Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Programmål för Erasmus+

Allmänt mål

Det allmänna programmålet är att via livslångt lärande stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsverksamhet i och utanför EU och därigenom bidra till hållbar tillväxt, arbetstillfällen av god kvalitet och social sammanhållning, till ökad innovation och till att stärka den europeiska identiteten och det aktiva medborgarskapet. Programmet ska vara ett viktigt instrument i arbetet med att skapa det europeiska området för utbildning och ska stödja genomförandet av det europeiska strategiska samarbetet på utbildningsområdet med dess underliggande sektorsspecifika dagordningar. Dessutom är det av central betydelse för vidareutvecklingen av det ungdomspolitiska samarbetet inom ramen för EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 och för att utveckla den europeiska dimensionen inom idrotten.

Särskilda mål

Programmet har följande särskilda mål:

  • Att främja enskilda personers och gruppers mobilitet i utbildningssyfte, liksom samarbete, kvalitet, inkludering och rättvisa, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet.
  • Att främja mobilitet i utbildningssyfte och aktivt deltagande för ungdomar inom ramen för icke-formellt och informellt lärande samt samarbete, kvalitet, inkludering, kreativitet och innovation i ungdomsorganisationer och ungdomspolitik.
  • Att främja mobilitet i utbildningssyfte för personal på idrottsområdet samt samarbete, kvalitet, inkludering, kreativitet och innovation i idrottsorganisationer och idrottspolitik.