Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Školské vzdelávanie

Prehľad

Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v školách v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania.

Vďaka výučbe v zahraničí môžete nadobudnúť širší pohľad na oblasť vzdelávania, vymieňať si poznatky so svojimi kolegami z inej krajiny a preberať osvedčené postupy v oblasti vzdelávania.

Tieto výmeny pre učiteľov sa uskutočňujú medzi školami v krajinách účastniacich sa programu Erasmus+.

Trvanie

Obdobie výučby musí trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Aby ste mohli učiť v zahraničí v rámci programu Erasmus+, vaša škola musí byť zapojená do mobilitného projektu v oblasti školského vzdelávania. Tento projekt musí byť zahrnutý do európskeho plánu rozvoja týkajúceho sa vašej školy a musí zodpovedať jasne označeným potrebám rozvoja. Škola musí zabezpečiť riadne uznanie a šírenie vašej zahraničnej skúsenosti v celej inštitúcii.

Finančná podpora

Granty EÚ sa vyplácajú koordinujúcej organizácii (vašej škole alebo koordinátorovi konzorcia) a majú pokryť vaše cestovné a životné náklady počas vášho pôsobenia v zahraničí, ako aj poskytnúť organizačnú podporu pre zúčastnené organizácie.

Ako podať žiadosť?

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo. Žiadosti musia podať školy (alebo koordinátori konzorcia v mene škôl), ktoré z radov svojich zamestnancov vyberú kandidátov na výučbové pobyty v zahraničí.

Výber zamestnancov na účely výučby v zahraničí by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Ďalšie informácie

Informujte sa vo vašej škole, či môžete využiť tieto možnosti.

Program Erasmus+ takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností:

  • pozrite si časť B týkajúcu sa kritérií poskytnutia grantu, kritérií oprávnenosti a pravidiel financovania

Národné agentúry odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.

eTwinning je platforma pre školy, v rámci ktorej môžu jednotlivci pracujúci v európskych školách komunikovať, spolupracovať, pripravovať projekty, vymieňať si skúsenosti a byť súčasťou najväčšej vzdelávacej komunity v Európe.

Portál School Education Gateway je platforma, prostredníctvom ktorej môžu učitelia, školy, odborníci a ďalší záujemcovia nájsť informácie o aktualitách, trendoch, politikách, iniciatívach a činnostiach v oblasti školského vzdelávania a prispievať diskusiami a riešeniami dôležitých otázok.