOBILITET FÖR STUDERANDE OCH PERSONAL INOM VUXENUTBILDNING

Kortvariga mobilitetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildning är ett direkt och enkelt sätt att delta i Erasmus+. Syftet är att organisationer enkelt ska kunna organisera aktiviteter och få erfarenhet av programmet.

För att det ska vara enkelt att organisera kortvariga projekt finns det begränsningar för antalet deltagare och projektets varaktighet. Detta format är endast tillgängligt för enskilda organisationer, inte för konsortiesamordnare. Ackrediterade organisationer kan inte ansöka om bidrag för kortvariga projekt eftersom de redan har permanent tillgång till finansiering från Erasmus+.

Ansökan om kortvariga projekt omfattar en förteckning över och beskrivning av de verksamheter som den sökande organisationen planerar att organisera.

kriterier för bidragsberättigande

Organisationer som kan få stöd: vem kan söka?

Följande organisationer får[4] ansöka:

 1. Organisationer som bedriver formell, informell och icke-formell vuxenutbildning[5].
 2. Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan och andra organisationer som har någon roll inom vuxenutbildning

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom vuxenutbildning kan dock inte ansöka om kortvariga projekt.

Länder som får delta

Alla sökande organisationer måste ha sitt säte i ett programland.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

Sista ansökningsdagar

Första rundan för alla nationella programkontor: 11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Andra rundan för nationella programkontor som beslutar att införa en andra tidsfrist: 5 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid)

De nationella programkontoren kommer att informera de sökande om att de inför en andra tidsfrist via sina webbplatser.

Datum för projektstart

Följande startdatum kan väljas för projekten:

 • Första rundan: mellan den 1 september och den 31 december samma år.
 • Andra rundan: mellan den 1 januari och den 31 maj följande år.

Projektets varaktighet

6 till 18 månader

Antal ansökningar

Organisationerna kan endast ansöka om ett kortvarigt projekt inom vuxenutbildning per urvalsrunda.

Organisationer som får bidrag för kortvariga projekt under den första ansökningsrundan kan inte ansöka under den andra rundan för samma ansökningsomgång.

Organisationerna kan beviljas högst tre bidrag för kortvariga projekt inom vuxenutbildning inom en period av fem på varandra år då ansökningsomgångar utlyses. Bidrag som har beviljats under perioden 2014–2020 räknas inte med i denna gräns.

Tillgängliga verksamheter

Alla typer av vuxenutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamheter”.

Projektets omfattning

Ansökan om kortvariga projekt får omfatta högst 30 deltagare i mobilitetsverksamheten.

Förberedande besök och medföljande personers deltagande räknas inte med i denna gräns.

Tilldelningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående kriterier och viktningar. För att komma ifråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 60 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans

(högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökandens profil, erfarenhet, verksamheter och målgrupp är relevanta inom vuxenutbildning,
 • projektförslaget är relevant för insatsens mål,
 • projektförslaget är relevant för följande särskilda prioriteringar:
  • Stödja nya deltagare i insatsen samt mindre erfarna organisationer.
  • Stödja deltagare med sämre förutsättningar.

Projektutformningens kvalitet

(högsta poäng: 40)

I vilken utsträckning

 • det föreslagna projektets mål på ett tydligt och konkret sätt är inriktade på behoven hos den sökande organisationen, dess personal och studerande,
 • de föreslagna verksamheterna och deras innehåll är lämpliga för att uppnå projektets mål,
 • det finns en tydlig arbetsplan för var och en av de föreslagna verksamheterna,
 • projektet omfattar miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder.
 • projektet stöder användning av digitala verktyg och inlärningsmetoder som komplement till den fysiska mobiliteten och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer.

Uppföljningsåtgärdernas kvalitet

(högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att integrera resultaten av mobilitetsverksamheten i organisationens vanliga arbete,
 • sökanden har föreslagit en lämplig metod för att utvärdera projektresultaten,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom den egna organisationen, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering.

ACKREDITERADE MOBILITETSPROJEKT FÖR STUDERANDE OCH PERSONAL INOM VUXENUTBILDNING

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom vuxenutbildning kan ansöka om finansiering från en särskild finansieringsdel som endast är öppen för dem. Ansökningarna baseras på den tidigare godkända Erasmusplanen, så organisationerna behöver inte lämna in en detaljerad förteckning över och beskrivning av de planerade verksamheterna. Syftet med ansökningarna är i stället att uppskatta budgeten för de kommande verksamheterna.

Kriterier för bidragsberättigande

Organisationer som kan få stöd: vem kan söka?

Organisationer som har en giltig Erasmusackreditering inom vuxenutbildning.

Mobilitetskonsortium

Organisationer som har en Erasmusackreditering som samordnare av mobilitetskonsortium måste ansöka som konsortier.

En förteckning över konsortiemedlemmarna ska bifogas ansökan och förteckningen måste omfatta minst en medlemsorganisation förutom samordnaren.

Alla organisationer som uppfyller kriterierna för bidragsberättigande för ett ackrediterat mobilitetsprojekt kan bli medlemmar i ett mobilitetskonsortium. Konsortiemedlemmar behöver inte ha en Erasmusackreditering.

Organisationer som deltar i ett mobilitetskonsortium kan få finansiering enligt högst två bidragsavtal inom programområde 1 inom vuxenutbildning under samma ansökningsomgång. Vuxenutbildningsorganisationer som får bidrag för ett kortvarigt program eller ett ackrediterat projekt kan därför endast delta i ett ytterligare mobilitetskonsortium inom vuxenutbildning som medlemsorganisationer. Andra organisationer kan delta i upp till två mobilitetskonsortier.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

Sista ansökningsdag

11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Datum för projektstart

1 september samma år

Projektets varaktighet

Alla ackrediterade projekt kommer att ha en inledande varaktighet på 15 månader. Efter tolv månader har alla stödmottagare möjlighet att förlänga projektet upp till en total varaktighet på 24 månader.

Antal ansökningar

Ackrediterade organisationer får bara ansöka en gång per urvalsrunda.

Tillgängliga verksamheter

Alla typer av vuxenutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamheter”.

Projektets omfattning

Det finns inga begränsningar för antalet deltagare i ackrediterade projekt, förutom eventuella begränsningar som har fastställts vid budgettilldelningen.

Budgettilldelning

Kvaliteten på sökandens Erasmusplan har bedömts i samband med ansökan om ackreditering och därför kommer ingen kvalitativ bedömning att göras i samband med budgettilldelningen. Alla bidragsberättigade bidragsansökningar får finansiering.

Det beviljade bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Den totala budget som finns tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande.
 • De berörda verksamheterna.
 • Grundbidrag och högsta bidrag.
 • Följande tilldelningskriterier: Ekonomiskt resultat, kvalitativt resultat, politiska prioriteringar och geografisk balans (om det nationella programkontoret tillämpar sådana regler).

Det nationella programkontoret kommer att offentliggöra detaljerade regler för grundbidrag och högsta bidrag, poäng för tilldelningskriterierna, viktning av varje kriterium, fördelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt innan tidsfristen för ansökningsomgången löper ut.

FINANSIERINGSREGLER

Följande finansieringsregler gäller för kortvariga projekt och ackrediterade projekt.

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten och som inte omfattas av andra utgiftskategorier.

Till exempel förberedelser (pedagogiska och interkulturella aspekter och annat), mentorsverksamhet, övervakning och stöd för deltagarna under mobilitetsperioden, tjänster, verktyg och utrustning som behövs för virtuella komponenter i blandade aktiviteter, erkännande av läranderesultat, utbyte av resultat och åtgärder att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten.

Det organisatoriska stödet täcker både de sändande och mottagande organisationernas utgifter (förutom personalmobilitet för kurser och utbildningar). Organisationerna kommer överens om hur bidraget ska fördelas.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

100 euro

 • Per deltagare i gruppmobilitet
 • Per deltagare i personalmobilitet för kurser och utbildningar
 • Per inbjuden expert
 • Per blivande lärare eller utbildare som tas emot

350 euro 200 euro efter den hundrade deltagaren i samma typ av verksamhet

 • Per deltagare i kortvarig individuell mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande
 • Per deltagare i personalmobilitet för jobbskuggning eller undervisningsuppdrag

Resor

Bidrag till deltagarnas och de medföljande personernas kostnader för en tur- och returresa från ursprungsorten till platsen för verksamheten.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten[6] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen[7].

Reseavstånd

Vanlig resa

Miljövänligt resande

0–99 km

23 euro

 

100–499 km

180 euro

210 euro

500–1 999 km

275 euro

320 euro

2 000–2 999 km

360 euro

410 euro

3 000–3 999 km

530 euro

610 euro

4 000–7 999 km

820 euro

 

8 000 km eller mer

1500 euro

 

Individuellt stöd

Kostnader för uppehälle för deltagare och medföljande personer[8] under aktiviteten.

Om så krävs: Kostnaderna för uppehälle kan omfatta restiden före och efter aktiviteten, högst två resdagar för deltagare med standardresebidrag och högst fyra ytterligare dagar för deltagare med grönt resebidrag.

Finansieringsform: Bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antal personer, vistelsens längd och mottagande land[9].

Deltagarkategori

Landgrupp 1

Landgrupp 2

Landgrupp 3

Personal

90–180 euro

80–160 euro

70–140 euro

Studerande

35–120 euro

30–104 euro

25–88 euro

Ovanstående belopp är grundbelopp per verksamhetsdag. Varje nationellt programkontor beslutar om de exakta grundbeloppen inom de tillåtna intervallen.

Grundbeloppet betalas fram till den 14:e verksamhetsdagen. Från den 15:e verksamhetsdagen motsvarar beloppet 70 % av grundbeloppet. Beloppen avrundas till närmaste hela euro.

Inkluderingsstöd

Kostnaderna för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med sämre förutsättningar.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med sämre förutsättningar.

100 euro per deltagare

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om de inte redan täcks via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd)

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Förberedande besök

Kostnader för resor och uppehälle för deltagande i förberedande besök.

Finansieringsform: enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

575 euro per deltagare, högst tre deltagare per besök

Kursavgifter

Kostnader avseende inskrivningsavgifter för kurser och utbildningar.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på verksamhetens varaktighet.

80 euro per deltagare per dag; varje anställd kan få högst 800 euro i bidrag för kursavgifter enligt bidragsavtalet.

Språkstöd

Kostnader för tillhandahållande av språkstudiematerial och språkundervisning för deltagare som behöver förbättra kunskaperna i det språk som de kommer att använda i studierna eller som undervisningen kommer att ske på under verksamheten.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

150 euro per deltagare som har rätt till webbaserat språkstöd och inte kan utnyttja det på grund av att det språk eller den nivå som de behöver inte finns tillgängliga, förutom personalmobilitet som är kortare än 31 dagar. Språkstöd tillhandahålls inte för vuxenstuderande som deltar i gruppmobilitet.

Särskilda kostnader

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Dyra resekostnader för deltagare och medföljande personer som inte täcks av standardresebidraget på grund av stort geografiskt avstånd eller andra hinder.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Kostnader för finansiell garanti: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Dyra resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna.

 1. Nyckelkompetenser – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_sv

 2. Bidragsberättigande program för vuxenutbildningsprogram och lågkvalificerade vuxenstuderande i varje programland ska fastställas av den behöriga nationella myndigheten och offentliggöras på det relevanta nationella programkontorets webbplats. I princip anses personer som inte har slutfört åtminstone gymnasieutbildning utgöra lågkvalificerade vuxenstuderande.

 3. Nyutexaminerade får delta i upp till tolv månader efter examen. Om deltagarna har fullgjort obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period.

 4. Bidragsberättigande organisationer i varje programland fastställs av den behöriga nationella myndigheten och offentliggörs på det nationella programkontorets webbplats tillsammans med relevanta exempel.

 5. Utan att det påverkar de definitioner som de behöriga nationella myndigheterna har fastställt bör man tänka på att organisationer som anordnar yrkesutbildning för vuxna i allmänhet betraktas som yrkesutbildningsanordnare och inte som anordnare av vuxenutbildning. Mer information finns i de tillämpliga definitionerna på det nationella programkontorets webbplats.

 6. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. 500–1 999 km).    

 7. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm

 8. För medföljande personer tillämpas beloppen för personal. I undantagsfall då den medföljande personen behöver vistas utomlands i mer än 60 dagar stöds extra kostnader för uppehälle efter den 60:e dagen under budgetrubriken ”Inkluderingsstöd”.

 9. Grupper av mottagande länder:

  Landgrupp 1: Norge, Danmark, Luxemburg,, Island, Sverige, Irland, Finland och Liechtenstein.

  Landgrupp 2: Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta och Portugal.

  Landgrupp 3: Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien och Serbien