Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Ifjúsági részvételi tevékenységek

Olyan, a formális oktatás és képzés keretein kívül zajló tevékenységek, amelyek helyi, regionális, nemzeti és európai szinten ösztönzik, elősegítik és lehetővé teszik a fiatalok részvételét az európai demokratikus életben.

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI[1]

Az Erasmus+ támogatja azokat a fiatalok által kezdeményezett, fiatalok informális csoportjai és/vagy ifjúsági szervezetek/intézmények által lebonyolított helyi, nemzeti és transznacionális részvételi projekteket, amelyek az európai demokratikus életben történő részvételre ösztönzik a fiatalokat, és a következő célkitűzéseket, vagy azok egyikét kívánják megvalósítani:

 • lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, hogy részt vegyenek a civil társadalomban, és elsajátítsák annak módját (lehetőség teremtése a fiatalok számára, hogy nemcsak a saját mindennapi életükben, de a demokratikus életben is szerepet vállaljanak, és ezáltal megvalósuljon a különböző háttérrel rendelkező – és különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező – fiatalok érdemi polgári, gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai részvétele);
 • a fiatalok tudatosságának növelése a közös európai értékekkel és alapjogokkal kapcsolatban, és hozzájárulás az európai integrációs folyamathoz, többek között egy vagy több európai ifjúsági cél megvalósításában történő közreműködés révén;
 • a fiatalok digitális kompetenciáinak és médiatudatosságának (különösen a kritikai gondolkodás, valamint az információk értékelésének és azok feldolgozásának) fejlesztése annak érdekében, hogy a fiatalok reziliensebbek legyenek a dezinformációkkal, az álhírekkel és a propagandával szemben, és nagyobb kapacitásuk legyen a demokratikus életben történő részvételre;
 • kapcsolatteremtés a fiatalok és a döntéshozók között helyi, regionális, nemzeti és transznacionális szinten, és/vagy hozzájárulás az uniós ifjúsági párbeszédhez.

SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR

A 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia[2] a Bizottság 2018. május 22-i, „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése” című közleménye alapján meghatározza az ifjúsági területen zajló európai együttműködés keretét. Az uniós ifjúsági stratégia a „Bevonás” elnevezésű fő terület keretében a fiatalok érdemi polgári, gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai szerepvállalásának elérésére törekszik. A stratégia elősegíti a fiatalok részvételét a demokratikus életben, támogatja a társadalmi és polgári szerepvállalást, és biztosítja, hogy valamennyi fiatal rendelkezzen a társadalomban való részvételhez szükséges erőforrásokkal.

Az uniós ifjúsági stratégia egy ifjúságipárbeszéd-folyamatot is magában foglal, ezen összefüggésen belül pedig 2018-ban 11 európai ifjúsági cél került meghatározásra. Ezek számos szektorközi területet azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, és rávilágítanak az azokhoz kapcsolódó, leküzdésre váró kihívásokra. A fiatalok meglátásai alapján az uniós ifjúsági párbeszéd 18 hónapos ciklusai konkrét tematikus prioritásokat azonosítanak; ezek kerülnek az adott időszakban az uniós ifjúsági stratégia végrehajtásának középpontjába.

Tematikus stratégiák az ifjúsági szektorban

Az Erasmus+ program célja a fiatalok részvételének előmozdítása, az informális és nemformális tanulási folyamatok minőségének javítása, valamint a minőségi ifjúsági munka fejlesztése. Ezeken a területeken további támogatás áll rendelkezésre olyan konkrét tematikus stratégiák révén, mint az ifjúsági részvételi stratégia, a Youthpass és az európai képzési stratégia[3].

A tevékenységek leírása

Az ifjúsági részvételi tevékenységek nemformális tanulási tevékenységek, amelyek a fiatalok aktív részvételére összpontosítanak. E tevékenységek célja, hogy lehetővé tegyék a fiatalok számára az eszmecserék, az együttműködés, valamint a kulturális és polgári fellépés megtapasztalását. A támogatott tevékenységeknek segíteniük kell a fiataloknak a személyes, társadalmi, polgári és digitális kompetenciáik megerősítésében, és az aktív európai polgári lét kialakításában.

A pályázattípus a fiatalok részvétele alternatív, innovatív, intelligens és digitális módjainak használatát támogatja, többek között a fiatalok részvételének számos szektorra és környezetre (egészségügyi szolgáltatások, sportlétesítmények stb.) történő kiterjesztését (függetlenül attól, hogy ezeket a magán- vagy közszektor működteti-e), valamint a megteremti a különböző hátterű fiatalok aktív részvételének feltételeit.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek aktívan felhasználhatók a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszédek és megbeszélések lebonyolítására annak érdekében, hogy előmozdítsák a fiatalok tevékeny részvételét az európai demokratikus életben. A fiatalok ennek konkrét eredményeként hallathatják a hangjukat (álláspontot alakíthatnak ki, illetve javaslatokat és ajánlásokat fogalmazhatnak meg), különösen azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene alakítani és végrehajtani az európai ifjúsági szakpolitikákat.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek transznacionálisak (egy vagy több részt vevő országban, számos részt vevő ország partnerei részvételével zajlók), vagy országosak (helyi, regionális vagy nemzeti szinten, fiatalok informális csoportja[i] és/vagy egyetlen részt vevő ország szervezeteinek/intézményeinek bevonásával zajlók) lehetnek. A nemzeti ifjúsági részvételi tevékenységek különösen alkalmasak az elképzelések helyi szintű kipróbálására, valamint a korábbi kezdeményezések utánkövetésére szolgáló eszközként vethetők be a sikeres ötletek nagyobb léptékű megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében.

Az ifjúsági részvételi tevékenységeknek megvalósításuk szintjétől függetlenül európai dimenziót, és/vagy hozzáadott értéket kell szemléltetniük, és valamennyi egyénileg támogatott tevékenységnek egyértelműen hozzá kell járulnia a pályázattípus fent felsorolt célkitűzéseinek egyikéhez vagy mindegyikéhez.

A támogatható tevékenységek a következő formát (vagy azok kombinációját) ölthetik: műhelyfoglalkozások, viták, szerepjátékok, szimulációk, digitális eszközök (például a demokrácia digitális eszközeinek) használata, tudatosságnövelő kampányok, képzések, találkozók, a fiatalok és a döntéshozók közötti online vagy offline interakciók egyéb formái, valamint konzultációk, tájékoztató célú események stb.

A projektek keretében megvalósítandó tevékenységek példái:

 • személyes vagy online műhelyfoglalkozások és/vagy találkozók, szemináriumok vagy egyéb, olyan helyi, regionális, nemzeti és transznacionális szintű események/folyamatok, amelyek teret engednek a fiatalok tájékoztatásának, vitájának és tevékeny részvételének az aktív európai polgárként töltött mindennapjaik szempontjából releváns kérdésekben, és ideális esetben a kérdések által érintett döntéshozókkal és egyéb érdekeltekkel folytatott interakciókat foglalnak magukban, azokhoz vezetnek, vagy azok utánkövetésére szolgálnak;
 • a fiatalok számára különleges relevanciával bíró (helyi, regionális, nemzeti vagy transznacionális vonatkozású) témák/kérdések azonosítására szolgáló konzultációk, és az ilyen témák/kérdések kezelésében történő részvételükhöz kapcsolódó igényeik azonosítása;
 • a fiatalok demokratikus életben történő részvételére összpontosító tudatosságnövelő kampányok;
 • a fiatalok olyan nyitott, biztonságos és hozzáférhető virtuális és/vagy fizikai terekhez történő hozzáférésének elősegítése, amelyek lehetőségeket biztosítanak számukra a demokratikus életben és folyamatokban történő részvétel eredményes megtanulására;
 • a demokratikus intézmények működésének, valamint a döntéshozók ezen intézményekben betöltött szerepének szimulációja.

A projektek tartalmazhatnak mobilitási elemet és/vagy a résztvevők adott helyszínen való fizikai jelenlétét magukban foglaló eseményeket. Az ilyen tevékenységek (mobilitás és fizikai események) számára külön pénzügyi támogatást irányoznak elő. Adott esetben határozottan ajánlott az ifjúsági részvételi projektek keretében megvalósítandó tevékenységekbe digitális tevékenységi formátumokat (például webináriumok, hackathonok, különféle e-részvételi eszközök stb.), és/vagy a demokrácia digitális eszközeivel kapcsolatos képzést beépíteni.

A pályázattípus keretében nem támogathatók a következő tevékenységtípusok: szervezetek/intézmények vagy szervezetek/intézmények hálózatainak alapszabály által előírt ülései, politikai események szervezése, fizikai infrastruktúra (például épületek építési/beszerzési, valamint azok állandó felszereléssel történő ellátásának költségei).

PROJEKTTERVEZÉS

A pályázattípus keretében támogatott projekteknek magukban kell foglalniuk egyet vagy többet a fent ismertetett tevékenységekből. A tevékenységek rugalmas módon kombinálhatók a projekt célkitűzéseitől, valamint a részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek), illetve a résztvevők igényeitől függően.

A projekteket egy vagy több, fiatalokból álló informális csoport, egy vagy több szervezet/intézmény, vagy ezek kombinációja bonyolítja le. A fiatalok informális csoportja(i)t és/vagy a részt vevő szervezeteket/intézményeket azonosítani kell a pályázati szakaszban. Ha csak fiatalok informális csoportja vesz részt a projektben, az egyik fiatal pályázik a csoport nevében. Ha több csoport vagy szervezet/intézmény vesz részt a projektben, az egyikük koordinátori szerepet vállal, és az egész partnerség nevében benyújtja a pályázatot a teljes projektre vonatkozóan.

A projektek négy szakaszból állnak: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és fiataloknak aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot („fiatalok által életre hívott tevékenységek fiataloknak”).

 • Tervezés (az igények, célkitűzések, a tanulási eredmények és a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kialakítása, a tevékenységek ütemezése stb.);
 • Előkészítés (gyakorlati intézkedések, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a résztvevők nyelvi/interkulturális/tanulás- és feladatspecifikus felkészítése stb.);
 • A tevékenységek megvalósítása;
 • Utánkövetés (a tevékenységek értékelése, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása). Az utánkövetési szakaszban valamennyi projektnek elő kell irányoznia a konkrét projekteredményekkel kapcsolatosan a fiatal résztvevőknek adott visszajelzést, többek között azzal kapcsolatban, hogy hogyan adták az eredményeket más releváns érdekeltek tudtára, és/vagy azok hogyan használták fel azokat.

Uniós ifjúsági párbeszéd

Az uniós ifjúsági párbeszéd[4] összefüggésén belül azonosított témák és prioritások inspirációul szolgálhatnak a különböző szintű ifjúsági részvételi tevékenységek számára. Az uniós ifjúsági párbeszéd keretében kidolgozott, a fiatalok életét érintő, szektorközi területeket és kihívásokat azonosító európai ifjúsági célok hasonló inspirációt jelenthetnek. A sikeres ifjúsági részvételi tevékenységek eredményei emellett felhasználhatók az uniós ifjúsági párbeszéd további szakaszainak kialakítása során.

Tanulási folyamat

Az ifjúsági részvételi tevékenységeket magukban foglaló projekteknek támogatást kell előirányozniuk a reflexiós folyamathoz, valamint az egyéni tanulási eredmények azonosításához és – különösen a Youthpass segítségével történő – dokumentálásához.

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és be kell vonniuk őket a döntéshozatali folyamatba.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek különösen alkalmasak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonására:

 • Az ifjúsági részvételi tevékenységeket helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott tevékenységként, rendkívül rugalmas paraméterekkel (időtartam, résztvevők száma, nemzeti/transznacionális tevékenységek stb.) tervezik meg, így egyszerűen hozzáigazíthatók a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok sajátos igényeihez;
 • Az ifjúsági részvételi tevékenységeket megvalósító informális ifjúsági csoportokat ifjúságsegítő (coach)[5] támogathatja. A coach szolgáltatásai különösen relevánsak és hasznosak lehetnek a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára a projektjeik kidolgozásában és végrehajtásában való támogatásában.
 • A pályázattípus célkitűzései lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára, hogy megtanulják, hogyan vegyenek részt a civil társadalomban, emellett pedig digitális jártasságuk és médiatudatosságuk fejlesztésére is szolgálnak. Az e célok elérésére törekvő projektek különösen hasznosak lehetnek abból a szempontból, hogy segítségükkel a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők leküzdjék az esetleges akadályokat, amelyekkel szembesülnek.

Az ifjúsági részvételi tevékenységek emellett különösen alkalmasak arra, hogy a keretükben tematikusan lehessen kezelni a társadalmi befogadás és sokszínűség kérdését; például támogatni lehessen a sztereotípiák leküzdését, valamint elő lehessen segíteni a megértést, a toleranciát és a megkülönböztetésmentességet. 

A résztvevők védelme és biztonsága

A projektek tervezése és előkészítése során foglalkozni kell a résztvevők védelmének és biztonságának kérdésével, és elő kell irányozni a kockázatok megelőzéséhez/csökkentéséhez szükséges valamennyi intézkedést.

Közösségépítés

Határozottan ajánlott közösségépítő tevékenységeket beépíteni az ifjúsági részvételi tevékenységekbe. Ezeknek a tevékenységeknek lehetőség szerint fenn kell maradniuk a támogatott projektek kifutását követően, és önfenntartóvá kell válniuk. Az ifjúsági részvételi tevékenységek adott esetben kihasználhatják az Európai Ifjúsági Portálon már meglévő közösségépítő platformok nyújtotta előnyöket.

Környezeti fenntarthatóság

A projekteknek elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevők körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. A projektek tervezése és megvalósítása során ügyelni kell a környezettudatosságra, például olyan fenntartható gyakorlatok beépítése révén, mint az újrahasználható vagy a környezetbarát anyagok előnyben részesítése, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás, valamint a közlekedés fenntartható módjainak igénybevétele.

Digitális átállás

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tevékenységek minőségét. Ez például e-részvételi eszközök használatát is magában foglalhatja.

Erasmus minőségbiztosítási szabályok az ifjúsági területen

A pályázattípus keretében támogatott összes tevékenység megvalósításakor be kell tartani a magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek megszervezését biztosító Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályokat. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok lefedik a pályázattípus alapelveit, valamint kiterjednek az olyan projektfeladatok konkrét megvalósítási gyakorlataira, mint a résztvevők kiválasztása és előkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

 

A PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Támogathatósági feltételek

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Részt vevő szervezet/intézmény lehet:

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet; európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
 • fiatalok informális csoportja[6].

amelyek székhelye valamely programországban vagy az Unióval szomszédos partnerországban található (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).

Ki pályázhat?

Bármely, programországban székhellyel rendelkező, támogatható részt vevő szervezet/intézmény pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény[7] nevében.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

 • Nemzeti ifjúsági részvételi projektek: legalább egy részt vevő szervezetnek/intézménynek részt kell vennie.
 • Transznacionális ifjúsági részvételi projektek: legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező részt vevő szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

A projekt időtartama

3–24 hónap.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységekre egy vagy több részt vevő szervezet/intézmény országában, vagy valamelyik európai uniós intézmény székhelye szerinti országban kell sort keríteni[8].

Támogatható résztvevők

Olyan, 13 és 30 év közötti fiatalok,[9] akik a részt vevő szervezetek/intézmények országában tartózkodnak, és azok a döntéshozók, akik számára relevánsak a projekt által érintett témák.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

A tárgyévben augusztus 1. és december 31. között kezdődő projektekre május 11-én (közép-európai idő szerint déli) 12:00 óráig

A következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre október 5-én (közép-európai idő szerint déli) 12:00 óráig

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Mellékletek

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.

A pályázati űrlaphoz a projekt során tervezett minden egyes ifjúsági részvételi tevékenységre vonatkozóan programtervet kell csatolni.

A pályázati űrlaphoz a projekt során tervezett minden egyes mobilitási tevékenységre és eseményre vonatkozóan programtervet kell csatolni.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

Relevancia, megalapozottság és hatás

(maximális pontszám: 30 pont)

 • A projekt relevanciája a következő szempontok alapján:
 • a pályázattípus célkitűzései;
 • a részt vevő szervezetek/intézmények és a résztvevők igényei;
 • Milyen mértékben foglalkozik a projekt az uniós ifjúsági párbeszéd vagy az ifjúsági célok összefüggésén belül meghatározott egy vagy több prioritással;
 • Milyen mértékben alkalmas arra a projekt, hogy magas színvonalú tanulási eredményeket biztosítson a résztvevők számára;
 • Mekkora európai hozzáadott értéket biztosít a projekt;
 • A projekt lehetséges hatása:
 • a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai vagy globális szintű hatás.
 • Milyen mértékben épít be a projekt arra szolgáló intézkedéseket, hogy az eredmények a projekt időtartamán túl is fenntarthatók legyenek.
 • A projekt milyen mértékben alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a befogadáshoz és sokszínűséghez, valamint a program zöld, digitális és részvételen alapuló dimenzióihoz;
 • A projekt milyen mértékben vezet be új résztvevőket és kevésbé tapasztalt szervezeteket/intézményeket a pályázattípusba;
 • Milyen mértékben foglalkozik a projekt fenntartható és környezetbarát gyakorlatokkal.

A projektterv minősége

(maximális pontszám: 40 pont)

 • Az azonosított igények, a projekt célkitűzései, a résztvevői profilok és az előirányzott tevékenységek közötti összhang;
 • A projekt valamennyi szakaszának áttekinthetősége, teljessége és minősége: Előkészítés (többek között a résztvevők felkészítése), megvalósítás és utánkövetés (többek között a résztvevők számára biztosított visszajelzési mechanizmus);
 • Milyen mértékben vesznek részt aktívan a fiatalok a tevékenységek egyes szakaszaiban;
 • Milyen mértékben tervezték meg hozzáférhető és befogadó módon a tevékenységeket, és azok mennyire nyitottak kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára;
 • Mennyire megfelelőek a javasolt, részvételen alapuló tanulási módszerek, többek között az esetleges virtuális elemek;
 • Milyen mértékben használja ki a projekt az ifjúság részvételének alternatív, innovatív és intelligens formáit, különösen új elképzelések kipróbálására és utánkövetésére;
 • A reflexiós folyamatra, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítására és dokumentálására irányuló lépések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök, különösen a Youthpass következetes használata;
 • A résztvevők biztonságának és védelmének garantálása érdekében előirányzott intézkedések megfelelősége és hatékonysága;
 • Milyen mértékben képezik fenntartható és környezetbarát gyakorlatok a tevékenységek részét.

A projektmenedzsment minősége

(maximális pontszám: 30 pont)

 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége;
 • A résztvevők, a részt vevő szervezetek/intézmények és az egyéb releváns érdekeltek közötti együttműködés és kommunikáció minősége;
 • A projekt különböző szakaszainak és eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége;
 • a projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek/intézmények körében és azon kívül történő terjesztését célzó lépések megfelelősége és minősége.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Az ifjúsági részvételi tevékenységekre projektenként megítélt maximális támogatás: 60 000 EUR

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Projektmenedzsment

A projektmenedzsmenthez és -végrehajtáshoz kapcsolódó költségek (pl. projekttalálkozók előkészítése és végrehajtása, tevékenységek előkészítése, végrehajtása, értékelése, terjesztése és utánkövetése).

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a projekt időtartama alapján.

500 EUR/hónap

Az ifjúsegítő igénybevételének (coaching) költségei

Az ifjúságsegítő projektben való részvételének költségei.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a helyszínül szolgáló ország és a munkanapok alapján.

Az ifjúságsegítő költségeinek fedezésére szolgáló pénzügyi támogatás kérelmezését meg kell indokolni a pályázati űrlapon. A coaching időtartama nem kapcsolódik a projekt időtartamához.

B3. táblázat munkanaponként.

Legfeljebb 12 nap.

Esélyegyenlőségi támogatás

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz, döntéshozókhoz és facilitátorokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazással és a tartózkodással kapcsolatos indokolt költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

az elszámolható költségek 100%-a

Rendkívüli támogatás

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Pénzügyi garancia: az elszámolható költségek 80%-a

Magas utazási költségek: az elszámolható költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

B3. táblázat Coachinggal kapcsolatos költségek

 

Tanár/oktató/kutató/

Ifjúságsegítő

Napi egységköltség-hozzájárulás

Ausztria, Dánia, Hollandia, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

241

Belgium, Finnország, Franciaország, Izland, Németország, Olaszország

214

Ciprus, Cseh Köztársaság, Görögország, Málta, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

137

Bulgária, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Törökország

74

A projekt keretében megvalósuló fizikai eseményekre biztosított kiegészítő támogatás

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Ifjúsági részvételi eseményekre biztosított támogatás

A nemzeti és transznacionális konferenciák, szemináriumok, rendezvények stb. végrehajtásával kapcsolatos költségek. A részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek) munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak/az informális ifjúsági csoport(ok) tagjainak és a facilitátoroknak a kivételével, mivel e résztvevők üléseken való részvételét a „projektmenedzsment” költségvetési kategória fedezi.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az eseményen részt vevő személyek – többek között döntéshozók – száma alapján, a facilitátorokat nem számítva.

100 EUR/résztvevő

A projekt keretében megvalósuló mobilitási tevékenységekre biztosított kiegészítő támogatás

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Utazás

A kiindulás helyétől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (így a kísérő személyek, döntéshozók és a facilitátorok) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne[10] közötti távolságot kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor segítségével[11].

Nem helyhez kötött tevékenységek esetén a pályázónak össze kell adnia az egyes helyszínek közötti távolságokat, és a teljes távolságnak megfelelő sávot kell választania[12].

Utazási távolság

Standard utazás

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

0–99 km-es távolság esetén

23 EUR

 

100–499 km-es távolság esetén

180 EUR

210 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

820 EUR

 

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1500 EUR

 

Egyéni támogatás

Tartózkodási költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevőnkénti tartózkodás időtartama alapján, beleértve a kísérő személyeket, döntéshozókat és facilitátorokat (szükség esetén), valamint a tevékenység előtt és a tevékenység után egy utazási napot, továbbá a környezetkímélő/környezettudatos utazásra irányuló támogatásban részesülő résztvevők esetén legfeljebb négy további napot

A2.1. táblázat/résztvevő/nap

Esélyegyenlőségi támogatás

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján, a kísérő személyeket, a facilitátorokat és a döntéshozókat nem számítva.

100 EUR/résztvevő

Rendkívüli támogatás

A résztvevők magas utazási költségei, beleértve a kísérő személyeket, a döntéshozókat és a facilitátorokat; beleértve a tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési eszközök használatát.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

az elszámolható költségek 80%-a

A2.1 táblázat: Egyéni támogatás az ifjúsági részvételre irányuló mobilitási tevékenységekhez

Ifjúsági részvételi tevékenységek (euro/nap)

 

Ausztria

45 EUR

Belgium

42 EUR

Bulgária

32 EUR

Horvátország

35 EUR

Ciprus

32 EUR

Cseh Köztársaság

32 EUR

Dánia

45 EUR

Észtország

33 EUR

Finnország

45 EUR

Észak-macedón Köztársaság

28 EUR

Franciaország

38 EUR

Németország

41 EUR

Görögország

38 EUR

Magyarország

33 EUR

Izland

45 EUR

Írország

49 EUR

Olaszország

39 EUR

Lettország

34 EUR

Liechtenstein

45 EUR

Litvánia

34 EUR

Luxemburg

45 EUR

Málta

39 EUR

Hollandia

45 EUR

Norvégia

50 EUR

Lengyelország

34 EUR

Portugália

37 EUR

Románia

32 EUR

Szerbia

29 EUR

Szlovákia

35 EUR

Szlovénia

34 EUR

Spanyolország

34 EUR

Svédország

45 EUR

Törökország

32 EUR

Szomszédos partnerországok

29 EUR

 1. E pályázattípus fő költségvetését a programországok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit érintő projektek támogatására fordítják. Ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetés mintegy 25%-ából finanszírozhatók nemzetközi projektek, beleértve az EU-val szomszédos program- és partnerországok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).

 2. https://europa.eu/youth/strategy_hu

 3. A stratégiák itt találhatók: https://www.salto-youth.net/

 4. https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_hu

 5. A fiatalok informális csoportjai az igényeiktől függően egy vagy több ifjúságsegítőt is igénybe vehetnek a projekt során.

 6. Legalább négy, 13 és 30 év közötti fiatalból álló csoport. A csoport egyik, legalább 18 éves tagja tölti be a képviselő szerepét, és ő vállal felelősséget a csoport nevében. Az informális csoport meghatározását az útmutató D. része (Fogalmak magyarázata) tartalmazza. A pályázattípus, és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések értelmében a „fiatalok informális csoportja” beletartozik a „részt vevő szervezet/intézmény” fogalmába. A „részt vevő szervezetekre/intézményekre” vonatkozó hivatkozások a „fiatalok informális csoportját” is lefedik.

 7. A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek aláírt megbízólevelet kell adniuk a pályázó szervezet/intézmény részére. A megbízóleveleket a pályázati szakaszban, de legkésőbb a támogatási megállapodás aláírásakor kell rendelkezésre bocsátani. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 8. Az Európai Unió intézményeinek székhelyei Brüsszelben, Frankfurtban, Luxembourgban, Strasbourgban és Hágában találhatók.

 9. Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: 

  alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdő időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort.

  felső korhatár: a résztvevők a tevékenység kezdetén nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál.

 10. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu

 12. Ha például egy Madridból (Spanyolország) érkező résztvevő először Rómában (Olaszország), majd Ljubljanában (Szlovénia) zajló, nem helyhez kötött tevékenységben vesz részt, a pályázó először kiszámolja a Madrid és Róma közötti (1365,28 km), majd a Róma és Ljubljana közötti távolságot (489,75 km), és azokat összeadja, (1855,03 km), b) majd kiválasztja az alkalmazandó utazási távolságsávot (azaz 500 és 1999 km között), és c) kiszámolja az uniós támogatást, amely hozzájárulást biztosít a résztvevő (Rómán keresztül) Madridtól Ljubljanába irányuló utazásának és a visszaútnak a költségeihez (275 EUR).

Tagged in: