Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mis on Programmi „Erasmus+“ eesmärgid?

Üldeesmärk

Programmi üldeesmärk on toetada elukestva õppe abil inimeste hariduslikku, kutsealast ja isiklikku arengut haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas nii Euroopas kui ka mujal, soodustades seeläbi kestlikku majanduskasvu, kvaliteetsete töökohtade loomist ja sotsiaalset ühtekuuluvust, innovatsiooni, Euroopa identiteedi tugevdamist ja kodanikuaktiivsust. Sel viisil on programm peamine vahend Euroopa haridusruumi loomisel, pidades silmas, et sellega toetatakse Euroopa strateegilist koostööd haridus- ja koolitusvaldkonnas selle aluseks olevate valdkondlike tegevuskavadega. Samuti edendatakse sellega noortepoliitikaalast koostööd ELi noortestrateegia 2019–2027 alusel ning arendatakse Euroopa mõõdet spordis.

Erieesmärgid

Programmi erieesmärgid on järgmised:

  • edendada üksikisikute ja rühmaviisilist õpirännet, samuti koostööd, kvaliteedi parandamist, kaasamist, võrdseid võimalusi, tipptasemel teadmisi, loovust ning innovatsiooni haridus- ja koolitusvaldkonna organisatsioonide ja poliitika tasandil;
  • edendada õpirännet mitteformaalses ja informaalses õppes ning noorte aktiivset osalust, samuti koostööd, kvaliteedi parandamist, kaasamist, loovust ja innovatsiooni noortevaldkonna organisatsioonide ja poliitika tasandil;
  • edendada sporditöötajate õpirännet, samuti koostööd, kvaliteedi parandamist, kaasamist, loovust ja innovatsiooni spordivaldkonna organisatsioonide ja spordipoliitika tasandil.