Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Jean Monnet hálózatok az oktatás és képzés más területein

Az iskolák és/vagy szakképzési szolgáltatók hálózatainak nemzetközi aspektussal kell kiegészíteniük az új Jean Monnet-ágat, és lehetővé kell tenniük a bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a közös tanítás megtapasztalását egy több országból álló csoporton belül.

A tevékenységek elő fogják segíteni az európai uniós kérdésekkel kapcsolatos tanulási módszertanok közös értelmezését azon, különböző összefüggésrendszerekben tevékenykedő gyakorlati szakemberek körében, akik eltérő kihívásokkal és korlátokkal szembesülnek a nemzeti jogszabályok és a tantervek felépítése miatt.

A hálózatok kétféle célkitűzést fognak megvalósítani. Az iskolák/szakképzési szolgáltatók egyrészt információt és gyakorlatokat cserélnek arra vonatkozóan, hogy milyen módon teszik tanulóikat tájékozottabbá az Unióval kapcsolatban. Másrészt a tanárok néhány napos mobilitási tapasztalatokban vehetnek részt annak érdekében, hogy közös tanítást szervezhessenek és valósíthassanak meg a partnereikkel.

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI

A Jean Monnet hálózatok célja, hogy megadják az iskoláknak és a szakképzési szolgáltatóknak az ahhoz szükséges támogatást, hogy bővíthessék az európai uniós vonatkozású tárgyak oktatásával kapcsolatos ismereteket, valamint hogy nemzetközi aspektussal ruházzák fel a tanulási gyakorlatot.

A tanárok közötti tudáscsere (a hálózati tevékenységek alapját adott tárgyakkal és módszertanokkal kapcsolatos, kollaboratív munka, közös tanítási tapasztalatok, és közös tevékenységek képezik). Például:

 • A tartalmakkal kapcsolatos információcsere, és az alkalmazott módszertanok eredményeinek népszerűsítése;
 • A különböző iskolák/szakképzési szolgáltatók közötti együttműködés fokozása, nemzetközi tapasztalatot és európai tekintélyt biztosítva számukra;
 • Tudáscsere és mobilitás a közös tanításért;
 • Az együttműködés elősegítése, valamint szilárd és fenntartható tudásplatform létrehozása az iskolák és a szakképzési szolgáltatók között.

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS MÁS TERÜLETEIN MŰKÖDŐ JEAN MONNET HÁLÓZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATOKNAK?

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

Egy iskola vagy egy, az Erasmus+ programországban székhellyel rendelkező szakképzést nyújtó intézmény a javasolt hálózatban részt vevő partnerek nevében.

Részt vevő szervezetek/intézmények

Az Erasmus+ programországban székhellyel rendelkező iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4. szint).

Biztosítaniuk kell, hogy a lehető legtöbb hallgató élvezhesse a tevékenységeik előnyeit.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

Legalább 5 iskola és/vagy szakképzési szolgáltató legalább 3 különböző Erasmus+ programországból.

A projekt időtartama

3 év

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-NET

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak június 2-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

PROJEKTTERVEZÉS

A Jean Monnet hálózatoknak meg kell felelniük a következő követelményeknek (egy vagy több):

 • oktatási módszertanok gyűjtése és megvitatása a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez;
 • az európai uniós tantárgyak tanításával kapcsolatos bevált gyakorlatok összegyűjtése és megosztása;
 • közös tanítással és kollaboratív tanítással kapcsolatos tapasztalatok szervezése mobilitás keretében vagy online.

A fentiek a következők segítségével valósíthatók meg:

 • a bevált gyakorlatok terjesztésére szolgáló dokumentumok és iránymutatások kidolgozása;
 • fizikai és online találkozók;
 • közös tanítás és kollaboratív tanítás.

VÁRT HATÁS

Mennyiségi

 • a kedvezményezettek száma programországonként/térségenként

Minőségi

A Jean Monnet hálózatnak kedvező és tartós hatást kell gyakorolnia az általános képzésre és szakképzésre, és át kell adnia a résztvevők számára az ahhoz szükséges gyakorlatokra vonatkozó tudást, amelyekkel megismertethetik a tanulókkal és a hallgatókkal az Európai Unióval kapcsolatos tényeket és tudásanyagot.

A hálózatok bővítik majd az általános képzést és szakképzést nyújtó intézményeknek annak érdekében biztosított lehetőségek körét, hogy kiterjesszék az európai uniós tartalmak beépítésével kapcsolatos tevékenységeiket.

A Jean Monnet hálózatok keretében támogatott tevékenységek emellett a következő eredmények elérésére törekszenek a részt vevő szervezetek/intézmények tekintetében:

 • megnövelt kapacitás az uniós tárgyak tevékenységeikbe történő beépítésére;
 • fokozott nemzetközi kitettség.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:
 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • lehetővé teszi az iskolai tanárok számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki;
 • információkat és gyakorlatokat cserél arról, hogy mit és hogyan kell cselekedni annak érdekében, hogy gyarapítani lehessen a tanulók EU-val kapcsolatos ismereteit;
 • elősegíti a tanárok mobilitási tapasztalatait ahhoz, hogy közös tanítást végezzenek partnereikkel;
 • elősegíti az EU és működésének jobb megértését;
 • lehetővé teszi a tanárok számára, hogy tevékenységeik során uniós tartalmakat vezessenek be.
 • Milyen mértékben éri el a pályázat a kiemelt célcsoportokat:
  • iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.)
  • tanárok
  • hallgatók

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a javasolt tevékenységek minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága.
 • A munkaprogram milyen mértékben
 • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a terjesztés szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására;
 • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel.
 • A feladatmodulokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel.
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A partnerség belső szervezete:
  • A javasolt tevékenységekbe bevont résztvevők profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege az európai uniós tanulmányok tekintetében (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) és a pályázatban tárgyalt konkrét téma tekintetében.
 • Együttműködési megállapodások, valamint a szerep- és felelősségi körök, illetve a feladatok felosztása.

Hatás

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A hosszú távú hatással rendelkező hálózatok várható hatása
 • az iskolákra és a szakképzési szolgáltatókra:
 • az uniós tantárgyak oktatására való képesség növelése;
 • innovatív tartalom az uniós tantárgyak új, iskolai oktatási irányainak kialakítása terén;
 • megerősített együttműködés és a partnerekkel való kapcsolattartás képessége;
 • a pénzügyi források nagyobb mértékű elkülönítése az uniós tárgyak intézményen belüli oktatására.
 • a hálózatokban közvetlenül és közvetve részt vevő tanárokra:
 • az uniós kérdésekkel kapcsolatos készségeik megerősítése és a tevékenységeik uniós tartalmának megvalósításában elért előrehaladás.
 • Terjesztés és kommunikáció:
 • A tevékenységek eredményeinek a hálózatokban érintett intézményen belüli és kívüli terjesztését célzó intézkedések megfelelősége és minősége:
 • a tevékenységekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
 • az iskolákon és a szakképzési szolgáltatókon kívüli csoportok megszólítása.
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott terjesztési eszközök a célcsoportot a következők révén:
   • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
   • események.
 • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig legalább 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a pályázó által javasolt pályázattípus becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós hozzájárulás maximális összege projektenként 300 000 euró

Hogyan határozzák meg a projekt egyösszegű támogatási összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 1. A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és terjesztés”, „minőségbiztosítás” stb.);
 2. A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
 3. A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt (valamint az egyes feladatmodulokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolt jogalanyokhoz rendelt részarányt);
 4. A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk terjesztése, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.