Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Programmål för Erasmus+

Allmänt mål

Det allmänna programmålet är att via livslångt lärande stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsverksamhet i och utanför EU och därigenom bidra till hållbar tillväxt, arbetstillfällen av god kvalitet och social sammanhållning, till ökad innovation och till att stärka den europeiska identiteten och det aktiva medborgarskapet. Programmet ska vara ett viktigt instrument i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning och ska stödja genomförandet av det europeiska strategiska samarbetet på utbildningsområdet med dess underliggande sektorsspecifika dagordningar. Dessutom är det av central betydelse för vidareutvecklingen av det ungdomspolitiska samarbetet inom ramen för EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 och för att utveckla den europeiska dimensionen inom idrotten.

Särskilda mål

Programmet har följande särskilda mål:

  • Främja enskilda personers och gruppers mobilitet i utbildningssyfte, liksom samarbete, kvalitet, inkludering och rättvisa, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet.
  • Främja mobilitet i utbildningssyfte och aktivt deltagande för ungdomar inom ramen för icke-formellt och informellt lärande samt samarbete, kvalitet, inkludering, kreativitet och innovation i ungdomsorganisationer och ungdomspolitik.
  • Främja mobilitet i utbildningssyfte för idrottspersonal samt samarbete, kvalitet, inkludering, kreativitet och innovation i idrottsorganisationer och idrottspolitik.