Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vysokoškolské vzdelávanie

Prehľad

Erasmus+ podporuje mobilitu učiteľov a pomáha organizovať obdobia výučby v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania (IVZ) v zahraničí.

Ak pracujete v oblasti vysokoškolského vzdelávania, môžete sa zúčastniť pobytu pre učiteľov v krajine účastniacej sa programu Erasmus+ alebo v partnerskej krajine.

Príležitosť učiť majú aj zamestnanci organizácií v krajinách účastniacich sa programu.

Ide napríklad o podniky, verejné orgány, sociálnych parterov, výskumné ústavy a mimovládne organizácie.

Trvanie

Ak sa mobilita uskutočňuje medzi dvoma krajinami účastniacimi sa programu, obdobie výučby musí trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Ak sa mobilita uskutočňuje medzi krajinou účastniacou sa programu a partnerskou krajinou, obdobie výučby musí trvať minimálne 5 dní a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Počas vášho pobytu v zahraničí musí samotná výučba predstavovať aspoň 8 hodín za týždeň (alebo za kratšie obdobie).

Podmienky

Ak pracujete v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, musí byť vaša inštitúcia signatárom Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie (v prípade krajín účastniacich sa programu) alebo musela podpísať s prijímajúcou inštitúciou medziinštitucionálnu dohodu (v prípade partnerských krajín).

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania krajín účastniacich sa programu môžu pozvať zamestnancov z podnikov alebo iných organizácií z krajín účastniacich sa programu, aby u nich vyučovali.

Pred začatím výučby vy, vaša inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, a prijímajúca inštitúcia podpíšete zmluvu o mobilite. V tomto dokumente sa uvedú ciele výučby, práva a povinnosti a spôsob uznania vášho obdobia výučby.

Finančná podpora

Granty EÚ slúžia na čiastočné pokrytie cestovných a životných nákladov počas vášho pôsobenia v zahraničí a závisia od:

  1. prijímajúcej krajiny,
  2. v prípade mobility v rámci krajín účastniacich sa programu – od všeobecnej úrovne dopytu zamestnancov z vašej krajiny, ktorí chcú vyučovať v zahraničí,
  3. vzdialenosti medzi vašou krajinou a prijímajúcou krajinou,
  4. v prípade mobility v rámci krajín účastniacich sa programu – od dostupnosti iných finančných zdrojov vo vašej krajine alebo regióne.

Ak svoje obdobie výučby v zahraničí vykonávate v rámci krajín účastniacich sa programu ako zamestnanec vysokoškolského vzdelávania, vaša vysielajúca inštitúcia bude zodpovedná za všetky platby. Ak ste zamestnancom podniku alebo organizácie, inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktorá vás pozvala, bude zodpovedná aj za platby. Ak svoje obdobie výučby budete vykonávať v rámci krajiny účastniacej sa programu a partnerskej krajinou, vaša vysielajúca a prijímajúca inštitúcia sa dohodnú na tom, kto bude vykonávať platby.

Výška grantov v prípade výučby v zahraničí, ktorá sa uskutočňuje medzi krajinou účastniacou sa programu a partnerskou krajinou, je uverejnená v sprievodcovi programom Erasmus+. Informácie o platných sadzbách, ktoré sa vzťahujú na obdobia výučby medzi krajinami účastniacimi sa programu, vám poskytne vaša národná agentúra a inštitúcia vysokoškolského vzdelávania.

Ako podať žiadosť

Žiadosť o grant podáte prostredníctvom vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vyberú kandidátov na výučbu v zahraničí z radov svojich zamestnancov alebo pozvú zamestnancov podnikov alebo iných organizácií.

Výber zamestnancov na účely výučby v zahraničí by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Ďalšie informácie

Kontaktujte oddelenie pre medzinárodné záležitosti vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a informujte sa, či môžete využiť tieto možnosti.

Sprievodca programom takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností.

Národné agentúry (pre krajiny účastniace sa programu) a národné kancelárie (pre partnerské krajiny) odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.