Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odborné vzdelávanie a príprava

Prehľad

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať výučbové pobyty v inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v zahraničí.

Ak pracujete v oblasti OVP, môžete sa zúčastniť na výučbovom pobyte v inej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Ide napríklad o podniky, verejné orgány, sociálnych parterov, výskumné ústavy a mimovládne organizácie.

Trvanie

Výučbový pobyt musí trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Pred začatím výučby vy, vaša inštitúcia a prijímajúca organizácia uzavriete zmluvu o mobilite. V tomto dokumente sa uvedú ciele pobytu, práva a povinnosti a spôsob úradného uznania vašej odbornej prípravy.

Finančná podpora

Granty EÚ majú pokryť vaše cestovné a životné náklady počas vášho pôsobenia v zahraničí, ako aj poskytnúť organizačnú podporu zúčastneným inštitúciám.

Hoci granty financuje EÚ, riadia ich dotknuté inštitúcie OVP, ktoré sú zodpovedné za úhradu platieb jednotlivcom.

Ako podať žiadosť

Ak pracujete v oblasti OVP, nemôžete požiadať o grant ako jednotlivec. Žiadosti podávajú inštitúcie OVP, ktoré vyberajú kandidátov na výučbové pobyty v zahraničí spomedzi svojich zamestnancov.

Výber zamestnancov by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Ak nepracujete v OVP a chcete absolvovať výučbový pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+, musíte mať pozvanie OVP OVP.

Ďalšie informácie

Kontaktujte svoju OVP a informujte sa, či môžete využiť tieto možnosti.

Sprievodca programom Erasmus+ takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností:

  • pozrite si časť B týkajúcu sa kritérií na pridelenie grantu, kritérií oprávnenosti a pravidiel financovania

Národné agentúry odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.