Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Comhar i measc eagraíochtaí agus institiúidí

Meastar go ndéanfar cleachtais nuálacha a fhorbairt, a aistriú agus/nó a chur chun feidhme ar an leibhéal eagraíochtúil, áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó Eorpach mar thoradh ar an gcomhar idir eagraíochtaí agus institiúidí.

Deiseanna

Comhpháirtíochtaí Comhair

Cuireann an ghníomhaíocht sin ar chumas eagraíochtaí rannpháirteacha taithí a fháil ar an gcomhar idirnáisiúnta agus a n-acmhainneacht a neartú, ach freisin chun táirgí insoláthartha nuálacha ardcháilíochta a tháirgeadh. Ag brath ar chuspóirí an tionscadail, féadfaidh na heagraíochtaí rannpháirteacha lena mbaineann, nó an tionchar a bhfuiltear ag súil leis, i measc gnéithe eile, a bheith de mhéideanna éagsúla agus de raon feidhme éagsúil, agus a gcuid gníomhaíochtaí a chur in oiriúint dá réir:

  • Comhpháirtíochtaí Comhair
  • Comhpháirtíochtaí Mionscála

Féach leat Comhpháirtíochtaí Comhair

Comhghuaillíochtaí um Nuálaíocht

Neartaíonn sé acmhainneacht nuálaíochta na hEorpa i measc an ardoideachais, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, gnólachtaí agus níos faide i gcéin.

Féach leat Comhghuaillíochtaí um Nuálaíocht

Fothú acmhainní (an t-ardoideachas)

Tacaíonn seo le nuachóiriú, inrochtaineacht, agus idirnáisiúnú an ardoideachais sna Tíortha Comhpháirteacha.

Féach leat forbairt acmhainní don ardoideachas

Fothú acmhainneachta (an óige)

Tionscnaimh arb aidhm dóibh an comhar agus malartuithe a chothú, feabhas a chur ar cháilíocht na hoibre don óige agus ar an aitheantas a thugtar don obair sin, agus tacú le scéimeanna nua soghluaisteachta don fhoghlaim neamhfhoirmiúil sna Tíortha Comhpháirteacha.

Féach leat fothú acmhainneachta don óige

Beartas Dearaidh Erasmus Mundus (EMDM)

Tacaíonn na tionscadail sin le cláir staidéar ardleibhéil a dhearadh ag leibhéal na máistreachta, agus is é cuibhreannas idirnáisiúnta institiúidí ardoideachais as tíortha éagsúla ar fud a domhain a dhéanann na cláir a theagasc.

Féach leat deiseanna EMDM

Comhchéim Mháistir Erasmus Mundus

Is cláir staidéir ardleibhéil chomhtháite ag leibhéal máistreachta iad Comhchéimeanna Máistreachta Erasmus Mundus.

Féach leat Comhchéim Mháistir Erasmus Mundus

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools.

Get a summary brochure of Erasmus+ for adult education.

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET institutions.