Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistra studiju programmas

Kas var pieteikties

Pieteikties var jebkura augstākās izglītības iestāde (AII), kas iedibināta kādā no atbilstīgajām valstīm. Pieteikumu partnerības vārdā iesniedz viena no tajā iesaistītajām AII. Priekšlikumā jābūt atspoguļotai pilnīgi izstrādātai un akreditētai kopīgai studiju programmai, kas ir sagatavota īstenošanai un popularizēšanai visā pasaulē.

Par “Erasmus Mundus” kopīgajām maģistra studiju programmām

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistra studiju programmas ir augsta līmeņa integrētas maģistrantūras programmas, kuras izstrādā un īsteno starptautiskas augstākās izglītības iestāžu partnerības. Tajās iesaistās vismaz trīs AII no trijām dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm (iepriekš “programmas valstis”).

“Erasmus Mundus” kopīgajā maģistra studiju programmā var piedalīties arī citi izglītības un/vai ar izglītību nesaistīti partneri, kuriem ir īpaša zinātība un interese par studiju jomu.

ES finansē šo programmu darbību un nodrošina konkurētspējīgas stipendijas labākajiem studentiem visā pasaulē.

Ilgums: seši akadēmiskie gadi, kas aptver vismaz četrus maģistrantūras programmas ciklus

Dotācija vienam projektam: līdz 5 miljoniem EUR

ES stipendija atsevišķām personām: 1400 EUR mēnesī (ne ilgāk kā 24 mēnešus)

Darbības un rezultāti

Pilnībā integrētā mācību programmā jāiekļauj vismaz divi studiju periodi divās valstīs (kas nav studentu dzīvesvietas valsts), no kurām vismaz vienai jābūt ES dalībvalstij vai programmas asociētajai trešai valstij. Kopīgajās maģistra studiju programmās tiek uzņemti izcili studenti no visas pasaules.

Katra maģistrantūras programmas cikla ilgums: 1–2 akadēmiskie gadi (60, 90 vai 120 ECTS kredītpunkti)

Piešķirtā grāda veids: vai nu kopīgs grāds (ieteicams), vai vairāki grādi.

Pieteikumi un plašāka informācija

“Erasmus Mundus” programmas “Erasmus+” vadlīnijās

Uzziniet, kā pieteikties pirmo reizi

Related funding calls

Related documents