Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Proiecte de mobilitate pentru tineri - „Schimburi de Tineri”

În cadrul acestei acțiuni[1], organizațiile și grupurile informale de tineri pot primi sprijin pentru realizarea de proiecte care reunesc tineri din diferite țări pentru a realiza schimburi și a învăța în afara sistemului lor educațional formal.

OBIECTIVELE ACȚIUNII

Erasmus+ sprijină mobilitatea în scopul învățării nonformale a tinerilor sub formă de schimburi de tineri, cu obiectivul de a-i implica și a-i responsabiliza pe tineri ca să devină cetățeni activi, de a-i conecta la proiectul european, precum și de a-i ajuta să dobândească și să dezvolte competențe necesare pentru viață și pentru viitorul lor profesional.

Mai exact, schimburile de tineri urmăresc:

 • să încurajeze dialogul intercultural și învățarea, precum și sentimentul de a fi european;
 • să dezvolte competențele și abilitățile tinerilor;
 • să consolideze valorile europene și să elimine prejudecățile și stereotipurile;
 • să îi sensibilizeze cu privire la subiectele relevante din punct de vedere social și, astfel, să stimuleze implicarea în societate și participarea activă.

Acțiunea este deschisă tuturor tinerilor, în special celor cu mai puține oportunități.

CONTEXTUL POLITICILOR

Strategia Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2019-2027 stabilește un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, care se bazează pe Comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 privind „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor”. Strategia promovează participarea tineretului la viața democratică, sprijină angajamentul social și civic și își propune să se asigure că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la societate. De asemenea, Strategia UE pentru tineret include un proces de dialog cu tinerii, context în care, în 2018, au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Strategia UE pentru tineret trebuie să contribuie la realizarea acestei viziuni a tinerilor. În cadrul domeniului principal de acțiune denumit „Conectare”, Strategia UE pentru tineret promovează și facilitează conexiunile, relațiile și schimbul de experiență între tineri ca element esențial pentru dezvoltarea viitoare a UE. Aceste conexiuni sunt cel mai bine încurajate prin diferite forme de mobilitate, una dintre acestea fiind schimburile de tineri.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Strategii tematice în domeniul tineretului

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze participarea tinerilor, consolidarea calității proceselor de învățare informală și nonformală și dezvoltarea de activități de calitate pentru tineret. În aceste domenii, este disponibil sprijin suplimentar prin strategii tematice specifice, cum ar fi Strategia de participare a tinerilor, Youthpass și Strategia europeană de formare (ETS)[2].

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Schimburile de tineri

Schimburile de tineri sunt întâlniri între grupuri de tineri din cel puțin două țări diferite care se reunesc pentru o perioadă scurtă de timp pentru a pune în aplicare în comun un program de învățare nonformală (un mix de ateliere de lucru, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în aer liber etc.) cu privire la un subiect care îi interesează, căutând inspirație în obiectivele europene pentru tineret[3]. Perioada de învățare cuprinde etapa de pregătire înainte de schimb, precum și evaluarea și monitorizarea, după schimb.

Următoarele activități nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul schimburilor de tineri: călătoriile pentru studii academice; activitățile de schimb care au ca scop obținerea de profit financiar; activitățile de schimb care pot fi considerate drept turism; festivalurile; călătoriile de vacanță; turneele artistice, reuniunile statutare, cursurile de formare oferite tinerilor de către adulți.

Pe lângă schimburile de tineri, proiectele ar putea include și vizite pregătitoare.

Vizite pregătitoare

Scopul vizitelor pregătitoare este de a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea acordurilor administrative, prin construirea unui climat de încredere și înțelegere și prin stabilirea unui parteneriat puternic între organizațiile și persoanele implicate. În cazul activităților de schimburi de tineri cu mai puține oportunități, vizita pregătitoare trebuie permită asigurarea satisfacerii nevoilor specifice ale participanților. Vizitele pregătitoare au loc în țara uneia dintre organizațiile gazdă înainte de începerea activității de schimb de tineri.

CREAREA UNUI PROIECT

Un proiect este pus în aplicare de cel puțin două organizații. Organizațiile implicate într-un proiect trebuie să obțină beneficii de pe urma participării lor; prin urmare, proiectul trebuie să fie în conformitate cu obiectivele lor și să fie compatibil cu nevoile lor. Organizațiile implicate își asumă rolurile de „trimitere” a participanților și/sau de „primire”, adică de găzduire a activității. Una dintre organizații preia și rolul de coordonator și depune cererea pentru întregul proiect, în numele parteneriatului.

Un proiect constă în patru etape: planificare, pregătire, punere în aplicare și monitorizare. Organizațiile participante și tinerii implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • Planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor învățării și a formatelor de activitate, elaborarea programului de lucru și a programului activităților etc.);
 • Pregătirea (aranjamentele practice, stabilirea de acorduri cu partenerii, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural și în ceea ce privește activitățile de învățare și sarcinile etc.);
 • Punerea în aplicare a activităților;
 • Monitorizarea (evaluarea activităților, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

Un schimb de tineri de calitate:

 • se bazează pe implicarea activă a tinerilor și a organizațiilor participante, care ar trebui să își asume un rol activ în toate etapele proiectului, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare și de dezvoltare;
 • implică diverse grupuri de participanți și evoluează pe baza acestei diversități;
 • se bazează pe nevoile clar identificate ale tinerilor participanți;
 • asigură că rezultatele învățării nonformale și informale ale participanților sunt identificate și documentate în mod corespunzător;
 • încurajează participanții să reflecteze asupra temelor și valorilor europene.

Procesul de învățare

Pentru realizarea unui schimb de tineri în contextul învățării nonformale este necesar ca cel puțin o parte din rezultatele dorite ale învățării să fie planificate în avans, pentru a se asigura oportunitățile adecvate. Tinerii care participă la activitate trebuie să contribuie la identificarea nevoilor lor și la cunoștințele pe care doresc să le obțină sau să le dezvolte prin schimbul de tineri.

De asemenea, participanții trebuie să fie implicați cât mai mult posibil în elaborarea și dezvoltarea activității (elaborarea programului și a metodelor de lucru, definirea repartizării sarcinilor) și să se gândească cum să se pregătească pentru a valorifica la maximum experiența de învățare și de dezvoltare personală pe care urmează să o dobândească în timpul schimbului.

După încheierea activității de bază, participanții ar trebui să fie invitați să ofere feedback cu privire la activitate, să reflecteze la ceea ce au învățat și la modul în care pot utiliza aceste rezultate ale învățării. Mai mult, participanții ar trebui să aibă în vedere eventuale măsuri de monitorizare a activității. Acest lucru se poate realiza la nivel individual și, dacă este posibil, la nivel de grup.

Organizațiile ar trebui să sprijine procesul de învățare, identificarea și documentarea rezultatelor învățării, în special prin Youthpass.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în procesul de luare a deciziilor. 

Schimburile de tineri sunt foarte potrivite pentru includerea tinerilor cu mai puține oportunități:

 • Mobilitatea de grup oferă experiență de mobilitate internațională în siguranță, în cadrul unui grup;
 • Durata scurtă a schimburilor de tineri facilitează implicarea tinerilor cu mai puține oportunități;
 • Implicarea participanților locali facilitează prima participare la proiecte europene.

De asemenea, schimburile de tineri sunt potrivite pentru a introduce incluziunea și diversitatea ca temă de lucru a proiectului, de exemplu pentru a sprijini lupta împotriva stereotipurilor, pentru a încuraja înțelegerea, toleranța și nediscriminarea. 

Protecția și siguranța participanților

Un schimb de tineri implică prezența unor lideri de grup. Liderii de grup monitorizează participanții și le oferă sprijin pentru a asigura calitatea procesului de învățare în timpul activității de bază. În același timp, ei asigură un mediu sigur, respectuos și nediscriminatoriu, precum și protecția participanților. În timpul planificării și pregătirii unui schimb de tineri trebuie abordată problema protecției și siguranței participanților și trebuie prevăzute toate măsurile necesare pentru a preveni/reduce riscurile.

Durabilitatea mediului

Schimbul de tineri trebuie să promoveze un comportament responsabil și durabil din punct de vedere al mediului în rândul participanților, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Schimbul de tineri trebuie să fie conceput și pus în aplicare ținând cont de mediul înconjurător, de exemplu, prin integrarea practicilor durabile, cum ar fi alegerea materialelor reutilizabile sau ecologice, reducerea deșeurilor și reciclarea, mijloacele de transport sustenabile.

Tranziția digitală

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în ceea ce privește încorporarea utilizării instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale în completarea activităților fizice, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților.

Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului

Punerea în aplicare a tuturor proiectelor sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului pentru organizarea unor activități de înaltă calitate de mobilitate în scopul învățării. Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului acoperă principiile de bază ale acțiunii, precum și practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, cum ar fi selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_ro

 

CRITERIILE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA ACESTUI TIP DE PROIECTE

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Criterii generale de eligibilitate

Criteriile generale de mai jos se aplică pentru proiectele standard de schimburi de tineri. Pentru acreditări, consultați secțiunea relevantă din prezentul ghid.

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit; un ONG european în domeniul tineretului; un organism public de la nivel local, regional, național; o întreprindere socială; un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor;
 • un grup informal de tineri[4].

stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație sau grup participant(ă) stabilit(ă) într-o țară participantă la program poate depune o cerere. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect[5].

Numărul organizațiilor participante

Trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din țări diferite.

Durata proiectului

Între 3 și 24 de luni

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 august și data de 31 decembrie a aceluiași an.

5 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Anexe

La formularul de candidatură trebuie anexată o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

La formularul de candidatură trebuie anexat un calendar pentru fiecare schimb de tineri și vizită pregătitoare planificate în cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru schimburile de tineri

Durata activității

Între 5 și 21 de zile, excluzând zilele de călătorie.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate (sau ale mai multora, în cazul activităților itinerante).

Numărul organizațiilor participante

Trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din țări diferite.

Activități în țările participante la program: toate organizațiile participante trebuie să provină dintr-o țară participantă la program.

Activități cu țările partenere din vecinătatea Uniunii Europene: activitatea trebuie să implice cel puțin o organizație participantă dintr-o țară participantă la program și o organizație participantă dintr-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii Europene.

Participanți eligibili

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani[6], cu reședința în țările organizațiilor lor de trimitere și gazdă.

Liderii de grup[7] și facilitatorii implicați trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani.

Numărul de participanți și componența grupurilor naționale

Minimum 16 și maximum 60 de participanți per activitate (liderii de grup, facilitatorii și însoțitorii nu sunt incluși). În cazul schimburilor de tineri care implică numai tineri cu mai puține oportunități, numărul minim de participanți este de 10.

Cel puțin două grupuri de tineri din două țări diferite.

Fiecare grup național trebuie să aibă cel puțin un lider de grup.

Cel mult un facilitator per activitate.

Alte criterii

 • Cel puțin una dintre organizațiile de trimitere sau dintre organizațiile gazdă din cadrul activității trebuie să provină din țara agenției naționale la care este depusă cererea.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru vizitele pregătitoare

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile gazdă.

Participanți eligibili

Reprezentanții organizațiilor participante, facilitatorii, liderii de grup și tinerii care participă la activitatea principală.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii: Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. În plus, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai jos.

Relevanță, motivație și impact

(punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța proiectului pentru:
 • obiectivele acțiunii;
 • nevoile organizațiilor participante și ale participanților;
 • măsura în care proiectul este adecvat pentru a produce rezultate de învățare de înaltă calitate pentru participanți;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european sau mondial.
 • Măsura în care proiectul este adecvat pentru a contribui la dimensiunea privind incluziunea și diversitatea și la dimensiunea ecologică, digitală și participativă a programului;
 • Măsura în care proiectul implică organizații nou-venite și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii.

Calitatea elaborării proiectului

(punctaj maxim 40 de puncte)

 • Corelarea dintre nevoile identificate, obiectivele proiectului, profilurile participanților și activitățile propuse;
 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor proiectului: pregătirea (inclusiv pregătirea participanților), punerea în aplicare a activităților și monitorizare;
 • Măsura în care tinerii sunt implicați în toate etapele activităților;
 • Măsura în care activitățile sunt proiectate într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise participanților din medii și cu abilități diverse. 
 • Caracterul adecvat al metodelor de învățare participativă propuse, inclusiv al eventualelor componente virtuale;
 • Calitatea mecanismelor și a sprijinului pentru procesul de reflecție, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și de recunoaștere, în special a Youthpass;
 • Reprezentarea echilibrată a participanților din punctul de vedere al țărilor și genului;
 • Adecvarea și eficacitatea măsurilor prevăzute pentru a garanta siguranța și protecția participanților;
 • Măsura în care activitățile încorporează practici sustenabile și ecologice.

Calitatea gestionării proiectului

(punctaj maxim 30 de puncte)

 • Calitatea modalităților practice, a activităților de gestionare și de sprijin;
 • Calitatea cooperării și a comunicării dintre organizațiile participante, precum și dintre acestea și alte părți interesate relevante;
 • Calitatea măsurilor de evaluare a diferitelor etape și rezultate ale proiectului;
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.

REGULI DE FINANȚARE

Categoria bugetară

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sumă

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți, excluzând liderii de grup, însoțitorii și facilitatorii.

100 EUR pentru fiecare participant la un schimb de tineri

Transport

Contribuția la costurile de călătorie ale participanților, inclusiv ale însoțitorilor și facilitatorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței de călătorie și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității[8] prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană[9].

Pentru activitățile itinerante, solicitantul trebuie să însumeze distanțele dintre locurile individuale de desfășurare a activității și să aleagă intervalul de distanță corespunzător totalului[10].

Distanțe de călătorie

Deplasare standard

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8 000 km sau mai mult

1 500 EUR

 

Sprijin individual

Costuri legate de ședere.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei șederii pentru fiecare participant, inclusiv lideri de grup, însoțitori și facilitatori (dacă este cazul), incluzând, de asemenea, o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după încheierea activității și până la patru zile suplimentare pentru participanții care primesc un grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Tabelul A2.1 pentru fiecare participant pe zi

Sprijin pentru incluziune

Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități, excluzând liderii de grup, însoțitorii și facilitatorii.

100 EUR pentru fiecare participant la un schimb de tineri

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora, inclusiv de liderii de grup și de facilitatori (inclusiv costuri justificate de călătorie și ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin individual”).

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

100 % din costurile eligibile

Sprijin pentru vizitele pregătitoare

Costuri legate de efectuarea vizitei pregătitoare, inclusiv costurile de călătorie și de ședere.

Mecanism de finanțare: costuri unitare.

Regula de alocare: se exclud participanții din organizația gazdă. Pentru fiecare organizație participantă, poate beneficia de finanțare maximum 1 participant pentru fiecare activitate. Nu există nicio limită pentru facilitatorii care participă la activitatea principală. Condiție: necesitatea unei vizite pregătitoare, obiectivele și numărul de participanți trebuie justificate de solicitant și aprobate de agenția națională.

575 EUR pentru fiecare participant per vizită pregătitoare.

Costuri excepționale

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale. Costurile ridicate de călătorie ale participanților, inclusiv ale liderilor de grup, ale însoțitorilor și ale facilitatorilor; inclusiv utilizarea unor mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon.

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Garanție financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100 % din costurile eligibile

Tabelul A2.1 Sprijin individual pentru schimburile de tineri

 

 

Sprijin individual (EUR pe zi)

 

Austria

45 EUR

Belgia

42 EUR

Bulgaria

32 EUR

Croația

35 EUR

Cipru

32 EUR

Republica Cehă

32 EUR

Danemarca

45 EUR

Estonia

33 EUR

Finlanda

45 EUR

Republica Macedonia de Nord

28 EUR

Franța

38 EUR

Germania

41 EUR

Grecia

38 EUR

Ungaria

33 EUR

Islanda

45 EUR

Irlanda

49 EUR

Italia

39 EUR

Letonia

34 EUR

Liechtenstein

45 EUR

Lituania

34 EUR

Luxemburg

45 EUR

Malta

39 EUR

Țările de Jos

45 EUR

Norvegia

50 EUR

Polonia

34 EUR

Portugalia

37 EUR

România

32 EUR

Serbia

29 EUR

Slovacia

35 EUR

Slovenia

34 EUR

Spania

34 EUR

Suedia

45 EUR

Turcia

32 EUR

Țări partenere învecinate

29 EUR

 1. Principalul buget al acestei acțiuni este alocat pentru a sprijini activitățile transnaționale care implică organizații și participanți din țările participante la program. Cu toate acestea, aproximativ 25 % din bugetul disponibil poate finanța activități internaționale de mobilitate, incluzând organizații și participanți din țări participante la program și țări partenere care sunt învecinate cu UE (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

 2. Strategiile sunt disponibile la această adresă: https://www.salto-youth.net/

 3. Obiectivele europene pentru tineret au fost elaborate în cadrul Strategiei UE pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

 4. Grup de cel puțin patru tineri cu vârsta între 13 și 30 de ani. Unul dintre membrii grupului, cu vârsta de minimum 18 ani, își asumă rolul de reprezentant și responsabilitatea în numele grupului. Pentru definiția grupului informal, vă rugăm să consultați glosarul. În sensul acestei acțiuni și al oricărei dispoziții referitoare la aceasta, „un grup informal de tineri” se încadrează în noțiunea de „organizație participantă”. În cazul în care se face referire la „organizația participantă”, se consideră că aceasta include și un „grup informal de tineri”.

 5. Organizațiile participante vor trebui să semneze un mandat pentru organizația solicitantă. Mandatele trebuie furnizate în etapa de depunere a cererilor și cel târziu până la data semnării acordului de grant. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 6. Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  limite inferioare de vârstă - participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a activității.

  limite superioare de vârstă - participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată, la data de începere a activității.

 7. Un lider de grup este un adult care însoțește tinerii care participă la un schimb de tineri, pentru a garanta învățarea eficientă, protecția și siguranța acestora.

 8. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță de deplasare aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).

 9. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro.

 10. De exemplu, dacă un participant din Madrid (Spania) participă la o activitate itinerantă care are loc mai întâi la Roma (Italia) și apoi la Ljubljana (Slovenia), (a) solicitantul va calcula mai întâi distanța între Madrid și Roma (1 365,28 km), apoi între Roma și Ljubljana (489,75 KM) și va însuma ambele distanțe (1 855,03 KM); (b) va selecta intervalul de distanță de călătorie aplicabil (între 500 și 1 999 km) și (c) va calcula grantul UE care va contribui la costurile de călătorie dus-întors ale participantului de la Madrid la Ljubljana (via Roma) (275 EUR).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: