Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Malé partnerstvá

Malé partnerstvá sú určené na rozširovanie prístupu k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v sektoroch školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a v oblastiach mládeže a športu ťažké osloviť. Táto akcia, na ktorú sa organizáciám udeľujú nižšie granty, má kratšie trvanie a jednoduchšie administratívne požiadavky v porovnaní s kooperačnými partnerstvami, zameriava sa na oslovenie miestnych organizácií, menej skúsených organizácií a nových účastníkov programu a zmierňuje prekážky vstupu do programu, ktorým čelia organizácie s menšou organizačnou kapacitou. V rámci tejto akcie sa podporujú aj flexibilné formáty – kombinácia aktivít s nadnárodným a vnútroštátnym charakterom, ktoré môžu mať aj európsky rozmer, čo organizáciám prináša viac prostriedkov na oslovenie osôb s nedostatkom príležitostí. Malé partnerstvá môžu prispievať aj k vytváraniu a rozvoju nadnárodných sietí a k posilňovaniu synergií s miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými politikami a medzi nimi.

CIELE AKCIE

 • Prilákanie nových účastníkov, menej skúsených organizácií a malých subjektov a rozšírenie ich prístupu k programu. Tieto partnerstvá by mali predstavovať prvý krok spolupráce organizácií na európskej úrovni.
 • Podpora inklúzie cieľových skupín s nedostatkom príležitostí.
 • Podpora aktívneho európskeho občianstva a prenesenie európskeho rozmeru na miestnu úroveň.

Okrem toho hlavné ciele kooperačných partnerstiev platia aj pre malé partnerstvá, a to primerane k rozsahu a objemu jednotlivých projektov:

 • zvyšovanie kvality práce a postupov zapojených organizácií a inštitúcií, otváranie sa novým subjektom, ktoré nemusia byť z jedného sektora,
 • budovanie kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce,
 • riešenie spoločných potrieb a priorít v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
 • umožňovanie transformácie a zmeny (na individuálnej, organizačnej alebo sektorovej úrovni) vzhľadom na kontext jednotlivých organizácií, ktoré vedú k zlepšeniam.

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA PODANIE ŽIADOSTI TÝKAJÚCEJ SA MALÉHO PARTNERSTVA

Pri malých partnerstvách sa musia dodržať tieto kritériá, aby bolo partnerstvo oprávnené na grant v rámci programu Erasmus+:

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá účastnícka organizácia zriadená v programovej krajine. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Na malých partnerstvách sa môže zúčastňovať každá verejná alebo súkromná organizácia[1] zriadená v programovej krajine (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Bez ohľadu na oblasť, na ktorú má projekt vplyv, sú malé partnerstvá prístupné pre všetky druhy organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu alebo v iných sociálno-ekonomických sektoroch, ako aj pre organizácie vykonávajúce prierezové aktivity pokrývajúce rôzne oblasti (napr. miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, strediská uznávania a potvrdzovania, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne a športové organizácie).

V závislosti od priority a cieľov, ktoré sa riešia v rámci projektu, by malé partnerstvá mali zahŕňať čo najprimeranejšiu a najrozmanitejšiu škálu partnerov s cieľom využiť ich rozličné skúsenosti, profily a špecifické odborné znalosti.

Počet a profil účastníckych organizácií

Malé partnerstvo je nadnárodné a tvoria ho aspoň dve organizácie z dvoch rozličných programových krajín.

Maximálny počet účastníckych organizácií v jednom partnerstve nie je stanovený.

V čase podania žiadosti o grant musia byť identifikované všetky účastnícke organizácie.

Riešené priority

O finančnej podpore malých partnerstiev sa uvažuje vtedy, keď sa zameriavajú na riešenie:

 • aspoň jednej horizontálnej priority

a/alebo

 • aspoň jednej osobitnej priority, ktorá je relevantná pre najviac ovplyvnenú oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

V rámci týchto priorít národné agentúry v prípade projektov v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže, ktoré na decentralizovanej úrovni riadia národné agentúry programu Erasmus+, môžu klásť väčší dôraz na tie priority, ktoré sú mimoriadne dôležité v národnom kontexte (označované ako „európske priority v národnom kontexte“). Národné agentúry musia potenciálnych žiadateľov náležite informovať prostredníctvom svojich webových sídiel.

Miesto (miesta) aktivít

Všetky aktivity malého partnerstva sa musia realizovať v krajinách účastníckych organizácií projektu.

Navyše, pokiaľ je to náležitým spôsobom odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu, aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie[2], a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli.

Trvanie projektu

Od 6 do 24 mesiacov.

Trvanie projektu sa musí určiť vo fáze podania žiadosti v závislosti od cieľov projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Vo výnimočných prípadoch možno na žiadosť prijímateľa a so súhlasom národnej alebo výkonnej agentúry trvanie partnerstva predĺžiť. V takomto prípade sa celková výška grantu nemení.

Kde podať žiadosť?

V prípade malých partnerstiev v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže predložených akoukoľvek organizáciou pôsobiacou v týchto sektoroch:

 • Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

V prípade malých partnerstiev v oblasti športu:

 • Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2021-SSCP

V oboch prípadoch môže to isté konzorcium partnerov podať v stanovenom termíne iba jednu žiadosť a len jednej agentúre[3].

Kedy podať žiadosť?

V prípade malých partnerstiev v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže predložených akoukoľvek organizáciou pôsobiacou v týchto sektoroch:

 • žiadatelia musia podať žiadosť o grant:
 • do 20. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. novembrom toho istého roku a 28. februárom nasledujúceho roku.
 • do 3. novembra do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. marcom a 31. májom nasledujúceho roku.

V prípade malých partnerstiev v oblasti športu:

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 20. mája 2021 do 17:00:00 h

PRÍPRAVA PROJEKTU

Projekt malého partnerstva sa skladá zo štyroch fáz, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce opatrenia. Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov a výstupov projektu, formátov aktivít, vypracovanie harmonogramu atď.).
 • Príprava (plánovanie aktivít, vypracovanie pracovného programu, praktické opatrenia, potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít, uzavretie zmlúv s partnermi atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, šírenie a využívanie výsledkov projektu).

V prípade malých partnerstiev v oblasti športu sa odporúča zahrnúť do návrhu aspoň jeden miestny alebo regionálny športový klub.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii kooperačných partnerstiev prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadatelia sa podporujú, aby pri navrhovaní projektov malého partnerstva zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a k vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a rozmanitosti navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovania počas celého procesu.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným malým partnerstvám je virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania. V rámci projektov v sektore školského vzdelávania a vzdelávania dospelých sa dôrazne odporúča používať platformy eTwinning, School Education Gateway a EPALE, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení. V rámci projektov v oblasti mládeže sa dôrazne odporúča používať Európsky portál pre mládež a platformu stratégie Európskej únie pre mládež, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Relevantnosť projektu

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • je návrh projektu relevantný pre ciele a priority akcie. Okrem toho sa bude návrh považovať za vysoko relevantný, ak:
  • sa zaoberá prioritou inklúzia a rozmanitosť,
  • v prípade projektov riadených národnými agentúrami programu Erasmus+ na decentralizovanej úrovni: sa zaoberá jednou alebo viacerými európskymi prioritami v národnom kontexte, ktoré oznámila národná agentúra,
 • sú profil, skúsenosti a aktivity účastníckej organizácie relevantné pre oblasť žiadosti,
 • návrh prináša pridanú hodnotu na úrovni EÚ prostredníctvom budovania kapacít organizácií na zapojenie sa do cezhraničnej spolupráce a vytvárania sietí.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú ciele projektu jasne vymedzené, realistické a riešia potreby a ciele účastníckych organizácií, ako aj potreby svojich cieľových skupín,
 • sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené osobám s nedostatkom príležitostí,
 • je navrhovaná metodika jednoznačná, primeraná a uskutočniteľná:
  • je pracovný plán projektu jasný, úplný a účinný a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie a šírenia výsledkov projektu,
  • je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie svojich fyzických aktivít a zlepšenie spolupráce s partnerskými organizáciami,
  • v relevantnom prípade: miera, do akej sa v projekte využívajú online platformy programu Erasmus+ (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Európsky portál pre mládež, platforma stratégie EÚ pre mládež) ako nástroje na prípravu, realizáciu a vykonávanie opatrení nadväzujúcich na aktivity v rámci projektu,
 • je projekt navrhnutý tak, aby bol environmentálne vhodný, a v rôznych fázach zahŕňa ekologické postupy.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • projekt obsahuje primeranú kombináciu účastníckych organizácií, pokiaľ ide o profil,
 • projekt zapája nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami do danej akcie,
 • navrhované rozdelenie úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií,
 • návrh obsahuje účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami.

Vplyv

(maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • obsahuje návrh projektu konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov projektu do bežnej práce účastníckych organizácií,
 • má projekt potenciál priaznivo ovplyvniť účastníkov a účastnícke organizácie, ako aj širšiu komunitu,
 • obsahuje návrh projektu primeraný spôsob hodnotenia výstupov projektu,
 • obsahuje návrh projektu konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu účastníckym organizáciám, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať minimálne polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov v kategóriách Kvalita projektového tímu a podmienok spolupráce a Vplyv).

Pokiaľ ide o malé partnerstvá riadené výkonnou agentúrou, v prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Navrhovaný model financovania pozostáva z ponuky dvoch možných jednorazových platieb, ktoré zodpovedajú celkovej sume grantu na projekt. Žiadatelia si vyberú z dvoch vopred stanovených súm podľa aktivít, ktoré chcú realizovať, a výsledkov, ktoré chcú dosiahnuť:

Sumy celkových jednorazových platieb:

30 000 EUR,

60 000 EUR.

POŽIADAVKY

Vzhľadom na skutočnosť, že malé partnerstvá sú nástrojom na poskytnutie prístupu novým účastníkom a menej skúseným organizáciám do programu a na ich začlenenie do neho, úroveň informácií požadovaných na podanie žiadosti o grant v rámci tejto akcie bude jednoduchá a zároveň sa ňou zabezpečí súlad s pravidlami nariadenia EÚ o rozpočtových pravidlách. Opis projektu preto musí obsahovať:

 • ciele,
 • navrhované aktivity,
 • očakávané výsledky.

Ciele, aktivity a plánované výsledky musia byť navzájom jasne prepojené a musia sa prezentovať súdržne. Žiadosti musia obsahovať aj všeobecný harmonogram projektu s predpokladaným dátumom dokončenia hlavných čiastkových cieľov.

Žiadatelia by mali poskytnúť dostatočné informácie o rozpočtovom pláne, aby hodnotitelia mohli posúdiť primeranosť každej aktivity, ako aj súdržnosť každej aktivity s ostatnými aktivitami.

Rozpočet na projekt musí obsahovať zoznam plánovaných aktivít projektu a podiel prostriedkov z grantu vyčlenených na každú z nich.

Vyplatenie grantu

Podmienkou vyplatenia grantu v plnej výške je dokončenie všetkých aktivít v súlade s kritériami kvality opísanými v žiadosti. V prípade nedokončenia jednej alebo viacerých aktivít alebo ich čiastočného dokončenia, alebo ak sa na základe posúdenia kvality považujú za neuspokojivé, sa môže priznať len suma grantu v primerane zníženej výške.

 1. Na účely tejto akcie sa neformálne skupiny mladých ľudí nepovažujú za organizáciu, a preto nie sú oprávnené na účasť (ani ako žiadatelia, ani ako partneri).

 2. Inštitúcie Európskej únie sídlia v Bruseli, vo Frankfurte, v Luxemburgu, Štrasburgu a v Haagu.

 3. Spomedzi národných agentúr programu Erasmus+ vrátane Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli.