Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2022. Maar u kunt de volledige gids voor 2022 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

Activiteiten die geen deel uitmaken van formeel onderwijs en formele opleiding, en die de deelname van jongeren aan de Europese democratie op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau aanmoedigen, bevorderen en vergemakkelijken.

Doelstellingen van de actie[1]

Erasmus+ ondersteunt op jongeren gerichte lokale, nationale en transnationale participatieprojecten die worden geleid door informele groepen jongeren en/of jongerenorganisaties en die bedoeld zijn om de participatie van jongeren aan het democratische leven in Europa aan te moedigen en tegemoetkomen aan een of meer van de volgende doelstellingen:

 • jongeren mogelijkheden bieden om zich te engageren en leren deel te nemen aan de burgermaatschappij (met trajecten waarbij jongeren zich kunnen engageren in hun dagelijks leven, maar ook kunnen deelnemen aan democratische processen, met als doel dat jongeren met diverse achtergronden, met bijzondere aandacht voor kansarme jongeren, zinvol kunnen deelnemen aan het maatschappelijke, economische, sociale, culturele en politieke leven);
 • jongeren bewuster maken van de gemeenschappelijke Europese waarden en grondrechten, en bijdragen aan het Europese integratieproces, onder meer door bij te dragen tot de verwezenlijking van een of meer Europese jeugddoelstellingen;
 • de digitale vaardigheden en mediageletterdheid van jongeren ontwikkelen (in het bijzonder kritisch nadenken en het vermogen om informatie te beoordelen en te verwerken), om jongeren zo beter te wapenen tegen desinformatie, fake news en propaganda en hen beter in staat te stellen om deel te nemen aan het democratische leven;
 • jongeren en beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau bij elkaar brengen en/of bijdragen aan de EU-jongerendialoog.

Beleidscontext

In de EU-strategie voor jongeren 2019‑2027[2] is een kader vastgesteld voor Europese samenwerking op het gebied van jeugdzaken, op basis van de mededeling van de Commissie van 22 mei 2018 over “Jongeren betrekken, verbinden en versterken”. Met het kerngebied “Betrekken” streeft de EU-strategie voor jongeren naar een zinvolle deelname van jongeren aan het maatschappelijke, economische, sociale, culturele en politieke leven. Met de strategie worden jongeren aangemoedigd deel te nemen aan het democratische leven, wordt hun maatschappelijke betrokkenheid en burgerzin gesteund en wordt ernaar gestreefd dat alle jongeren over de nodige middelen beschikken om te participeren in de samenleving.

De EU-strategie voor jongeren omvat ook de EU-jongerendialoog. In het kader van dat proces zijn in 2018 elf Europese jeugddoelstellingen ontwikkeld, waarin een aantal sectoroverschrijdende gebieden zijn aangewezen die van invloed zijn op het leven van jongeren en waarin wordt gewezen op uitdagingen die in elk gebied moeten worden aangepakt. Op basis van de inbreng van jonge belanghebbenden wijst elke 18-maandelijkse cyclus van de EU-jongerendialoog specifieke thematische prioriteiten aan, waaraan gedurende die periode extra aandacht wordt besteed tijdens de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren.

Thematische strategieën op het gebied van jeugdzaken

Het Erasmus+-programma is bedoeld om de participatie van jongeren, de verbetering van de kwaliteit van informele en niet-formele leerprocessen en de ontwikkeling van kwaliteitsvol jeugdwerk te bevorderen. Verdere steun op deze gebieden is beschikbaar via specifieke thematische strategieën, zoals de strategie voor jongerenparticipatie, Youthpass en de Europese opleidingsstrategie (ETS)[3].

Beschrijving van de activiteiten

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn niet-formele leeractiviteiten rond de actieve participatie van jongeren. Dergelijke activiteiten zijn bedoeld om jongeren in staat te stellen uitwisselingen, samenwerking, culturele en maatschappelijke actie te beleven. De ondersteunde activiteiten moeten de deelnemers helpen hun persoonlijke, sociale, digitale en burgerschapsvaardigheden te versterken en hen helpen actieve Europese burgers te worden.

Deze actie ondersteunt het gebruik van alternatieve, innovatieve, slimme en digitale vormen van jongerenparticipatie, met inbegrip van de uitbreiding van jongerenparticipatie naar verscheidene sectoren en gebieden (gezondheidszorg, sportvoorzieningen enzovoort, ongeacht of deze door de openbare of particuliere sector worden geëxploiteerd), zodat er voor jongeren met diverse achtergronden trajecten naar actieve participatie worden ontsloten.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie kunnen actief worden aangewend om jongeren en beleidsmakers onderling dialogen en discussies te laten voeren teneinde de actieve deelname van jongeren aan het democratische leven in Europa te bevorderen. Concreet leidt dit ertoe dat jongeren beter hun stem kunnen laten horen (door standpunten, voorstellen en aanbevelingen te formuleren) en zodoende meer inspraak krijgen in de vorming en uitvoering van het Europese jeugdbeleid.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie kunnen transnationaal zijn (met uitvoering in een of meer deelnemende landen, waarbij partners uit verschillende deelnemende landen betrokken zijn) dan wel nationaal (met uitvoering op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarbij informele groepen jongeren en/of organisaties uit één deelnemend land betrokken zijn). Nationale activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn bijzonder goed geschikt om ideeën te testen op lokaal niveau en als instrument voor de follow-up van eerdere initiatieven om succesvolle ideeën op te schalen en verder te ontwikkelen.

Voor alle activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie, ongeacht het niveau waarop ze worden uitgevoerd, moet zijn aangetoond dat ze een Europese dimensie en/of toegevoegde waarde hebben, en elke afzonderlijke ondersteunde activiteit moet duidelijk bijdragen tot de verwezenlijking van een of meer doelstellingen van de actie die hierboven zijn vermeld.

Ondersteunde acties kunnen de vorm aannemen van (of een combinatie zijn van): workshops, debatten, rollenspellen, simulaties, gebruik van digitale instrumenten (bv. digitale democratie-instrumenten), bewustmakingscampagnes, opleidingen, bijeenkomsten en andere vormen van online of offline-interactie tussen jongeren en beleidsmakers, raadplegingen, informatie-evenementen enz.

Enkele voorbeelden van activiteiten die in het kader van een project kunnen worden uitgevoerd, zijn:

 • persoonlijke of online workshops en/of bijeenkomsten, seminars of andere evenementen/processen op lokaal, regionaal, nationaal of transnationaal niveau waarin ruimte wordt gemaakt voor informatie, debat en actieve deelname van jongeren betreffende kwesties die van belang zijn voor hun dagelijks leven als actieve Europese burgers, en die idealiter contacten omvatten met beleidsmakers en andere belanghebbenden die bij dergelijke kwesties betrokken zijn, tot dergelijke contacten leiden of er de follow-up van vormen;
 • raadplegingen van jongeren waarbij onderwerpen/kwesties worden aangeboord die voor hen van specifiek belang zijn (in de lokale, regionale, nationale of transnationale context) en waarbij wordt nagegaan in hoeverre zij betrokken wensen te worden bij de aanpak van dergelijke onderwerpen/kwesties;
 • bewustmakingscampagnes rond de deelname van jongeren aan het democratisch leven;
 • vereenvoudiging van de toegang tot open, veilige en toegankelijke virtuele en/of fysieke ruimten voor jongeren, die hen doeltreffende kansen bieden om te leren deelnemen aan het democratische leven en de democratische processen;
 • simulaties van de werking van de democratische instellingen en de rollen van beleidsmakers in die instellingen.

Projecten kunnen al dan niet een mobiliteitsaspect omvatten, en/of evenementen waarbij een sterke fysieke aanwezigheid van de deelnemers op een specifieke locatie vereist is. Voor dergelijke activiteiten (mobiliteit en fysieke evenementen) is voorzien in specifieke financiële steun. Waar relevant wordt de integratie van digitale activiteitsvormen (bv. webinars, hackathons, diverse e-participatie-instrumenten enz.) en/of opleiding in verband met het gebruik van digitale democratie-instrumenten bij activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van een project met activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie, sterk aanbevolen.

De volgende soorten activiteiten worden niet ondersteund door deze actie: statutaire vergaderingen van organisaties of netwerken van organisaties, de organisatie van politieke evenementen, fysieke infrastructuur (bv. de kosten voor de bouw/aankoop van gebouwen en de permanente uitrusting ervan).

Een project opzetten

Een project dat door deze actie wordt ondersteund, moet een of meer van de hierboven beschreven activiteiten omvatten. De activiteiten mogen op een flexibele manier worden gecombineerd, afhankelijk van de doelstellingen van het project en de behoeften van de deelnemende organisatie(s) en deelnemers.

Een project wordt uitgevoerd door een of meer informele groepen jongeren, een of meer organisaties, of een combinatie daarvan. De informele groep(en) jongeren en/of deelnemende organisaties moeten in de aanvraagfase worden geïdentificeerd. Als alleen een informele groep jongeren betrokken is, dient een van de jongeren de aanvraag in namens de groep. Als er verschillende groepen of organisaties betrokken zijn, neemt een ervan de rol van coördinator op zich en dient deze namens het partnerschap de aanvraag voor het gehele project in.

Een project verloopt in vier stadia: planning, voorbereiding, uitvoering en follow-up. Zowel de deelnemende organisaties als de jongeren die bij de activiteiten betrokken zijn, moeten een actieve rol opnemen tijdens al die stadia en op die manier hun leerervaring versterken (“activiteiten bedacht door jongeren voor jongeren”).

 • planning (vaststelling van de behoeften, doelstellingen, leerresultaten, activiteitsvormen, uitwerking van het werkprogramma, tijdschema van de activiteiten enz.);
 • voorbereiding (praktische regelingen, sluiten van overeenkomsten met partners, bevestiging van de doelgroep(en) van de beoogde activiteiten, taalkundige/interculturele/leer- en taakgerelateerde voorbereiding van deelnemers enz.);
 • uitvoering van de activiteiten;
 • follow-up (evaluatie van de activiteiten, aanwijzing en documentatie van de leerresultaten van de deelnemers, verspreiding en gebruik van de projectresultaten). Als onderdeel van de follow-upfase moet elk project voorzien in feedback aan de jonge deelnemers over de concrete projectresultaten, met inbegrip van feedback over de manier waarop die resultaten zijn meegedeeld aan andere belanghebbenden en/of waarop die resultaten door andere belanghebbenden zijn gebruikt.

EU-jongerendialoog

De in het kader van de EU-jongerendialoog[4] vastgestelde thema’s en prioriteiten kunnen als inspiratie dienen voor activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie op alle niveaus. Een soortgelijke inspiratiebron is te vinden in de Europese jeugddoelstellingen die zijn ontwikkeld in de EU-jongerendialoog en waarin sectoroverschrijdende gebieden zijn aangewezen die van invloed zijn op het leven van jongeren en die uitdagingen vertonen. Voorts kunnen de resultaten van succesvolle activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie worden gebruikt als input voor verdere stadia van de EU-jongerendialoog.

Leerproces

Een project in verband met activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie moet streven naar de ondersteuning voor het bezinningsproces, de identificatie en de documentatie van individuele leerresultaten, met name aan de hand van Youthpass.

Inclusie en diversiteit

Het Erasmus+-programma beoogt gelijke kansen en toegang, inclusie en billijkheid in al zijn acties te bevorderen. Organisaties moeten toegankelijke en inclusieve projectactiviteiten opzetten, waarbij zij rekening moeten houden met de standpunten van kansarme deelnemers en hen bij het besluitvormingsproces moeten betrekken.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn bijzonder goed geschikt voor de inclusie van kansarme jongeren:

 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn ontworpen volgens een basisactieformat met zeer flexibele parameters (duur, aantal deelnemers, nationale/transnationale activiteiten enzovoort), die gemakkelijk aan de specifieke behoeften van kansarme jongeren kunnen worden aangepast;
 • informele groepen jongeren die een project rond activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie uitvoeren, kunnen worden ondersteund door een coach[5]. De diensten van een coach kunnen bijzonder relevant en nuttig zijn om kansarme jongeren te helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun projecten.
 • de doelstellingen van de actie zijn onder meer jongeren mogelijkheden te bieden om te leren participeren aan de burgermaatschappij en hun digitale en mediageletterdheid te verbeteren. Projecten waarbij deze doelstellingen worden nagestreefd, kunnen bijzonder nuttig zijn om kansarme jongeren te helpen enkele uitdagingen te overwinnen waarmee ze mogelijk worden geconfronteerd.

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie zijn ook bijzonder geschikt om thematisch te werken aan inclusie en diversiteit in de samenleving, bijvoorbeeld om stereotypen te bestrijden en begrip, tolerantie en niet-discriminatie te bevorderen. 

Bescherming en veiligheid van deelnemers

Tijdens de planning en voorbereiding van een project moeten de bescherming en veiligheid van de deelnemers aandachtspunten zijn en moeten alle nodige maatregelen zijn getroffen om risico’s te voorkomen/beperken.

Een gemeenschap creëren

Het wordt sterk aanbevolen om in de projecten met activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie ook activiteiten op te nemen aan de hand waarvan een gemeenschap wordt gecreëerd. Waar mogelijk, moet ernaar worden gestreefd dat dergelijke activiteiten worden voortgezet na afloop van de ondersteunde projecten en dat ze op eigen kracht blijven doorgaan. Waar relevant kunnen projecten met activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie hun voordeel doen met de platforms voor het creëren van gemeenschappen die reeds bestaan op de Europese Jongerensite.

Milieuduurzaamheid

Een project moet bij de deelnemers milieuduurzaam en verantwoord gedrag bevorderen, zodat zij zich er bewuster van worden dat het belangrijk is te handelen met het oog op de verkleining of compensatie van de milieuvoetafdruk van de mobiliteitsactiviteiten. Een project moet milieubewust worden ontworpen en uitgevoerd door bijvoorbeeld duurzame praktijken te integreren zoals de keuze van herbruikbare of milieuvriendelijke materialen, afvalbeperking en recycling, en duurzame vervoermiddelen.

Digitale transitie

Het Erasmus+-programma ondersteunt alle deelnemende organisaties bij het integreren van het gebruik van digitale hulpmiddelen en leermethoden als aanvulling op hun fysieke activiteiten, om de samenwerking tussen partnerorganisaties te verbeteren en ook de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van e-participatie-instrumenten inhouden.

Kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd

De uitvoering van alle activiteiten die steun krijgen uit hoofde van deze actie moet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd voor het organiseren van hoogwaardige activiteiten in het kader van leermobiliteit. De kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd hebben betrekking op de basisbeginselen van de actie en op de concrete praktijken voor de uitvoering van projecttaken, zoals de selectie en voorbereiding van deelnemers, de vaststelling, evaluatie en erkenning van de leerresultaten, het delen van projectresultaten enz. De kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_nl

 

Criteria voor de beoordeling van dit project

Subsidiabiliteitscriteria

In aanmerking komende deelnemende organisaties

Deelnemende organisaties kunnen zijn:

 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s); Europese jeugd-ngo’s; lokale, regionale of nationale publieke organen; sociale ondernemingen; organen met winstoogmerk die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • informele groepen jongeren[6].

gevestigd in een programmaland of een partner-buurland van de EU (regio's 1 tot en met 4; zie deel A van deze gids onder “Begunstigde landen”).

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke in aanmerking komende deelnemende organisatie die in een programmaland gevestigd is, kan een subsidie aanvragen. Deze organisatie dient de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties die bij het project betrokken zijn[7].

Aantal deelnemende organisaties en profiel daarvan

 • Nationale projecten inzake jongerenparticipatie: bij het project moet minstens één deelnemende organisatie betrokken zijn.
 • Transnationale projecten inzake jongerenparticipatie: bij het project moeten minstens twee deelnemende organisaties uit verschillende landen betrokken zijn.

Projectduur

3 tot 24 maanden.

Locatie(s) van de activiteiten

De activiteiten moeten plaatsvinden in het land van een of meerdere deelnemende organisaties of in een land waar een instelling van de Europese Unie is gevestigd[8].

In aanmerking komende deelnemers

Jongeren tussen 13 en 30 jaar[9] die in het land van de deelnemende organisaties wonen en besluitvormers die relevant zijn voor de thema’s die met het project worden behandeld.

Waar aanvragen?

Bij het nationaal agentschap in het land waar de verzoekende organisatie is gevestigd.

Wanneer aanvragen?

De aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op:

11 mei om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 augustus en 31 december van datzelfde jaar.

5 oktober om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 januari en 31 mei van het daaropvolgende jaar.

Hoe aanvragen?

In deel C van deze gids wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt ingediend.

Bijlagen

Een verklaring op erewoord van de wettelijke vertegenwoordiger moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Voor projecten rond activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie moet een tijdschema met alle geplande activiteiten bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Voor elk van de in het project geplande mobiliteitsactiviteiten en -evenementen moet een tijdschema bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

TOEKENNINGSCRITERIA

Relevantie, motivering en effecten

(maximaal 30 punten)

 • De mate waarin het project relevant is voor:
 • de doelstellingen van de actie;
 • de behoeften van de deelnemende organisaties en deelnemers.
 • De mate waarin het project een of meer prioriteiten zal aanpakken die zijn aangewezen in het kader van de EU-jongerendialoog of de jeugddoelstellingen.
 • De mate waarin het project deelnemers in staat stelt hoogwaardige leerresultaten te behalen.
 • De mate waarin het project Europese toegevoegde waarde oplevert.
 • De potentiële effecten van het project:
 • op deelnemers en deelnemende organisaties tijdens en na afloop van het project;
 • buiten de organisaties en personen die rechtstreeks deelnemen aan het project, op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees of mondiaal niveau.
 • De mate waarin het project maatregelen omvat die bedoeld zijn om de resultaten ervan te laten voortduren nadat het project afgelopen is.
 • De mate waarin het project geschikt is om bij te dragen aan de inclusie en diversiteit en aan de groene, digitale en participatieve dimensies van het programma;
 • De mate waarin bij het project ook nieuwe deelnemers aan de actie en minder ervaren organisaties betrokken zijn.
 • De mate waarin het project duurzame en milieuvriendelijke praktijken behandelt.

Kwaliteit van het projectontwerp

(maximaal 40 punten)

 • De consistentie tussen vastgestelde behoeften, projectdoelstellingen, deelnemerprofielen en de voorgestelde activiteiten;
 • de duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van alle fasen van het project: de voorbereiding (ook de voorbereiding van de deelnemers), de uitvoering en follow-up (met inbegrip van een feedbackmechanisme voor de deelnemers);
 • de mate waarin de jongeren bij alle fasen van de activiteiten betrokken zijn;
 • de mate waarin de activiteiten zijn ontworpen op een toegankelijke en inclusieve manier en openstaan voor kansarme deelnemers;
 • de mate waarin de voorgestelde participatieve leermethoden geschikt zijn, met inbegrip van eventuele virtuele onderdelen;
 • de mate waarin het project gebruikmaakt van alternatieve, innovatieve en slimme vormen van jongerenparticipatie, met name om nieuwe ideeën en follow-up te testen.
 • De kwaliteit van de regelingen en de ondersteuning van het bezinningsproces, het in kaart brengen en documenteren van de leerresultaten van de deelnemers, en het consistente gebruik van Europese instrumenten voor transparantie en erkenning, met name Youthpass;
 • de toereikendheid en doeltreffendheid van de maatregelen die in acht worden genomen om de veiligheid en bescherming van de deelnemers te waarborgen;
 • de mate waarin de activiteiten duurzame en milieuvriendelijke praktijken integreren.

Kwaliteit van het projectbeheer

(maximaal 30 punten)

 • De kwaliteit van de praktische regelingen, beheersvoorschriften en vormen van ondersteuning;
 • de kwaliteit van de samenwerking en communicatie tussen de deelnemers van de groep(en), de deelnemende organisaties en andere relevante belanghebbenden;
 • de kwaliteit van maatregelen om de verschillende fasen en resultaten van het project te evalueren;
 • De geschiktheid en kwaliteit van maatregelen met het oog op de verspreiding van de projectresultaten binnen de deelnemende organisaties en daarbuiten.

FINANCIERINGSREGELS

Het projectbudget wordt opgesteld met inachtneming van de volgende financieringsregels (in euro):

Maximumsubsidie per project voor activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie: 60 000 EUR

Begrotingsrubriek

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Bedrag

Projectbeheer

Kosten in verband met het beheer en de uitvoering van het project (bv. de voorbereiding en uitvoering van projectbijeenkomsten, de voorbereiding, uitvoering, evaluatie, verspreiding van de resultaten en follow-up van activiteiten).

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de duur van het project.

500 EUR per maand

Kosten voor coaching

Kosten in verband met de inschakeling van een begeleider in het project.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het land waar het project plaatsvindt en de werkdagen.

Het verzoek om financiële steun ter dekking van kosten voor een begeleider moet met redenen worden omkleed in het aanvraagformulier. De duur van de coaching is niet gekoppeld aan de looptijd van het project.

Tabel B3 per dag werk.

max. 12 dagen.

Steun voor inclusie

Extra kosten die rechtstreeks verband houden met kansarme deelnemers en hun begeleiders, besluitvormers en faciliterende medewerkers (met inbegrip van gerechtvaardigde reis- en verblijfkosten, voor zover voor deze deelnemers geen subsidie is aangevraagd in het kader van de rubrieken “reiskosten” of “individuele steun”).

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

100 % van de subsidiabele kosten

Buitengewone kosten

Kosten voor een financiële garantie, indien het nationaal agentschap daarom verzoekt.

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten.

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

Financiële garantie: 80 % van de subsidiabele kosten

Hoge reiskosten: 80 % van de subsidiabele kosten

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten: 100 % van de subsidiabele kosten

Tabel B3 Kosten voor coaching

 

Leerkracht/opleider/onderzoeker

Jeugdwerker

Bijdrage aan de eenheidskosten per dag

Denemarken, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Liechtenstein, Noorwegen

241

België, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Italië

214

Tsjechië, Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta, Portugal, Slovenië

137

Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Republiek Noord-Macedonië, Turkije

74

Aanvullende financiering voor fysieke evenementen in het kader van het project

Begrotingsrubriek

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Bedrag

Steun voor jongerenparticipatie-evenementen

Kosten in verband met de uitvoering van nationale en transnationale conferenties, seminars, evenementen enz. Met uitzondering van het personeel van de deelnemende organisatie(s)/leden van de informele groep(en) jongeren en faciliterende medewerkers, aangezien het bijwonen van bijeenkomsten door deze deelnemers moet worden gedekt door de rubriek “projectbeheer”.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers aan het evenement, inclusief besluitvormers, exclusief faciliterende medewerkers.

100 EUR per deelnemer

Aanvullende financiering voor mobiliteit in het kader van het project

Begrotingsrubriek

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Bedrag

Reiskosten

Tegemoetkoming in de kosten die deelnemers, met inbegrip van begeleiders, beleidsmakers en faciliterende medewerkers, maken om van de plaats van oorsprong naar de locatie van de activiteit en terug te reizen.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de reisafstand en het aantal personen.

De aanvrager moet de afstand tussen de plaats van oorsprong en de locatie van de activiteit aangeven[10] met behulp van de door de Europese Commissie ondersteunde afstandscalculator[11].

Voor rondreizende activiteiten moet de aanvrager de afstanden tussen de afzonderlijke locaties optellen en de reisafstandcategorie selecteren die overeenkomt met het totaal[12].

Reisafstanden

Standaardreis

Groen reizen

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km of meer

1 500 EUR

 

Individuele steun

Verblijfkosten.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de verblijfsduur per deelnemer, met inbegrip van begeleiders, besluitvormers en faciliterende medewerkers (indien nodig), met inbegrip van één reisdag vóór de activiteit en één reisdag na de activiteit, en maximaal vier aanvullende dagen voor deelnemers die een subsidie voor groen reizen ontvangen.

Tabel A2.1 per deelnemer per dag

Steun voor inclusie

Kosten in verband met de organisatie van mobiliteitsactiviteiten voor kansarme deelnemers.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal kansarme deelnemers, met uitzondering van begeleiders, faciliterende medewerkers en besluitvormers.

100 EUR per deelnemer

Buitengewone kosten

Hoge reiskosten van deelnemers, met uitzondering van begeleiders, besluitvormers en faciliterende medewerkers; met inbegrip van kosten als gevolg van het gebruik van schonere vervoermiddelen met lagere CO2-uitstoot.

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

80 % van de subsidiabele kosten

Tabel A2.1: Individuele steun voor activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie (in euro per dag)

 

Oostenrijk

45 EUR

België

42 EUR

Bulgarije

32 EUR

Kroatië

35 EUR

Cyprus

32 EUR

Tsjechië

32 EUR

Denemarken

45 EUR

Estland

33 EUR

Finland

45 EUR

Republiek Noord-Macedonië

28 EUR

Frankrijk

38 EUR

Duitsland

41 EUR

Griekenland

38 EUR

Hongarije

33 EUR

IJsland

45 EUR

Ierland

49 EUR

Italië

39 EUR

Letland

34 EUR

Liechtenstein

45 EUR

Litouwen

34 EUR

Luxemburg

45 EUR

Malta

39 EUR

Nederland

45 EUR

Noorwegen

50 EUR

Polen

34 EUR

Portugal

37 EUR

Roemenië

32 EUR

Servië

29 EUR

Slowakije

35 EUR

Slovenië

34 EUR

Spanje

34 EUR

Zweden

45 EUR

Turkije

32 EUR

Partner-buurlanden

29 EUR

 1. Het grootste deel van het budget voor deze actie wordt toegewezen ter ondersteuning van projecten waarbij organisaties en deelnemers uit programmalanden zijn betrokken. Ongeveer 25 % van het beschikbare budget kan evenwel worden benut om internationale projecten met inbegrip van organisaties en deelnemers uit programma- en partner-buurlanden van de Europese Unie te subsidiëren (regio’s 1 tot en met 4; zie deel A van deze gids onder “Begunstigde landen”).

 2. https://europa.eu/youth/strategy_nl

 3. De strategieën zijn te vinden op: https://www.salto-youth.net/

 4. https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_nl

 5. Naargelang van hun behoeften kunnen informele groepen jongeren gedurende het project een beroep doen op een of meerdere coaches.

 6. Groep van ten minste vier jongeren van 13 tot 30 jaar oud. Een van de groepsleden die minimaal 18 jaar oud moet zijn, neemt de rol van vertegenwoordiger op zich en aanvaardt de verantwoordelijkheid namens de groep. U vindt de definitie van een informele groep jongeren in de verklarende termenlijst. In het kader van deze actie en de bepalingen in verband daarmee valt “een informele groep jongeren” onder het begrip “deelnemende organisatie”. Wanneer naar een “deelnemende organisatie” wordt verwezen, houdt dit in dat ook naar een “informele groep jongeren” wordt verwezen.

 7. Deelnemende organisaties moeten een mandaat voor de aanvragende organisatie ondertekenen. De volmachten moeten worden verstrekt bij de aanvraag en ten laatste op het ogenblik waarop de subsidieovereenkomst wordt ondertekend. Zie deel C van deze gids voor meer informatie.

 8. De zetels van de instellingen van de Europese Unie bevinden zich in Brussel, Frankfurt, Luxemburg, Straatsburg en Den Haag.

 9. Gelieve de volgende punten in overweging te nemen: 

  minimale leeftijdsgrenzen — deelnemers moeten de minimumleeftijd hebben bereikt op de dag dat de activiteit van start gaat;

  maximale leeftijdsgrenzen — deelnemers mogen niet ouder zijn dan de aangegeven maximumleeftijd op de begindatum van de activiteit.

 10. Indien bijvoorbeeld iemand uit Madrid (Spanje) deelneemt aan een activiteit in Rome (Italië), moet de aanvrager de afstand van Madrid naar Rome berekenen (1 365,28 km) en vervolgens de toepasselijke reisafstandscategorie selecteren (bv. tussen 500 en 1 999 km).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_nl

 12. Indien bijvoorbeeld iemand uit Madrid (Spanje) deelneemt aan een rondtrekkende activiteit die eerst in Rome (Italië) plaatsvindt en vervolgens in Ljubljana (Slovenië), moet de aanvrager eerst a) de afstand van Madrid naar Rome berekenen (1 365,28 km), dan van Rome naar Ljubljana (489,75 km) en vervolgens beide afstanden bij elkaar optellen (1 855,03 km), b) de toepasselijke categorie van de reisafstand selecteren (d.w.z. tussen 500 en 1 999 km) en c) het bedrag berekenen van de EU-subsidie als bijdrage in de reiskosten van de deelnemer van Madrid naar Ljubljana (via Rome) en terug (275 EUR).

Tagged in: