Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kādi ir Programmas “Erasmus+” mērķi?

Vispārējais mērķis

Programmas vispārējais mērķis ir ar mūžizglītības palīdzību atbalstīt cilvēku izglītības, profesionālo un personisko attīstību izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, darbvietu kvalitāti un sociālo kohēziju, kā arī sekmējot inovāciju un stiprinot Eiropas identitāti un aktīvu pilsoniskumu. Programma būtībā ir svarīgs instruments Eiropas izglītības telpas izveidei, atbalstot Eiropas stratēģiskās sadarbības īstenošanu izglītības un apmācības jomā ar tās pamatā esošajām nozaru darba kārtībām. Turklāt tā ir svarīga jaunatnes politikas sadarbības sekmēšanā saskaņā ar Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam un Eiropas dimensijas attīstīšanā sportā.

Konkrētie mērķi

Programmas konkrētie mērķi ir šādi:

  • veicināt personu un grupu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, kvalitāti, iekļaušanu, taisnīgumu, izcilību, radošumu un inovāciju organizāciju un rīcībpolitiku līmenī izglītības un apmācības jomā,
  • veicināt neformālo un ikdienējo mācību mobilitāti un aktīvu iesaistīšanos jauniešu vidū, kā arī sekmēt sadarbību, kvalitāti, iekļaušanu, radošumu un inovāciju jaunatnes jomas organizāciju un rīcībpolitiku līmenī,
  • veicināt sporta personāla mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, kvalitāti, iekļaušanu, radošumu un inovāciju sporta organizāciju un sporta rīcībpolitiku līmenī.